ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Broj 1 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 11. ožujka 2022. ISSN 1331-3819 akti županIJSKE SKUPŠTINE 1. Na temelju članka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 17. i 50.d Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. donijela je ODLUKU o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet). Savjet je savjetodavno tijelo Županijske skupštine. Riječi i pojmovi u ovoj Odluci, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni. Članak 2. Savjet se osniva u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu Županija) na području zdravstvene zaštite, propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog plana zdravstvene zaštite Županije te radi predlaganja mjera za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Županiji. Članak 3. Savjet za zdravlje ima predsjednika, 2 zamjenika predsjednika i 14 članova koje imenuje Županijska skupština i to: predstavnika jedinica lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te sindikata i poslodavaca u zdravstvu kao članova Savjeta. Članak 4. U Savjet se imenuju: 1. Vedran Omerhodžić, dr. med. spec. hitne medicine, Opća bolnica Bjelovar – za predsjednika, 2. Anamaria Šepl Plentaj, mag. med. tech., Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – zamjenica predsjednika, 3. Andrea Bengez, mag. rel. int., Bjelovarsko-bilogorska županija – zamjenica predsjednika, 4. Vladimir Božić, dipl. oec., Bjelovarsko-bilogorska županija – za člana, 5. Mihaela Potak, oec., članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 6. dr. sc. Katarina Fehir Šola, mag. pharm., univ. mag. pharm., ZU Ljekarna Bjelovar – za članicu, 7. dr. sc. Želimir Bertić, Zavod za javno zdravstvo BBŽ – za člana, 8. mr. sc. Zlata Ileković Pejić, dr. med. spec., Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu,

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 9. Goranka Mudri, mag. med. tech., Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 10. Dario Gazić, bacc. med. techn., Hrvatska komora medicinskih sestara – za člana, 11. prim. dr. sc. Tibor Toth, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, Hrvatski liječnički Sindikat – za člana, 12. Tanja Paun, mag. iur., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske – za članicu, 13. Goran Povh, dr. med., Hrvatska liječnička komora – za člana, 14. Gordana Kesić Valpotić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Bjelovar – za članicu, 15. Jasna Šveda Breškić, dr. med., Obiteljska medicina – privatna praksa – za članicu, 16. Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica, Grad Bjelovar – za članicu, 17. Dražen Matijević, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – za člana. Članak 5. Mandat članova Savjeta traje četiri godine. Članak 6. Članovi Savjeta primaju naknadu za svoj radu u iznosu od 200,00 kuna neto (dvjesto kuna neto) i to svakom članu za prisustvovanje na sjednici Savjeta, temeljem aktivnog sudjelovanja u stručnom radu. Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u proračunu Županije, unutar razdjela Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade. Članak 7. Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade. Članak 8. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije "Županijski glasnik", broj 4/17, 1/18). Članak 9. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 501-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-16 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 2. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje za premoštenje likvidnosti projekta Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglasnost: - Medicinskoj školi Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje u iznosu od 1.470.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB, u svrhu premoštenja likvidnosti odnosno vremenske neusklađenosti financiranja EU projekta Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 - ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za izdavanje i potpisivanje sve potrebne dokumentacije vezane uz realizaciju kredita. Članak 2. Kreditna sredstva iz članka 1. ove Odluke realizirat će se kod kreditora: ZAGREBAČKA BANKA d.d., Regionalni centar Središnja Hrvatska, Kapucinski trg 5, 42 000 Varaždin, prema indikativnoj ponudi kratkoročnog financiranja, od 04.03.2022. godine. Korisnik kredita: Medicinska škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43 000 Bjelovar, OIB: 00916951686. Vrsta kredita: Kratkoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu. Iznos i valuta kredita: EUR 1.470.000,00 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB. Namjena kredita: Za premoštenje likvidnosti odnosno vremenske neusklađenosti financiranja EU projekta Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar, K.K.09.1.3.01.0006. Način i rok korištenja kredita: Sukcesivno, na temelju dostavljene dokumentacije za namjensko korištenje kredita, najkasnije u roku 10 mjeseci od potpisivanja ugovora o kreditu, isplatom na podračun EU projekta. Način i rok otplate kredita: Sukcesivno, po primitku bespovratnih sredstava, sljedeći radni dan od primitka

