ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 86 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 AKTI ŽUPANA 301. Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini ("Narodne novine", broj 148/20, 109/21) i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarskobilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini Članak 1. U Odluci o kriterijima, mjerilima i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini, KLASA: 500-01/20-01/53, URBROJ: 2103-0921-10, od 15. ožujka 2021. godine, članak 5. mijenja se i glasi: "Raspored sredstava po zdravstvenim ustanovama utvrđuje se kako slijedi: R.br. Vrsta zdravstvene Naziv zdravstvene Iznos sredstava za ustanove ustanove decentralizirane funkcije 1. Opća bolnica Opća bolnica Bjelovar 8.900.000,00 2. Specijalna bolnica Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" 1.277.080,00 3. Dom zdravlja Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 3.243.135,00 4. Zavod za javno zdravstvo Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 321.525,00 5. Zavod za hitnu medicinu Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 823.750,00 SVEUKUPNO: 14.565.490,00 Članak 2. Ostali članci navedene Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/20-01/53 URBROJ: 2103-09-21Bjelovar, 06. prosinca 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 302. Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđuje IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Članak 1. U Planu prijma u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 1/21) članak 3. mijenja se i glasi: "Članak 3. Sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik" broj: 8/20) planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta u upravnim tijelima kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=