ŽUPANIJSKI GLASNIK 2 - 2021

Broj 2 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 16. ožujka 2021. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANA 46. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanska, za dodatne radove na plinskim instalacijama na školsko-sportskoj dovorani u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivanska, za dodatne radove na plinskoj instalaciji na školsko-sportskoj dvorani u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na sustav grijanja u kotlovnici i puštanje dvorane u funkciju jer isti nisu bili predviđeni prilikom projektiranja. Radovi su predviđeni u iznosu od 30.000,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K0000785 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/61 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 22. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 47. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanska, za pokretanje postpuka jednostavne nabave školskog namještaja i opreme Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivanska, za pokretanje postpuka jednostavne nabave školskog namještaja i opreme. Članak 2. Školski namještaj i oprema planira se nabaviti za dodatan prostor uređen nakon provedene energetske

Stranica 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 obnove kojim škola prelazi na jednosmjenski rad. Za nabavu namještaja odobravaju se sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000090 Ulaganje u opremu OŠ BBŽ, konto 422. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/64 URBROJ: 2103-09-21-20 Bjelovar, 22. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 48. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) dana 8. ožujka 2021. godine Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti ravnatelju OŠ I.V. Trnskog Nova Rača za potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na projektu energetske obnove zgrade škole Članak 1. OŠ I.V. Trnskog Nova Rača temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove zgrade PŠ Dautan, na adresi Dautan 94, 43272 Nova Rača, MGIPU, Fond za zaštitu okoliša, MRRFEU i Bjelovarsko-bilogorske županije u proračunu za 2021. godinu osigurali su sredstva za energetsku obnovu zgrade škole. Članak 2. Daje se suglasnost ravnatelju OŠ I.V. Trnskog Nova Rača da nakon provedenog postupka nabave sklopi ugovor s najpovoljnijeg izvođača radova na projektu energetske obnove zgrade škole tvrtkom GRAD-IM, obrt za graditeljstvo u iznosu od 490.606,38 kuna. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/58 URBROJ: 2103-09-21-17 Bjelovar, 08. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 49. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kapela, za dodatne radove na zgradi matične škole u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Kapela, za dodatne radove na zgradi matične škole u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na građevinsko obrtničke radove, rasvjetu i bojanje u iznosu od 334.091,65 kuna. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/44 URBROJ: 2103-09-21-18 Bjelovar, 10. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 50. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) dana 11. ožujka 2021. godine Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti ravnateljici ČOŠ J.A. Komenskog za potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na projektu energetske obnove zgrade škole Članak 1. ČOŠ J.A. Komenskog Daruvar temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove zgrade PŠ Donji Sređani, na adresi Donji Sređani 60, 43506 Dežanovac, MGIPU, Fond za zaštitu okoliša, MRRFEU i Bjelovarsko-bilogorske županije u proračunu za 2021. godinu osigurali su sredstva za energetsku obnovu zgrade škole.

Stranica 3 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Daje se suglasnost ravnateljici ČOŠ J.A. Komenskog Daruvar da nakon provedenog postupka nabave sklopi ugovor s najpovoljnijeg izvođača radova na projektu energetske obnove zgrade škole tvrtkom Batinjani Beton j.d.o.o., u iznosu od 539.262,50 kuna. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/56 URBROJ: 2103-09-21-15 Bjelovar, 11. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 51. Na temelju točke III. Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji potpisanog 23. studenog 2018. godine, izmjene Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji od ožujka 2020.godine i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o uspostavi županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Članak 1. Ovom Odlukom uspostavlja se županijski tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Članak 2. Za članove i zamjenike članova u županijski tim imenuju se: 1. Jasna Barić, djelatnica Centra za socijalnu skrb Bjelovar - za članicu, Sanela Mlatilik, djelatnica Centra za socijalnu skrb Bjelovar - za zamjenicu članice. 2. Ljiljana Malčić, djelatnica Podružnice Obiteljski centar - za članicu, Diana Hodak, djelatnica Podružnice Obiteljski centar - za zamjenicu članice. 3. Barbara Vukalović, službenica Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske - za članicu, Ivana Mirović, službenica Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske - za zamjenicu članice. 4. Dijana Zekić Kereži, djelatnica Opće bolnice Bjelovar - za članicu, Darko Novalić, djelatnik Opće bolnice Bjelovar - za zamjenika članice. 5. Antonija Bagarić, sutkinja za mladež Županijskog suda u Bjelovaru - za članicu, Dajana Barberić-Valentić, sutkinja za mladež Županijskog suda u Bjelovaru - za zamjenicu članice. 6. Ankica Janek, sutkinja Kaznenog odjela Općinskog suda u Bjelovaru - za članicu, Mira Vrbica, sutkinja Prekršajnog odjela Općinskog suda u Bjelovaru - za zamjenicu članice. 7. Iskrica Strčić, voditeljica skloništa Udruge "Iris"- za članicu, Mateja Balenović, stručna savjetnica Udruge "Iris"- za zamjenicu članice. 8. Vanja Posavac, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport - za članicu, Ivana Legin, viša savjetnica u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport - za zamjenicu članice, Matea Gebik, samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport - za zamjenicu članice. Članak 3. Predstavnici županijskog tima izabrati će u tim, na njihov prijedlog i predstavnike organizacija civilnog društva koje se aktivno bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Rad županijskog tima propisuje se Poslovnikom o radu Nacionalnog i županijskih timova koji izrađuje i donosi Nacionalni tim. Članak 5. Voditelja županijskog tima biraju imenovani članovi županijskog tima sukladno Poslovniku. Članak 6. Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o uspostavi županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji KLASA: 550-01/18-01/5, URBROJ: 2103-05/119-11 od 21. veljače 2019. godine. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 550-01/21-01/2 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 24. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