Stranica 3 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK sredstava, a najkasnije 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Redovna kamatna stopa: 0,90%, godišnje, fiksna. Kamatno razdoblje: Kamatno razdoblje je kalendarski kvartal, osim prvog kamatnog razdoblja koje počinje na dan prvog korištenja kredita i traje do kraja kvartala, i posljednjeg kamatnog razdoblja koje završava na datum konačnog dospijeća kredita. Obračun i plaćanje kamata: Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kamatnog razdoblja. Zatezna kamata: U visini stope važeće zakonske zatezne kamate. Zatezna kamata obračunava se kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamata i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kvartala. Naknada za obradu zahtjeva: 0,05% jednokratno, na odobreni iznos kredita, prije prvog korištenja. Troškovi, porezi i ostali odbici: Javnobilježničke troškove i ostale troškove vezane uz instrumente osiguranja, kao i sve ostale troškove snosi Korisnik kredita. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u punom iznosu, bez umanjenja za postojeće i buduće poreze, akontacije ili slične odbitke. Instrumenti osiguranja povrata kredita: Zadužnica Korisnika kredita na iznos kredita, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemnizirana od strane javnog bilježnika. Preduvjet za korištenje kredita: Suglasnost vlasnika (osnivača) za zaduženje. Ostali uvjeti: Korisnik kredita se obvezuje po primitku bespovratnih sredstava, a najkasnije sljedeći radni dan od primitka sredstava, usmjeriti dobivena sredstva na kreditnu partiju. Članak 3. Kreditna sredstva iz članka 1. ove Odluke koristit će se za premoštenje likvidnosti, odnosno plaćanja privremenih/okončane situacije izvođača radova rekonstrukcije i dogradnje Medicinske škole Bjelovar (za bespovratni udio, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava). Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-22-16 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 3. Na temelju članka 18. Odluke o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 5/96 i 29/09) i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Dodjeljuju se javna priznanja: "Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije" - za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Županiju: 1. Volonterskom timu Crvenog križa Garešnica 2. Đuri Petriću. "Plaketa Tihomir Trnski" - za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, sportskom i drugim područjima kulturnog života Županije: 1. Češkoj Osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog Daruvar. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-02/22-04/1 URBROJ: 2103/1-01-22-4 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 4. Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnice za sufinanciranje radova i usluga za projekt izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar ukupnog iznosa do 1.100.000,00 kuna

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali su ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar. Sukladno potpisanom ugovoru Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obvezuje se sufinancirati projekt do najvišeg ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, a Bjelovarsko-bilogorska županija dužna je sudjelovati s minimalno 10% vlastitih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta. Temeljem navedenog, Bjelovarsko-bilogorska županija potpisom ugovora obvezala se dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno izvršenje obveza. Članak 2. Daje se suglasnost županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnice za sufinanciranje radova i usluga za projekt izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar ukupnog iznosa do 1.100.000,00 kuna. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku2. KLASA: 602-03/21-01/16 URBROJ: 2103/1-01-22-9 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 5. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju ovlaštenja ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora s dobavljačima opreme u projektu Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 Članak 1. Medicinska škola Bjelovar potpisala je 14. veljače 2020. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006, ukupne vrijednosti 33.374.080,51 kuna. Medicinska škola Bjelovar, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Planu nabave Medicinske škole Bjelovar za 2022. godinu, pokrenut će postupak javne nabave opreme u projektu Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar. Procijenjena vrijednost opreme bez PDV-a iznosi 8.802.688,00 kuna, odnosno s PDV-om 11.003.360,00 kuna. Provest će se otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe, podijeljen u grupe. Po završetku postupka javne nabave bit će potrebno sklopiti ugovor s odabranim dobavljačima opreme. Članak 2. Sukladno čl. 298. st. 1. t. 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Ako će cijena najpovoljnije ponude biti veća od procijenjene vrijednosti nabave daje se ovlaštenje županu Bjelovarsko-bilogorske županije za donošenje odluke o osiguranju sredstava. Članak 3. Daje se ovlaštenje ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora sa dobavljačima opreme u projektu Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar, odabranim u postupku javne nabave provedenim sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj. 120/16). Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-22-13 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 6. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka

