ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 73 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK alne) samouprave, a gradonačelnici i općinski načelnici te krajnji korisnici odgovorni su za njihovo namjensko korištenje. Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za: 1. štete na imovini koja je osigurana 2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine 3. neizravne štete 4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela 5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom 6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona 7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine. Sukladno članku 22. Zakona prilikom dodjele pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda poduzetnicima na osnovi različitih mjera, a to se posebno odnosi na dodjelu novčanih sredstava u obliku subvencija ili dodjelu novčanih sredstava putem ostalih vrsta programa čiji su korisnici poduzetnici, postupa se sukladno pravilima o državnim potporama u industriji ili poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona, a u cilju prevencije, ublažavanja i djelomičnog uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda te radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini. 2. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE Pod pojmom mjere u smislu Zakona smatraju se sva djelovanja od strane županije vezana za sanaciju nastalih šteta, ovisno o naravi, odnosno o vrsti prirodne nepogode koja je izgledna za određeno područje, odnosno o posljedicama istih. Pr i l ikom provedbi mjera radi djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda o kojima odlučuju nadležna tijela iz ovoga Zakona obvezno se uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi te onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja gospodarstva. Kako se prirodne nepogode uglavnom javljaju iznenada i ne nastaju uvijek štete istih razmjera provode se neke od sljedećih mjera: - žurno prikupljanje podataka o nastaloj prirodnoj nepogodi, - proglašenje prirodne nepogode, - usklađivanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, - obavještavanje javnosti o nastaloj prirodnoj nepogodi, - organizacija javnog reda i mira na pogođenom području, - provedba evakuacije, prihvata i zbrinjavanja ugroženog stanovništva i imovine, - osiguravanje i raspodjela pomoći stradalom i ugroženom stanovništvu, Osim toga, provode se i preventivne mjere i mjere ublažavanja i otklanjanja izravnih posljedica prirodne nepogode. Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode obuhvaćaju: - saniranje postojećih klizišta, - uređivanje kanala i propusta uz prometnice, - uređivanje korita potoka, rječica i rijeka, - uređenje retencija, - izgradnju barijera za sprječavanje odnošenja zemlje izvan poljoprivrednih površina, - rušenje starih i trulih stabala, - postavljanje zaštitnih mreža protiv tuče i slično. Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju: - procjenu šteta i posljedica prirodne nepogode, - osiguranje sigurnog odvijanja prometa na pogođenom području, - normalizacija opskrbe energentima, pružanja komunalnih usluga i odvijanja prometa, - sanaciju nastalih oštećenja i šteta na području zahvaćenom prirodnom nepogodom, - dodjela pomoći za djelomičnu sanaciju šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode, - izvještavanje o utrošku sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=