ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 74 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 - pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo, - čišćenje stambenih, gospodarskih i drugih objekata od nanosa mulja, šljunka, drveća i slično, - odstranjivanje odronjene zemlje, mulja i šljunka s cesta i lokalnih putova, - sve ostale radnje kojima se smanjuju nastala oštećenja. 2.1. MJERE I NOSITELJI PO VRSTAMA PRIRODNIH NEPOGODA 2.1.1. Potres Potres je iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urušavanjem stijena (urušni potres), magmatskom aktivnošću (vulkanski potres) ili tektonskim poremećajima (tektonski potres) u litosferi i dijelom u Zemljinu plaštu. Potresi su uzrok katastrofa koje karakterizira brz nastanak, događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja, a najčešći su uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Potresi najčešće uzrokuju veliki postotak oštećenosti stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, probleme u telekomunikacijama, neprohodne prometnice, određeni broj ozlijeđenih i poginulih, štetu na materijalnim i kulturnim dobrima, te okolišu i dr. Obzirom da Republika Hrvatska pripada mediteransko-transazijskom pojasu visoke seizmičke aktivnosti, prema Europskoj karti seizmičkog hazarda jedna je od seizmički ugroženijih država u Europi, a gotovo cijelo područje Hrvatske je izrazito podložno pojavi potresa. Bjelovarsko – bilogorska županija se nalazi u zoni manje seizmičke ugroženosti u odnosu na zone-centre najjače seizmičke aktivnosti u Hrvatskoj. Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode Seizmička istraživanja, urbanističko planiranje, proračuni konstrukcija i nadzor nad gradnjom, seizmička mikrozoniranja, edukacija stanovništva. Mjere ublažavanja i otklanjanja izravnih posljedica prirodne nepogode Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice potresa. Štete nastale kao posljedica potresa djelomično se mogu umanjiti osiguranjem građevina kod osiguravajućih kuća. Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 1. Izvještavanje župana, proglašenje prirodne nepogode i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 2. Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa oštećenika i šteta sukladno Zakonu 3. Pozivanje Stožera CZ 4. Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete 5. Utvrđivanje funkcioniranja: - sustava za vodoopskrbu - sustava za elektroopskrbu - sustava telekomunikacija - prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica - prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru. 6. Aktiviranje JVP-a i DVD-a 7. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: - vodoopskrbni sustav - zdravstvene ustanove - škole - vatrogasni i društveni domovi - pošta - ostali korisnici 8. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području sljedećim prioritetom: - Državne ceste - Županijske ceste - Lokalne ceste

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=