Stranica 5 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi medicinskog potrošnog materijala za PCR – grupa 1 Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 2.436.665,20 kn bez PDV-a, odnosno 3.045.831,50 kn sa PDV-om za predmet nabave: Medicinski potrošni materijal za PCR – grupa 1. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2021. godinu. Opća bolnica Bjelovar provela je Otvoreni postupak javne nabave: Medicinski potrošni materijal za PCR grupu 1 – Kit za ekstrakciju viralne RNA i za detekciju SARS-CoV-2 pomoću RT-PCR Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 7. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za opskrbu prirodnim plinom Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 1.800.865,41 kn bez PDV-a, odnosno 2.251.081,76 kn sa PDV-om za predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2021. godinu. Bjelovarsko-bilogorska županija je provela zajedničku nabavu u koju je uključena i Opća bolnica Bjelovar za postupak javne nabave: Opskrba prirodnim plinom. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-22 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 8. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: medicinski plinovi Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 1.070.914,47 kn bez PDV-a, odnosno 1.139.052,20 kn s PDV-om za predmet nabave: medicinski plinovi, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 01. 03. 2022. godine. Članak 2. Otvorenim postupkom nabave utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja Messer Croatia Plin d.o.o., a ugovor se sklapa na godinu dana.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-33 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 9. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, za sklapanje pojedinačnog Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: održavanje Siemens uređaja Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med. za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 1.190.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.487.500,00 kn s PDV-om za predmet nabave: održavanje Siemens uređaja, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 01. 03. 2022. godine. Članak 2. Otvorenim postupkom nabave utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja Siemens Healthcare d.o.o., a ugovor se sklapa na godinu dana. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-30 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 10. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članaka 53. i 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/96, 29/97, 47/99,35/08,127/19), članaka 28. i 51. Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, donijetu na 15. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 28. veljače 2022. godine. Članak 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je radi usklade postojećih djelatnosti s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te dopune djelatnosti s: medicinom rada i sporta, djelatnosti logopeda i djelatnosti medicinske rehabilitacije žena. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-8 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 11. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", 100/18, 125/19, 147/20), članaka 8. i 17. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi

Stranica 7 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne suglasnost v.d. ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje Ugovora o nabavi laboratorijskih testova za molekularnu dijagnostiku SARS Cov – 2 Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje Ugovora o nabavi laboratorijskih testova za molekularnu dijagnostiku SARS Cov-2 s odabranim ponuditeljem BOMILAB d.o.o., Gajeva 35, 1000 Zagreb, s cijenom ponude 1.431.360,00 kn, bez PDV-a, odnosno 1.789.200,00 kn s PDV-om, donijetu na 4. sjednici Upravnog vijeća, 02. 03. 2022. godine. Članak 2. Gore navedena ponuda udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi te potrebama Naručitelja. Ponuda je nakon pregleda i ocjene ocijenjena valjanom te prema kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/4 URBROJ: 2103/1-01-22-4 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 12. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na prijedlog župana, na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 13/10) u članku 2. kod radnog mjesta IV. kategorije pod rednim brojem 30. koeficijent "1" zamjenjuje se koeficijentom "1,08". Članak 2. Ostali članci ove Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". Klasa: 120-01/10-01/4 Urbroj: 2103/1-01-22-04 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 13. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Grubišnog Polja o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje (KLASA: 602-01/22-01/01, URBROJ: 2103-5-01/01-22-3 od 09. ožujka 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20, 43290 Grubišno Polje, MBS: 03082148, OIB: 93951642889, na Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje, OIB: 13918656679. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Grubišno Polje sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20, 43290 Grubišno Polje, MBS: 03082148, OIB: 93951642889, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Grubišno Polje. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/5 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 14. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Garešnice o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica i Osnovnom školom Trnovitički Popovac (KLASA: 602-01/22-01/01, URBROJ: 2103-4-01-22-1 od 09. ožujka 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Trnovitički Popovac Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica, MBS: 03035620, OIB: 18432995340, na Grad Garešnicu, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica, OIB: 58382750026. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom Garešnica sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica, MBS: 03035620, OIB: 18432995340, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Garešnicu. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/4 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 15. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Garešnice o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica i Osnovnom školom Trnovitički Popovac (KLASA: 602-01/22-01/01, URBROJ: 2103-4-01-22-1 od 09. ožujka 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Garešnica, Kolodvorska 4, 43280 Garešnica, MBS: 03035590, OIB: 12607349696, na Grad Garešnicu, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica, OIB: 58382750026.

