ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 95 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 5. Radna skupina će djelovati u slijedećem sastavu: 1. Nataša Koronc – ŽUC BBŽ 2. Snježana Bogović Bradvica – JURA BBŽ 3. Saša Križ – Zavod za prostorno uređenje BBŽ 4. Damir Lihter – Zavod za prostorno uređenje BBŽ 5. Mila Škojo – UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 6. Dražen Pavlović – Čazmatrans Promet d.o.o. Čazma 7. Berislav Saraja - Čazmatrans Nova d.o.o. Čazma Članak 6. Radna skupina će se sastajati prema potrebi i održavati sjednice. U slučaju potrebe sjednice se mogu održavati i online putem. U radu Radne skupine mogu sudjelovati i drugi stručnjaci za pojedina područja. Članak 7. Ovom Odlukom ukida se Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Master plana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 300-01/19-01/41, URBROJ: 2103-09-19-1 od 07. listopada 2019. godine. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Bjelovarskobilogorske županije. Klasa: 340-01/21-01/7 Urbroj: 2103-09-21-7 Bjelovar, 25. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 318. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J.A. Komenskog, za više radove na PŠ Donji Sređani u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J.A. Komenskog, za više radove na PŠ Donji Sređani i potpisivanje II. Anexa Ugovora na energetskoj obnovi PŠ Donji Sređani. Članak 2. Viši radovi odnose se na građevinsko-obrtničke radove, električarske instalacije, te strojarske radove u iznosu od 10.794,88 kuna (s PDV-om). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/56 URBROJ: 2103-09-21-16 Bjelovar, 27. svibnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 319. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/9, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) dana 20. listopada 2021. godine Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti ravnateljici OŠ Veliko Trojstvo za potpis ugovora s izvođačem radova a sanaciji od potresnog djelovanja Članak 1. OŠ Veliko Trojstvo povela je postupak jednostavne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju od potresnog djelovanja na PŠ Šandrovac. Bjelovarskobilogorska županija u proračunu za 2021. Goidnu osigurala je sredstva na poziciji K000084 Ulaganja u objekte osnovnog školstva -DEC. Članak 2. Daje se suglasnost ravnateljici OŠ Veliko Trojstvo za potpis ugovora s izvođačem radova na sanaciji od potreanog djelovanja PŠ Šandrovac. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/54 URBROJ: 2103-09-21-18 Bjelovar, 20. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=