ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 89 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za nabavu dugotrajne imovine za potrebe škole koju će financirati vlastitim sredstvima ostvarenim od prodaje rashodovanih strojeva i sredstvima učeničke zadruge u iznosu cca 29.757,00 kuna. II. Sredstva za gore navedeni izdatak uložiti će se u školske klupe, komplet za fotonaponske sustave i printer u boji za potrebe učeničke zadruge. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku" Bjelovarskobilogorske županije. KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-70 Bjelovar, 30. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 307. Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini ("Narodne novine" broj 148/20), i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o udruživanju sredstava osnovnih i srednjih škola, te domova učenika Bjelovarsko-bilogorske županije za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u 2021. godini Članak 1. Udružuju se sredstva osnovnog i srednjeg školstva, te domova učenika Bjelovarsko-bilogorske županije za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u 2021. godini. Članak 2. Udružena sredstva iz članka 1. ove Odluke za 2021. godinu ukupno iznose 38.280.017 kuna. Članak 3. Sredstva iz članka 2. ove Odluke odnose se na sredstva u svoti 22.655.517 kuna namijenjenih financiranju minimalnog financijskog standarada javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije i sredstva u svoti 15.624.500 kuna namijenjenih financiranju minimalnog financijskog standarada javnih potreba srednjih škola i domova učenika Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/7 URBROJ: 2103-09-21-05 U Bjelovaru, 29. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 308. Na temelju članka 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o provođenju popisa imovine, obveza i potraživanja Članak 1. Poradi usklađenja stanja sredstava Bjelovarskobilogorske županije na dan 31. prosinca 2021. godine, treba obaviti popis: 1. Nefinancijske imovine: - neproizvedene dugotrajne imovine, - proizvedene dugotrajne imovine, - plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti, - sitnog inventara, - nefinancijske imovine u pripremi, - proizvedene kratkotrajne imovine. 2. Financijske imovine: - novca na računima i u blagajni, - depozita i jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenika, danih zajmova, - vrijednosnih papira, - dionica i udjela u glavnici, - potraživanja. 3. Obveza.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=