ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 98 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 - Branko Gazdek, vratar-telefonist u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarskobilogorske županije; - Sandra Majerović, voditeljica Pododsjeka za financiranje programa udruga u Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Odgovorne osobe za evakuaciju Bjelovarsko-bilogorske županije osposobljene su za obavljanje poslova evakuacije po trgovačkom društvu Kontrol biro d.o.o. iz Zagreba. Članak 3. Odgovorne osobe za evakuaciju rukovode cjelokupnom evakuacijom djelatnika i ostalih nazočnih osoba u službenim prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Odgovorne osobe za evakuaciju su obavezne, nakon primljene obavijesti ili zapažanja opasnog događaja prema nastaloj potrebi i osobnoj procjeni, te eventualno potrebnoj i mogućoj konzultaciji sa županom, tražiti pomoć od odgovarajućih vanjskih subjekata i s njima surađivati tijekom obavljanja njihovih poslova. Također odlučuju o načinu uzbunjivanja djelatnika i ostalih prisutnih osoba, izvještava i surađuju tijekom evakuacije sa županom, te obavljaju i druge poslove vezane uz evakuaciju. Članak 5. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju odgovornih osoba za evakuaciju Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 080-01/2101/9, URBROJ: 2103-09-20-4 od 01. listopada 2020. godine. Članak 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-20-3 Bjelovar, 03. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 324. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar Članak 1. Za članove Školskog odbora Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar imenuju se: 1. Mirjana Posavac, 2. Ivana Legin, 3. Mario Holiček. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/74 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 23. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 325. Na temel ju članka 12. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 19/05) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Maja Angjal imenuje se članicom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnica osnivača.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=