ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 24 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Dana 17. prosinca 2020. godine, Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela je Plan djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik", 8/20) kojim su razrađene mjere civilne zaštite iz Državnog plana koje su relevantne za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a osobito postupanje u nesrećama u postrojenjima ili području postrojenja s opasnim tvarima, postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije u otklanjanju posljedica od mogućih opasnosti – ugroza iz vlastite Procjene rizika te način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi. Kao što je poznato dana 25. veljače 2020. godine u Hrvatskoj je zabilježen prvi slučaj zaraze virusom COVID-19. Prva sjednica Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije u vezi navedenog virusa održana je 03. veljače 2020. godine. Od tada se Stožer, shodno stanju na terenu i potrebama, redovito sastaje te razmatra i donosi odluke sukladno svojim nadležnostima. Tijekom 2021. godine Stožer civilne zaštite održao je 18 sjednica, a sve u svrhu borbe protiv virusa COVID-19. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije svi administrativni poslovi za Stožer civilne zaštite iz Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam od listopada 2021. godine preseljeni su u Službu ureda župana. Specijalističke postrojbe civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije Na području Bjelovarsko-bilogorske županije jedinice lokalne samouprave ustrojile su sljedeće postrojbe civilne zaštite: Osnivač postrojbe Vrsta Mjesto mobilizacijskog civilne zaštite postrojbe zborišta 1. Grad Čazma Postrojba opće namjene Čazma 2. Grad Daruvar Postrojba opće namjene Daruvar 3. Općina Dežanovac Postrojba opće namjene Dežanovac Ovdje je potrebno naglasiti da premda su formalno ustrojene, niti jedna od tih postrojbi nažalost nije operativna. OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno njihovim pisanim izvješćima: Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije Vatrogasnu djelatnost koju obavljaju vatrogasne postrojbe, kao i način njihovog ustrojavanja i organiziranja, propisuje Zakon o vatrogastvu. Temeljem čl. 1. st. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) definiran je pojam vatrogasne djelatnosti koji obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Temeljem članka 2. navedenog Zakona određuje se da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Vatrogasna zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od interesa za Republiku Hrvatsku u području zaštite od požara i vatrogastva. U svrhu organiziranja i djelovanja učinkovite vatrogasne službe, jedinice lokalne samouprave osnivaju javne vatrogasne postrojbe te potiču osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava. Potreban broj vatrogasnih postrojbi utvrđuje se Procjenom ugroženosti od požara i na temelju nje izrađenom Planu zaštite od požara pojedine jedinice lokalne samouprave. Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne postrojbe u gospodarstvu udružuju se u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada. Iznimno, dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osnovati zajedničku vatrogasnu zajednicu kao područnu vatrogasnu zajednicu. Sve ranije nabrojane postrojbe udružuju se u vatrogasnu zajednicu županije. Vatrogasna zajednica promiče interese profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Županije. Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije krovna je organizacija vatrogastva na području Bjelovarsko-bilogorske županije te je ustrojena i djeluje sukladno Zakonu o vatrogastvu, osnovana je 1993. godine kao pravni sljednik Vatrogasnog saveza zajednice općina Bjelovar. Područje djelovanja je Bjelovarsko-bilogorska županija, a sjedište je u Bjelovaru. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost odgovoran je, prema Zakonu o vatrogastvu, županijski vatrogasni zapovjednik koji je zaposlenik Vatrogasne zajednice županije. Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije izradila je Operativni Plan zaštite i spašavanja temeljem članka 36. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 2. stavka 5. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67 /14), te ga dostavila nadležnim službama u 2017. godini. Trenutno stanje opreme i ljudstva navedeno je u tablicama koje je izradila Vatrogasna zajednica BBŽ u prosincu 2021. godine, a koje se prema promjenama ažuriraju od strane operatera VATROnet-HVZ-a.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=