Stranica 9 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK nad Osnovnom školom Čazma, Alojza Vulinca 22, 43240 Čazma, MBS: 03031110, OIB: 75355446505, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Čazmu. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 17. Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19, 98/19) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuje način i postupak raspodjele i isplate sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije (dalje u tekstu: Skupština) za 2022. godinu. Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. Članak 2. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom Garešnica sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica, Kolodvorska 4, 43280 Garešnica, MBS: 03035590, OIB: 2607349696, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Garešnicu. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/3 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 16. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Čazme o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma (KLASA: 602-02/22-01/01, URBROJ: 2103-2-01/0122-1 od 24. veljače 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Čazma, Alojza Vulinca 22, 43240 Čazma, MBS: 03031110, OIB: 75355446505, na Grad Čazmu, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma, OIB: 81963437417. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom Čazmom sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 3. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije imaju političke stranke i nezavisni vijećnici koji su prema konačnim rezultatima izbora za Županijsku skupštinu Bjelovarsko-bilogorske županije dobile mjesto člana u Skupštini. Članak 4. Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva za svakog člana Skupštine u jednakom iznosu, a za svakog člana Skupštine podzastupljenog spola (žene) i naknada u visini od 10% iznosa utvrđenog za svakog pojedinog člana Skupštine. Članak 5. Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos za svakog člana Skupštine: - ukupni broj članova Skupštine: 39 - broj članova Skupštine podzastupljenog spola (žene): 8 - iznos sredstava po pojedinom članu Skupštine je 1.373,86 kn, odnosno za članove podzastupljenog spola (žene) 1.551,28 kn Pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Skupštini prema konačnim rezultatima izbora iz članka 4. ove Odluke, te nezavisnim vijećnicima izabranim s liste grupe birača, a sukladno iznosima kako slijedi: Tablica 1. STRANKA BROJ M Ž PRAVO ČL. 4. PRAVO ČL. 5. TROMJESEČNI UKUPNO VIJEĆNIKA ST. 1 ZAKONA ZAKONA IZNOS PRAVO HDZ 10 9 1 12.364,83 1.551,28 13.916,12 55.664,48 SDP 3 2 1 2.747,72 1.551,28 4.299,00 17.196,00 HSLS 3 3 0 4.121,58 0,00 4.121,58 16.486,32 SU 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 HSS 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 HSU 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 HNS 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 DP 2 1 1 1.373,86 1.551,28 2.925,14 11.700,56 DHSS 2 2 0 2.747,72 0,00 2.747,72 10.990,88 NSH 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 BUZ 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 GLAS 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 DEMOKRATI 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 REFORMISTI 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 DB NL 2 2 0 2.747,72 0,00 2.747,72 10.990,88 VIJEĆNICI KOJI NE PRIPADAJU NITI JEDNOJ POLITIČKOJ STRANCI 5 4 1 5.495,44 1.551,28 7.046,72 28.186,88 VIJEĆNICI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (Nositelj kandidacijske liste: Obrad Komlenić) 2 2 0 2.747,72 0,00 2.747,72 10.990,88 - Obrad Komlenić 1.373,86 5.495,44 - Vanja Ficnar 1.373,86 5.495,44 UKUPNO 39 31 8 42.589,75 12.410,24 55.000,00 220.000,00

Stranica 11 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK ka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. Sredstva za jednog člana s liste HDZ-a, za tri člana s liste HSLS-a i jednog člana sa zajedničke liste Damir Bajs NL i koalicijski partneri, a koji nisu članovi niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničke liste, u ukupnom godišnjem iznosu od 28.186,88 kn sukladno broju ostvarenih vijećničkih mjesta, raspoređuju se političkim strankama sukladno stavku 1. ovog članka kako slijedi: Članak 6. Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran član Skupštine koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Skupštine raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Skupštine. Sporazum iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Skupštini. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaTablica 2. STRANKA BROJ MUŠKARCI ŽENE TROMJESEČNI UKUPAN VIJEĆNIKA IZNOS IZNOS HDZ 1 1 0 1.373,86 5.495,44 HSLS 3 2 1 4.299,00 17.196,00 DAMIR BAJS NL 2 2 0 217,54 870,16 HNS 1 1 0 108,76 435,04 HSS 1 1 0 108,76 435,04 HSU 1 1 0 108,76 435,04 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 108,76 435,04 DEMOKRATI 1 0 1 125,94 503,76 NSH 1 0 1 125,94 503,76 BUZ 1 1 108,76 435,04 GLAS 1 0 1 125,94 503,76 SU 1 0 1 125,94 503,76 REFORMISTI 1 1 0 108,76 435,04 UKUPNO 16 11 5 7.046,72 28.186,88 Ukupan iznos koji pripada svakoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima sukladno tablici 1. iz članka 5. i tablici 2. iz članka 6. naveden je u sljedećoj tablici: Tablica 3. STRANKA BROJ M Ž TROMJESEČNI UKUPNO VIJEĆNIKA IZNOS PRAVO HDZ 10 (+1) 9 (+1) 1 15.289,98 61.159,92 SDP 3 2 1 4.299,00 17.196,00 HSLS 3 (+3) 3 (+2) (+1) 8.420,58 33.682,32 DP 2 1 1 2.925,14 11.700,56 DHSS 2 2 0 2.747,72 10.990,88 DB NL 2 (+1) 2 (+1) 0 2.965,26 11.861,04 SU 1 0 1 1.677,22 6.708,88 HSS 1 1 0 1.482,62 5.930,48 HSU 1 1 0 1.482,62 5.930,48 HNS 1 1 0 1.482,62 5.930,48 NSH 1 0 1 1.677,22 6.708,88 BUZ 1 1 0 1.482,62 5.930,48 GLAS 1 0 1 1.677,22 6.708,88 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 1.482,62 5.930,48 DEMOKRATI 1 0 1 1.677,22 6.708,88