Stranica 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 52. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Berek Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Osnovna škola Berek, ima otvoren žiro-račun za redovno poslovanje kod Privredne banke Zagreb d.d. te će se, po potrebi, kratkoročno zadužiti kod iste, uzimanjem kredita po principu dozvoljenog prekoračenja po žiro-računu. Navedeno zaduženje koristiti će se za Energetsku obnovu zgrada OŠ Berek u vlasništvu Osnovne škole Berek. Članak 2. Daje se odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Berek do iznosa od 200.000,00 kn (dvijestotisuća kuna), a za potrebe projekta energetske obnove. Odobreni minus će se koristiti od 1. svibnja 2021. godine. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/55 URBROJ: 2103-09-21-14 Bjelovar, 25. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 53. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Sirač Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Osnovna škola Sirač, ima otvoren žiro-račun za redovno poslovanje kod Privredne banke Zagreb d.d. te će se, po potrebi, kratkoročno zadužiti kod iste, uzimanjem kredita po principu dozvoljenog prekoračenja po žiro-računu. Navedeno zaduženje koristiti će se za Energetsku obnovu zgrada PŠ Kip i PŠ Šibovac u vlasništvu Osnovne škole Sirač. Članak 2. Daje se odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Sirač do iznosa od 320.000,00 kn (tristodvadesettisuća kuna), a za potrebe projekta energetske obnove. Odobreni minus koristit će se od 1. svibnja 2021. godine. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/47 URBROJ: 2103-09-21-9 Bjelovar, 25. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 54. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za odobrenje minusa (prekoračenja po žiro-računu) ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar, ima otvoren žiro-račun za redovno poslovanje kod Privredne banke Zagreb d.d. te će se, po potrebi, kratkoročno zadužiti kod iste, uzimanjem kredita po principu dozvoljenog prekoračenja po žiro-računu. Navedeno zaduženje koristiti će se za Energetsku obnovu zgrada ČOŠ J.A. Komenskog Daruvar u vlasništvu ČOŠ J.A. Komenskog Daruvar. Članak 2. Daje se odobrenje minusa (prekoračenja po žiroračunu) ČOŠ J.A. Komenskog Daruvar do iznosa od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna), a za potrebe projekta energetske obnove. Odobreni minus koristit će se od 1. svibnja 2021. godine.

Stranica 5 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/56 URBROJ: 2103-09-21-11 Bjelovar, 25. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 55. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Ivana viteza Trnskog Nova Rača Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Osnovna škola Ivana viteza Trnskog Nova Rača, ima otvoren žiro-račun za redovno poslovanje kod Privredne banke Zagreb d.d. te će se, po potrebi, kratkoročno zadužiti kod iste, uzimanjem kredita po principu dozvoljenog prekoračenja po žiro-računu. Navedeno zaduženje koristiti će se za Energetsku obnovu zgrada PŠ Dautan u vlasništvu Osnovne škole Ivana viteza Trnskog Nova Rača. Članak 2. Daje se odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Ivana viteza Trnskog Nova Rača do iznosa od 300.000,00 kn (tristotisuća kuna), a za potrebe projekta energetske obnove. Odobreni minus koristit će se od 1. svibnja 2021. godine. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/58 URBROJ: 2103-09-21-14 Bjelovar, 25. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 56. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Veliko Trojstvo Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Osnovna škola Veliko Trojstvo, ima otvoren žiro-račun za redovno poslovanje kod Privredne banke Zagreb d.d. te će se, po potrebi, kratkoročno zadužiti kod iste, uzimanjem kredita po principu dozvoljenog prekoračenja po žiro-računu. Navedeno zaduženje koristiti će se za Energetsku obnovu zgrada PŠ Šandrovac u vlasništvu Osnovne škole Veliko Trojstvo. Članak 2. Daje se odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Veliko Trojstvo do iznosa od 500.000,00 kn (petstotisuća kuna), a za potrebe projekta energetske obnove. Odobreni minus koristit će se od 1. svibnja 2021. godine. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/54 URBROJ: 2103-09-21-15 Bjelovar, 25. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 57. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Velika Pisanica Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Osnovna škola Velika Pisanica, ima otvoren žiro-račun za redovno poslovanje kod Privredne banke Zagreb d.d. te će se, po potrebi, kratkoročno zadužiti kod iste, uzimanjem kredita po principu dozvoljenog prekoračenja po žiro-računu. Navedeno zaduženje koristiti će se za Energetsku obnovu zgrada PŠ Lasovac u vlasništvu Osnovne škole Velika Pisanica.

