ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 91 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine ("Županijski glasnik" broj 8/20, Županijsko popisno povjerenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije na 9. (elektronskoj) sjednici održanoj dana 10. studenoga 2021. godine, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Garešnica Članak 1. U Odluci o osnivanju Popisnog povjerenstva Ispostave Garešnica, KLASA: 023-01/20-01/78, URBROJ: 2103-09-20-10 od 27. studenoga 2020. godine u članku 2., točki 5. riječ "Štefičić" zamjenjuje se rječju "Horvat". Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/20-01/78 URBROJ: 2103-09-21-53 Bjelovar, 10. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 312. Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Osniva se Odbor zaštite na radu Bjelovarsko-bilogorske županije kao savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu. Članak 2. Odbor za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije čine: 1. Ivana Legin, dipl. iur., službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, predstavnica ovlaštenika, za predsjednicu 2. Endi Jurić Luketić, struč.spec.publ.adm., voditeljica Odsjeka za poslove Županijske skupštine – stručnjak za zaštitu na radu, za članicu 3. Alef Profić, dr. med.spec. medicine rada i sporta, za člana 4. Ljubica Sabljić, povjerenik službenika i namještenika za zaštitu na radu, za članicu 5. Matea Gebik, mag.iur. – viša savjetnica za pravne i opće poslove, za članicu. Članak 3. Poslovi Odbora za zaštitu na radu su: - primjena pravila zaštite na radu kod poslodavca; - organizacija obavljanja poslova zaštite na radu; - obavješćivanje i osposobljavanje u vezi sa zaštitom na radu; - prevencija rizika na radu i u vezi s radom te njezine učinke na zdravlje i sigurnost radnika. Članak 4. Odbor se sastaje najmanje jedanput u šest mjeseci i o svojem radu vodi zapisnik. Članak 5. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 080-01/20-01/9, URBROJ: 2103-09-20-1 od 01. listopada 2020. godine. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 03. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 313. Na temelju članka 23. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 54/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o dopuni odluke o ovlaštenicima poslodavaca za zaštitu na radu Članak 1. Ovom Odlukom Župan Bjelovarsko-bilogorske županije obavljanje poslova zaštite na radu prenosi na ovlaštene predstavnike poslodavca koji rade u Ispostavama Bjelovarsko-bilogorske županije:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=