ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 77 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Red. broj Radnje i postupci (Mjere) - Županijske ceste - Lokalne ceste 9. Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja slijedećih objekata: - zdravstvene ustanove - škole - vatrogasni i društveni domovi - privatni objekti prema stupnju oštećenja 10. Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu sanaciju štete 12. Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje Županijsko i Državno povjerenstvo. 2.1.4. Poplava Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i ne građevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. One su među opasnijim prirodnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i štete u okolišu. Uslijed obilnih i dugotrajnih padalina u dijelovima područja Bjelovarsko – bilogorske županije dolazi do pojava velikih voda rijeka, potoka i kanala te i manjih bujičnih voda, uz pojavu poplavnih i stajaćih voda. Evakuacija vode iz istih vrši se prema dolinama i nižim točkama, a manjim dijelom se javljaju poplave – u pravilu u inundacijskom području, plavljenja prometnica i druge infrastrukture te štete na poljoprivrednim i materijalnim dobrima najčešće ograničenih-lokalnih učinaka. Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode Građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, uređivanje kanala i propusta uz prometnice, uređivanje korita potoka, rječica i rijeka, uređenje retencija. Edukacija i osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite. Pravovremeno upozoravanje stanovništva. Mjere ublažavanja i otklanjanja izravnih posljedica prirodne nepogode Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice poplave (ispumpavanje vode, uklanjanje naplavina, spašavanje ljudi i imovine, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo) te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice poplave. Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 1. Izvještavanje župana, proglašenje prirodne nepogode i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 2. Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa oštećenika i šteta sukladno 3. Pozivanje Stožera CZ 4. Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete 5. Utvrđivanje funkcioniranja: - sustava za vodoopskrbu. - sustava za elektroopskrbu. - sustava telekomunikacija. - prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica. - prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru. 6. Aktiviranje JVP-a i DVD-a 7. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: - vodoopskrbni sustav - zdravstvene ustanove

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=