Stranica 6 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Članak 2. Daje se odobrenje minusa po Cash-poolingu Osnovnoj školi Velika Pisanica do iznosa od 500.000,00 kn ( petstotisuća kuna), a za potrebe projekta energetske obnove. Odobreni minus koristit će se od 1. svibnja 2021. godine. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/20-01/62 URBROJ: 2103-09-21-9 Bjelovar, 25. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 58. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi I. N. Jemeršića G. Polje, za dodatne radove na PŠ Veliki Zdenci u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi I. N. Jemeršića G. Polje, za dodatne radove na PŠ Veliki Zdenci u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na izolaciju tavanskog prostrora i zidova, obrada nadstrešnice, bojanje građevine u iznosu od 165.334,39 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/59 URBROJ: 2103-09-21-17 Bjelovar, 25. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 59. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, za dodatne radove na PŠ Frankopanska u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, za dodatne radove na PŠ Frankopanska u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na zamjenu oluka, gromobrana, instalacije za vatrodojavu, montažu zaštitne mreže u dvorani i druge sitne poslove u iznosu od 310.919,69 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/66 URBROJ: 2103-09-21-19 Bjelovar, 18. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 60. Temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19 i 32/20) i 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi GODIŠNJI PLAN uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarsko-bilogorske županije za lovnu godinu 2021./2022. Članak 1. Lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije obuhvaćena Godišnjim planom uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Bjelovarskobilogorske županije za lovnu godinu 2021./2022. (dalje u tekstu Plan) su:

Stranica 7 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Zajednička lovišta Red. br. Lovište Površina (ha) 1. VII/101 "ROVIŠĆE – VELIKA" 1.998 2. VII/102 "ROVIŠĆE – KONJSKA RIJEKA" 2.300 3. VII/103 "ZRINSKI TOPOLOVAC – CIGANICA" 3.511 4. VII/104 "MOSTI – ZDELJA" 3.186 5. VII/105 “"KAPELA – BILOGORA" 3.758 6. VII/106 "BJELOVAR – BEDENIK" 2.903 7. VII/107 "BJELOVAR – PLAVNICA" 3.096 8. VII/108 "TROJSTVO – DOBROVITA" 5.100 9. VII/109 "BJELOVAR –JASIK" 4.271 10. VII/110 "BJELOVACKA" 2.919 11. VII/111 "CIGLENSKA" 2.455 12. VII/112 "RAVNEŠKA KOSA" 2.637 13. VII/113 "SEVERINSKA" 2.485 14. VII/114 "DABRAVINE" 4.844 15. VII/115 "GAJ" 3.838 16. VII/116 "JASENOVA" 3.955 17. VII/117 "SELIŠTE – BABINČIĆ" 3.185 18. VII/201 "ŠTEFANJE – NARTA" 6.059 19. VII/202 "KOMUŠEVAČKI LUG – BUKOVINA" 3.371 20. VII/203 "CERIK – GLOGOVNICA" 3.881 21. VII/204 "ČAZMA – MATATINKA" 3.633 22. VII/206 "MARTINSKA" 5.347 23. VII/207 "BEREČKA KOSA – KRIVAJA" 2.816 24. VII/301 "BRŠLJANICA – ROGOŽA" 3.489 25. VII/302 "ZOBIKOVAC – ILOVSKI LUG" 6.197 26. VII/303 "MLINSKA" 3.195 27. VII/304 "PETKOVAČA – MEĐUVODE" 4.584 28. VII/305 "RADMENOVAČA – TOMAŠICA" 2.385 29. VII/401 "GRĐEVICA – KOVAČICA" 6.445 30. VII/402 "PRESPINJAČA – BARNA" 4.206 31. VII/403 "IVANOVO SELO – ILOVA" 4.446 32. VII/404 "ZDENCI – ŠOVARNICA" 3.024 33. VII/405 "DRAŽICA – KOSJEROVICA" 2.281 34. VII/501 "KONČANICA - ĐURĐIČKA" 2.657 35. VII/502 "DONJI DARUVAR– MAMINOVAC" 4.292 36. VII/503 "BASTAJI – KRIVAJA" 2.497 37. VII/504 "ĐULOVAC – KLISA" 3.656 38. VII/505 "DARUVAR – DOLOVI" 6.728

