ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 96 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 320. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik"broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sirač Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Sirač imenuju se: 1. Ivana Balder, 2. Alen Horina, 3. Zoran Polenus. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/70 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 27. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 321. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/173 98/19, 144/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 21. listopada 2021. godine donio je RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za dodjelu subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija Članak 1. Osniva se Povjerenstvo za dodjelu subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarskobilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarskobilogorska županija (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u koje se imenuju: 1. Ivana Legin, službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove – za predsjednicu, 2. Suzana Raguž Pehar, službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice Upravnog odjela za financije – za članicu, 3. Vladimir Božić – pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade – za člana, 4. Mirjana Posavac – pročelnica Službe ureda župana – za članicu, 5. Mihaela Potak – voditeljica pododsjeka za decentralizirane funkcije u zdravstvu - za članicu. Članak 2. Povjerenstvo će izvršiti formalnu provjeru prijava po Javnom pozivu za dodjelu subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, kao temelj za prijedlog odluke o sufinanciranju. Odluku o sufinanciranju donosi Župan. Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Donošenjem ovog Rješenja, prestaju važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarskobilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, KLASA: 500-01/18-01/28, URBROJ: 2103-09-18-6, od 14. rujna 2018. godine te izmjena istog Rješenja, KLASA: 500-01/18-01/28, URBROJ: 210309-19-36, od 02. kolovoza 2019. godine. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/18-01/28 URBROJ: 2103-09-21-78 Bjelovar, 21. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=