ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 93 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK opasnog događaja prema nastaloj potrebi i osobnoj procjeni, te eventualno potrebnoj i mogućoj konzultaciji sa županom, tražiti pomoć od odgovarajućih vanjskih subjekata i s njima surađivati tijekom obavljanja njihovih poslova. Također odlučuju o načinu uzbunjivanja djelatnika i ostalih prisutnih osoba, izvještava i surađuju tijekom evakuacije sa županom, te obavljaju i druge poslove vezane uz evakuaciju. Članak 5. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju odgovornih osoba za evakuaciju Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 080-01/20-01/9, URBROJ: 2103-09-20-5 od 01. listopada 2020. godine. Članak 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-21-6 Bjelovar, 03. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 315. Na temelju članka 56. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju osoba za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarskobilogorske županije koji rade u Ispostavama Bjelovarsko-bilogorske županije imenuju se: - Igor Mažar, upravni pravnik, stručni suradnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za poslove državne uprave, Pododsjek za poslove državne uprave Grubišno Polje; - Vladimir Sonički, ing. građevinarstva, stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek Daruvar; - Zlatko Malina, ing. građevinarstva, stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Pododsjek Grubišno Polje; - Anita Kučera Začkaj, srednja stručna sprema, referentica za uredsko poslovanje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek Garešnica, - Alen Štandar, upr.pravnik, voditelj Pododsjeka u Upravnom odjelu za poslove državne uprave, Pododsjek za poslove državne uprave Garešnica; - Antun Horak, upr.pravnik, voditelj Pododsjeka u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, Pododsjek za poslove državne uprave Grubišno Polje; - Snježana Bačmaj, srednja stručna sprema, referentica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek za poslove državne uprave Čazma. Članak 2. Ovlaštenici poslodavca osposobljeni su za obavljanje poslova ovlaštenika po trgovačkom društvu Kontrol biro d.o.o. iz Zagreba. Članak 3. Osoba za pružanje prve pomoći koje rade i izdvojenim mjestima rada pružaju prvu pomoć djelatnicima i ostalim nazočnim osobama u službenim prostorijama u izdvojenim mjestima rada Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Osoba za pružanje prve pomoći dužna je organizirati i osigurati pružanje prve pomoći djelatnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. Članak 5. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju osoba za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-21-5 Bjelovar, 03. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 316. Na temelju članka 21. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. go-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=