Stranica 8 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Red. br. Lovište Površina (ha) 39. VII/506 "DARUVAR – DABROVICA" 4.053 40. VII/507 "KONČANICA – TOPLICA" 4.478 41. VII/508 "DEŽANOVAC – MALO BILO" 4.413 42. VII/509 "ULJANIK – ČAVLOVICA" 3.861 43. VII/510 "POLJODAR – SOVJAK" 2.491 Državna lovišta Red. br. Lovište Površina (ha) 1. VII/1 "BLATNICA" 316 2. VII/2 "BJELOVARSKA BILOGORA" 1.515 3. VII/3 "DUGAČKI GAJ" 3.782 4. VII/5 "GRADINA – KRNJAČA" 4.879 5. VII/6 "JASENOVA" 3.377 6. VII/7 "JAVORNIK" 10.123 7. VII/8 "KONČANICA" 1.279 8. VII/9 "OBROVI" 2.959 9. VII/10 "NARTA" 635 10. VII/11 "PISANIČKA BILOGORA" 10.627 11. VII/12 "SIŠČANI" 419 12. VII/13 "VIROVITIČKA BILOGORA" 14.931 13. VII/14 "VRANI KAMEN" 9.899 14. VII/15 "ZAPADNA GARJEVICA" 25.799 15. VII/16 "ZDENAČKI GAJ" 4.476 16. VII/17 "ŽABLJAČKI LUG – ČESMA" 7.117 17. VII/18 "TRUPINSKI – PAŠIJANSKI GAJ" 4.788 18. VII/19 "VELIKI JANTAK" 3.128 19. VII/20 "KRIVAJA" 2.841 20. VII/21 "GAREŠNICA" 479 Članak 2. Vrste šteta u lovištima su: 1. Šteta na imovini – šteta koju divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili nekretnina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a odnosi se na: - štete na poljoprivrednim kulturama, - štete na domaćim životinjama, - štete gospodarskim objektima, - štete na drugim objektima - štetu koju divljač prouzroči nad domaćim životinjama. 2. Štete prouzročene izvođenjem lova – šteta koju su pri provedbi lova prouzročili lovci i lovački psi. 3. Šteta na divljači – imovinska i ekološka šteta čiji je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili prisvajanje divljači, njezinih legala i gnijezda ili su prouzročene posredno protupravnim radnjama u prostoru, kojima se mijenjaju ili uništavaju staništa, prirodni prolazi i drugi važni činitelji bitni za opstanak divljači. 4. Šteta na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima – imovinska šteta čiji je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili prisvajanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata.

Stranica 9 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Lovoovlaštenik, fizička ili pravna osoba kojoj divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu dužni su poduzimati sve prijeko potrebne mjere radi sprječavanja štete koju divljač može počiniti ljudima ili imovini. Članak 4. Sprječavanje šteta u lovištima osigurava se poduzimanjem radnji od strane lovoovlaštenika, fizičkih i pravnih osoba kojima divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu te su isti dužni na primjeren način i na svoj trošak kao dobri gospodari poduzeti mjere, dopuštene radnje i zahvate u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka štete. Dopuštene radnje iz stavka 1. ovog članka su: - ograđivanje dobara, - ciljano čuvanje dobara i istjerivanje divljači, - provedba agrotehničkih mjera, - priopćavanje bez odgađanja o započetoj šteti i okolnostima koje mogu utjecati na poduzimanje mjera za sprječavanje šteta te - uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava koju je na zahtjev fizičke i pravne osobe kojoj divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu dužan osigurati lovoovlaštenik. Članak 5. Lovoovlaštenik je radi sprječavanja šteta od divljači dužan poduzimati sljedeće mjere: - smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu, - osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu, - čuvanje usjeva i nasada, - izgon divljači s ugroženog zemljišta, - uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači, kao i ostale uobičajene mjere zaštite za određeno područje i vrstu divljači. Članak 6. Za provedbu Mjera za sprječavanje šteta od divljači iz ovog Plana župan je ovlašten: - zabraniti lov pojedine vrste divljači radi zaštite njezina brojnog stanja, zaštite poljoprivrednih usjeva, pojave kemijskog, biološkog ili radiološkog zagađenja, - dopustiti, pravnoj ili fizičkoj osobi osposobljenoj za lov, provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači, osim ptica, s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema drugim propisima ne smije obitavati, dopuštenjem se propisuje i visina odstrela te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima, - donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, osim ptica, koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, ako mjere za sprečavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane. Članak 7. Lovoovlaštenici imaju pravo zahtijevati dopuštenje za provedbu mjera iz članka 6. ovog Plana nakon što su ispunjeni svi zakonski uvjeti, tj. ako sve provedene mjere za sprečavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane ili ako divljač ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu. U slučaju potrebe, župan će sukladno ovlastima koje proizlaze iz članka 77. Zakona o lovstvu i članka 6. ovog Plana rješenjem naložiti provedbu mjera za sprečavanje šteta od divljači. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu. Članak 8. Ovaj Plan primjenjuje se za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. ožujka 2022. godine, a objaviti će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. KLASA: 323-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 09. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 61. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) i odluke Školskog odbora Tehničke škole Daruvar od 25. studenog 2020. župan Bjelovarskobilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za prodaju starog teretnog vozila Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar za prodaju teretnog vozila, godina proizvodnje iz 2006. godine. Članak 2. Tehnička škola Daruvar planira novčana sredstva dobivena od prodaje kamiona utrošiti za potrebe uređenja prostora Strojarsko-prometnog praktikuma.

