ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 85 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK broj 7/14) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijela je JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije I. Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. II. Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije ima 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, te isto toliko zamjenika članova. III. Kandidature za članove i njihove zamjenike Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije predlažu: - udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, - učenička vijeća, - studentski zborovi, - pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija, - neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora imati najmanje 50 mladih. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. IV. Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarskobilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. Prijedlog mora sadržavati: naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište, datum rođenja i OIB (broj mobitela, e-mail adresa), kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih, zatim potpis i ovjeru ovlaštenog predlagatelja. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: - dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz teksta Javnog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata, izvadak iz odgovarajućeg registra udruga, pomladaka ne stariji od šest mjeseci). Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 20 dana od objave javnog poziva. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. V. Odbor za izbor i imenovanja nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis formalnih kandidatura. VI. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije te se objavljuje na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. VII. Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8, s naznakom "Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije". KLASA: 080-01/21-01/75 URBROJ: 2103/1-17-21-3 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=