Stranica 10 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-18 Bjelovar, 09. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 62. Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članak 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) i Odluke Školskog odbora ekonomske i birotehničke škole Bjelovar od 25. veljače 2021. župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na prijedlog Statuta Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na zoom sjednici školskog odbora održanoj 25. veljače 2021. godine. Članak 2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut škole, Klasa:003-05/20-01/01, urbroj: 2103-6401-20-28 od 11. srpnja 2020. godine. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/6 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 09. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 63. Na temelju članka 98. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik, broj 7/18 – pročišćeni tekst) i Odluke Školskog odbora Osnovne škole Čazma iz Čazme od 11. ožujka 2021. godine župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Osnovne škole Čazma Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na prijedlog izmjena Statuta Osnovne škole Čazma, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici školskog odbora održanoj 11. ožujka 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 602-02/20-01/75 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 15. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 64. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za davanje na korištenje školsko-sportske dvorane vanjskim korisnicima I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za davanje na korištenje školsko-sportske dvorane vanjskim korisnicima. II. Prostor iz točke I. daje se na korištenje vanjskim korisnicima od ponedjeljka do petka u vremenu od 18:00 do 20:45 sata, a u skladu s epidemiološkim mjerama. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-18 Bjelovar, 16. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

Stranica 11 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK 65. Na temelju članka 2. i 3. Odluke o provođenju popisa imovine, obveza i potraživanja ("Županijski glasnik" broj 7/18 -pročišćeni tekst, 2/20, 5/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Elaborata o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu I. Prihvaća se Elaborat o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-01/20-01/11 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 08. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 66. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 03. ožujka 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/03, URBROJ: 2103-72-03-21-08, od 26. veljače 2021. godine, kojom se usvajaju II. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-26 Bjelovar, 03. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 67. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 5/20), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 03. ožujka 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-0387/6, sa 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 23. veljače 2021. godine, o potrebi zapošljavanja 5 (pet) doktora medicine u ispostavi Grubišno Polje, na upražnjena radna mjesta te 1 (jednog) doktora medicine u Ispostavi Garešnica na upražnjeno radno mjesto, temeljem odlaska radnika. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-9 Bjelovar, 03. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 68. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 7/18-pročišćeni tekst) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 26. veljače 2021. godine donio je: ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2020. godinu Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Županijskom povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga na Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2020. godinu. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku".

Stranica 12 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 KLASA: 500-01/21-01/16 URBROJ: 2103-09-21-3 Bjelovar, 26. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 69. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst ,2/20 i 5/20 ) i uvjeta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 22. rujna 2020. godine i 1. ožujka 2021. godine za korištenje školsko sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za davanje školsko-sportske dvorane Osnovne škole Veliko Trojstvo na korištenje vanjskim korisnicima Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za davanje školskosportske dvorane vanjskim korisnicima. Školskosportsku dvoranu koristiti će Ženski rukometni klub Veliko Trojstvo. Članak 2. Prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo korištenje školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika može se organizirati samo tijekom vremena kad učenici nisu u školi (vikend i večernji termina nakon završetka nastave radnim danom) s vremenskim odmakom koji će omogućiti da ne dolazi do susretanja vanjskih korisnika s učenicima i djelatnicima škole -1 sat pauze između nastave i treninga. Prostor mora biti dezinficiran sukladno uputama HZJZ-a prije i nakon korištenja prostora od strane vanjskih suradnika. Troškove čišćenja i dezinfekcije prostora nakon korištenja dvorane snosi vanjski korisnik. Lokalni stožeri Civilne zaštite nadziru provođenje preporuka. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Županijskom glasniku. KLASA: 602-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-15 Bjelovar, 8. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 70. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst , 2/20 i 5/20) i na temelju Odluke Školskog odbora osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac od 05. veljače 2021. župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Slavko Kolar Hercegovac o brisanju hipoteke na stanu Čičerić Gordane i Čičerić Jurice Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Slavko Kolar Hercegovac brisanja založnog prava na kupljenom stanu (hipoteke) Gordane i Jurice Čičerić jer su podmirili iznos cijene i kamate u cijelosti. Članak 2. Osnovnu školu Slavko Kolar Hercegovac koju pravno zastupa ravnateljica izvršiti će brisanje založnog prava na kupljenom stanu na 1 katu stan br 2. na adresi Moslavačka 150, katastarska čestica br. 1196/1 Hercegovac. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-13 Bjelovar, 24. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 71. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 24. veljače 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o zaduženju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije preko sustava CASH POOLING Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-0387/5, sa 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 23. 02. 2021.

Stranica 13 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK godine, o zaduženju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije preko sustava CASH POOLING u iznosu od 700.000,00 kn. Članak 2. Donošenjem ovog Zaključka, poništava se Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zaduženju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije preko sustava CASH POOLING, KLASA: 500-01/20-01/8, URBROJ: 2103-09-20-11, od 25. studenoga 2020. godine Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 24. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 72. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Obrtničkoj školi Bjelovar za obavljanje sistematskih pregleda I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Obrtničkoj školi Bjelovar za obavljanje sistematskih pregleda. II. Za Sistematski pregled iz točke I. prema pristiglim ponudama odabrana je Poliklinika dr. Došen iz Bjelovara, sa najpovoljnijom ponudom u ukupnom iznosu od 23.130,00 kuna. Sredstva za gore navedeni izdatak osigurat će se iz DEC-a. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-02/9 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 23. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 73. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 10/13 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20 ) i na temelju prijedloga Odluke Školskog odbora Medicinske škole Bjelovar od 29. siječnja 2021. župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar na prijedlog Odluke o utrošku viška prihoda nad rashodima za 2020. godinu Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskog školi Bjelovar na prijedlog Odluke o utrošku viška prihoda nad rashodima za 2020. godinu u iznosu 240.121,40 kuna. Članak 2. Škola će višak prihoda nad rashodima utrošiti na dva projekta ERASMUS+ , aktivnost knjižnice, nabava materijala za vježbe i druge rashode učenika. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-16 Bjelovar, 22. veljače 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

Stranica 14 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 OPĆINA SIRAČ 9. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na 35. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine, donosi ODLUKU o otkupu zemljišta za izgradnju "njemačke kuće" Članak 1. Za potrebe izgradnje "njemačke kuće", otkupit će se zemljište - katastarska čestica 242 k.o. Sirač, Nikole Šubića Zrinskog dvorište površine 274m2, izgrađeno zemljište površine 185m2, ukupne površine 459 m2, upisana u zk.ul.br. 447 k.o. Sirač, po cijeni od 15.000,00 kn. Članak 2. Provest će se spajanje katastarskih čestica u k.o. Sirač oznake 235 Nikole Šubića Zrinskog, izgrađeno zemljište, dvorište, izgrađeno zemljište ukupne površine 1490 m2 i katastarske čestice 242 Nikole Šubića Zrinskog dvorište, izgrađeno zemljište, ukupne površine 459 m2. Članak 3. Po izvršenom spajanju, novonastala katastarska čestica darovat će se Udruzi Nijemaca i Austrijanaca Sirač, OIB: 24295720860, za izgradnju "njemačke kuće". Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač obvezuje se izgraditi "njemačku kuću" u roku 5 godina od dana darovanja zemljišta, u protivnom dužni su darovano zemljište vratiti Općini Sirač. Članak 4. Međusobna prava i obveze iz članka 3. ove Odluke definirat će se Ugovorom o darovanju. Članak 5. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Sirač za potpisivanje svih akata u svezi provedbe aktivnosti iz članka 1., 2. i 3. ove Odluke. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 940-01/20-01/3 URBROJ: 2111/04-01-21-7 Sirač, 18. 02. 2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Stjepan Juraić, ing. str., v. r. 10. Na temelju članka 108. i članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br.24/13,102/17) članka 32 i 94. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik" br.19/09, 06/10, 03/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 36. sjednici održanoj 09.03.2021. godine donosi: Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Članak 1. Prihvaća se Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Članak 2. Financiranje javnih potreba Općine Sirač u 2020. godini izvršeno je na osnovu Proračuna Općine za 2020. godinu koji je donesen na 24. sjednici Općinskog vijeća 20.12.2019. godine, a objavljen u "Županijskom glasniku" broj 08/19 od 31. prosinca 2019. godine, te izmjena i dopuna Proračuna. Tijekom 2020. godini izvršene su tri izmjene i dopune proračuna te jedna preraspodjela sredstava: - Prve izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 26. sjednici od 24.03.2020., a objavljene su u "Županijskom glasniku" broj 3/20 od 25. 03. 2020. godine. - Preraspodjela sredstava u Proračunu od 30.06.2020. - Druge izmjene i dopune Proračuna od 01.07.2019. godine usvojene su na 30. sjednici od 31.08.2020. godine, a objavljene su u "Županijskom glasniku"broj 06/20 od 04. 09. 2020. godine. - Treće izmjene i dopune Proračuna od 16.12.2020. godine usvojene su na 32. sjednici, a objavljene su u "Županijskom glasniku" godine. Ostvareni prihodi i primici iznose 12.280.281,87 kuna. Preneseni višak prihoda iz 2019. godine je 1.712.570,65 kuna. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 13.662.133,96 kuna. U slijedeće razdoblje prenosi se višak prihoda u iznosu od 30.718,56 kuna. Članak 3. Obveze na kraju 31.12.2020. godine iznosile su 1.115.852 kuna. Potraživanja za prihode poslovanja iznosila su 966.576 kuna, a potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosila su 30.106 kuna.

Stranica 15 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Vrijednost nefinancijske imovine iskazane u klasi (0) iznosi 38.744.276 kn. Stanje novčanih sredstava žiro-računima i blagajni (11) na dan 31.12.2020. g bilo je 1.143.059 kuna. Tuzemne obveznice iskazane u klasi (14) iznose 864 kn. Udjeli u trgovačkim društvima iskazani u klasi (15) i iznose 1.245.300,00 kuna. Članak 4. Općina Sirač nije se zaduživala u razdoblju od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020. godine no dala je zajam u iznosu od 300.000 kn sukladno Odluci i Proračunu općine. Članak 5. Planiranu Proračunsku zalihu u visini 20.000,00 kuna Općina nije koristila. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 400-08/21-01/2 URBROJ: 2111/04-21-01/2 Sirač, 09.03.2021. godine PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Stjepan Juraić, ing. str., v. r. 11. Temeljem članka 108. i članka 109 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 1/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik" br.19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 36. sjednici održanoj 09.03.2020. godine donosi: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu sadrži: Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina te Račun financiranja/zaduživanja kako slijedi: RAČUN PRIHODA I RASHODA Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks 2019 2020 2020 3/1 3/2 1 2 3 4 5 Prihodi poslovanja 12.880.407,27 13.499.100,55 12.253.527,92 0,95 0,91 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 45.766,37 30.117,00 26.753,95 0,58 0,89 UKUPNO PRIHODA 12.926.173,64 13.529.217,55 12.280.281,87 0,95 0,91 Rashodi poslovanja 8.916.063,79 8.771.658,20 7.800.454,11 0,87 0,89 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.150.306,26 6.170.130,00 5.861.679,85 1,86 0,95 UKUPNO RASHODA 12.066.370,05 14.941.788,20 13.662.133,96 1,13 0,91 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 859.803,59 -1.412.570,65 -1.381.852,09 -1,61 0,98 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz preth. godina -114.404,46 1.712.570,65 1.712.570,65 Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -114.404,46 0,00 1.712.570,65

Stranica 16 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 300.000,00 300.000,00 1,00 NETO FINANCIRANJE 0,00 -300.000,00 -300.000,00 1,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 745.399,13 -1.712.570,65 30.718,56 Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] Račun/ Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija Opis 2019 2020 2020 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 PRIHODI I PRIMICI 6 Prihodi poslovanja 12.880.407,27 13.499.100,55 12.253.527,92 95,13% 90,77% 61 Prihodi od poreza 4.374.001,26 4.709.668,00 4.086.761,84 93,43% 86,77% 611 Porez i prirez na dohodak 4.220.220,20 4.609.968,00 3.982.256,21 94,36% 86,38% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 4.049.727,75 3.925.219,60 96,93% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 105.737,37 171.693,55 162,38% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 43.191,42 35.704,94 82,67% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 83.205,74 60.460,74 72,66% 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 0,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -61.642,08 -210.822,62 342,01% 613 Porezi na imovinu 130.310,35 80.700,00 85.042,68 65,26% 105,38% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 956,97 660,00 68,97% 6134 Povremeni porezi na imovinu 129.353,38 84.382,68 65,23% 614 Porezi na robu i usluge 23.470,71 19.000,00 19.462,95 82,92% 102,44% 6142 Porez na promet 21.584,20 19.343,29 89,62% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.886,51 119,66 6,34% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.864.094,73 6.514.402,55 5.911.070,37 100,80% 90,74% 632 Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU 0,00 111.720,00 111.718,13 100,00% 6324 Kapit. pomoći od institucija i tijela EU 0,00 111.718,13 633 Pomoći iz proračuna 3.682.206,71 2.959.000,00 2.939.798,31 79,84% 99,35% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.607.512,25 2.398.379,31 91,98%

Stranica 17 Broj 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija Opis 2019 2020 2020 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.074.694,46 541.419,00 50,38% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 80.542,94 205.797,00 133.016,94 165,15% 64,64% 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 80.542,94 133.016,94 165,15% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 189.032,96 195.000,00 194.140,91 102,70% 99,56% 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 189.032,96 194.140,91 102,70% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.912.312,12 3.042.885,55 2.532.396,08 132,43% 83,22% 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sredstava 1.912.312,12 1.097.599,77 57,40% 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 1.434.796,31 64 Prihodi od imovine 410.300,47 469.590,00 443.841,32 108,17% 94,52% 641 Prihodi od financijske imovine 485,21 2.150,00 1.958,84 403,71% 91,11% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 29,45 31,71 107,67% 6414 Prihodi od zateznih kamata 455,76 1.909,22 418,91% 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0,00 17,91 642 Prihodi od nefinancijske imovine 409.815,26 467.440,00 441.882,48 107,82% 94,53% 6421 Naknade za koncesije 70.800,00 83.689,72 118,21% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 117.420,74 161.780,60 137,78% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 209.693,44 191.281,09 91,22% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 11.901,08 5.131,07 43,11% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.978.819,63 1.756.260,00 1.769.831,65 89,44% 100,77% 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.840,50 500,00 190,24 10,34% 38,05% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1.500,00 0,00 0,00% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 340,50 190,24 55,87% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.476.972,80 1.171.760,00 1.169.877,72 79,21% 99,84% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.000,67 597,85 59,74% 6524 Doprinosi za šume 1.240.493,36 1.147.824,87 92,53% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 235.478,77 21.455,00 9,11% 653 Komunalni doprinosi i naknade 500.006,33 584.000,00 599.763,69 119,95% 102,70% 6531 Komunalni doprinosi 857,70 41.714,59 4863,54% 6532 Komunalne naknade 499.148,63 558.049,10 111,80% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 246.557,61 42.180,00 36.815,04 14,93% 87,28% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 145.530,16 41.630,00 36.815,04 25,30% 88,43% 6615 Prihodi od pruženih usluga 145.530,16 36.815,04 25,30% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 101.027,45 550,00 0,00 0,00% 0,00%

Stranica 18 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 2 Račun/ Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija Opis 2019 2020 2020 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 6631 Tekuće donacije 93.802,45 0,00 0,00% 6632 Kapitalne donacije 7.225,00 0,00 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.633,57 7.000,00 5.207,70 78,51% 74,40% 683 Ostali prihodi 6.633,57 7.000,00 5.207,70 78,51% 74,40% 6831 Ostali prihodi 6.633,57 5.207,70 78,51% 7 Prihodi od prodaje nefinanc. imovine 45.766,37 30.117,00 26.753,95 58,46% 88,83% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 17.708,93 18.007,00 18.006,99 101,68% 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 17.708,93 18.007,00 18.006,99 101,68% 100,00% 7111 Zemljište 17.708,93 18.006,99 101,68% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 28.057,44 12.110,00 8.746,96 31,18% 72,23% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 27.807,44 5.000,00 1.636,96 5,89% 32,74% 7211 Stambeni objekti 1.921,44 1.636,96 85,19% 7214 Ostali građevinski objekti 25.886,00 0,00 0,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 7.110,00 7.110,00 100,00% 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 7.110,00 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 250,00 0,00 0,00 0,00% 7242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 250,00 0,00 0,00% UKUPNO 12.926.173,64 13.529.217,55 12.280.281,87 95,00% 90,77% GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] Račun/ Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija Opis 2019 2020 2020 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 RASHODI I IZDACI 3 Rashodi poslovanja 8.916.063,79 8.771.658,20 7.800.454,11 87,49% 88,93% 31 Rashodi za zaposlene 2.594.455,31 2.343.725,00 2.205.260,57 85,00% 94,09% 311 Plaće (Bruto) 2.118.434,10 1.904.626,00 1.786.524,68 84,33% 93,80% 3111 Plaće za redovan rad 2.118.434,10 1.786.524,68 84,33% 312 Ostali rashodi za zaposlene 155.595,65 131.400,00 130.869,17 84,11% 99,60% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 155.595,65 130.869,17 84,11% 313 Doprinosi na plaće 320.425,56 307.699,00 287.866,72 89,84% 93,55% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 320.425,56 287.866,72 89,84% 32 Materijalni rashodi 4.414.792,34 3.176.393,20 3.018.842,44 68,38% 95,04% 321 Naknade troškova zaposlenima 182.049,29 192.900,00 178.814,91 98,22% 92,70% 3211 Službena putovanja 36.130,75 4.764,90 13,19% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.337,04 66.688,01 62,71% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 27.142,50 103.310,00 380,62% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.439,00 4.052,00 32,57% 322 Rashodi za materijal i energiju 669.833,15 486.863,20 444.496,13 66,36% 91,30%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=