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 STRANKA BROJ M Ž TROMJESEČNI UKUPNO VIJEĆNIKA IZNOS PRAVO REFORMISTI 1 1 0 1.482,62 5.930,48 VIJEĆNICI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (Nositelj kandidacijske liste: Obrad Komlenić) 2 2 0 2.747,72 10.990,88 - Obrad Komlenić 1.373,86 5.495,44 - Vanja Ficnar 1.373,86 5.495,44 UKUPNO 39 31 8 55.000,00 220.000,00 Članak 7. Sredstva iz članka 5. i članka 6. ove Odluke doznačit će se na žiro račun ogranka političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima. Ako se početak ili završetak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. Članak 8. Ova Odluka dostavit će se Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana stupanja na snagu, s naznakom broja datuma i objave "Županijskog glasnika" u kojem je objavljena. Članak 9. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 402-02/22-01/1 URBROJ: 2103-01-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. godine POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 18. Na temelju članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19 ), članka 12. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Odluci o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 4/19 – pročišćeni tekst ) u članku 2. mijenja se stavak 3. i glasi: "Sjedište Javne ustanove je u Čazmi, a poslovna adresa je Milana Novačića 13". Članak 2. Ostali članci ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA:612-07/14-01/7 URBROJ:2103/1-01-22-29 Bjelovar, 11.ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 19. Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), a radi provedbe odredbi Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine", broj 66/19), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je

Stranica 13 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 4. Ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje ugovora o darovanju dijela Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u pojedinačnim iznosima utvrđenim u članku 3. ove Odluke. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 406-04/22/01/2 URBROJ: 2103-01-22-1 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 20. Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 59. stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20), članka 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09 i 110/21) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se visina, način i uvjeti za ostvarivanje prava roditelja na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta koju, u okviru pronatalitetne politike, osigurava Bjelovarsko-bilogorska županija. Članak 2. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj: - koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Bjelovarskobilogorska županije od najmanje 12 mjeseci neposredno prije rođenja djeteta; - ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u vrijeme ODLUKU o darovanju dugotrajne imovine – Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Bjelovarsko-bilogorske županije bez naknade u korist jedinica lokalne samouprave Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija u financijskim knjigama ima uknjiženu dugotrajnu imovinu u pripremi – magistralni vodoopskrbni cjevovod. Magistralni vodoopskrbni cjevovod čine idejni projekti, izvedbena projektna dokumentacija, glavni projekti, riješeni imovinsko-pravni odnosi, izvlaštenja katastarskih čestica, upis prava služnosti za cjevovode i izgrađeni cjevovodi koji su sastavni dio tablice ove Odluke. Nabavna vrijednost uknjiženog magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda je 58.068.123,25 kn. Članak 2. Imovina iz članka 1. ove Odluke daruje se gradovima: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje i općinama: Berek, Ivanska, Kapela, Hercegovac, Nova Rača, Severin, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica i Zrinski Topolovac u iznosima kako je navedeno u tablici pod uvjetom da se isti prenesu u vlasništvo javnog isporučitelja na njihovom području sukladno Zakonu o vodnim uslugama ("Narodne novine", broj 66/19) i Uredbi o uslužnim područjima ("Narodne novine", broj 147/21). OBDARENIK UKUPNO ZA DAROVANJE 1. BJELOVAR 5.224.234,88 2. ČAZMA 3.373.673,88 3. GAREŠNICA 3.299.040,33 4. GRUBIŠNO POLJE 3.107.228,06 5. DARUVAR 4.807.604,18 6. BEREK 3.698.150,49 7. HERCEGOVAC 3.056.224,22 8. IVANSKA 3.344.657,08 9. KAPELA 3.090.397,05 10. NOVA RAČA 3.123.318,05 11. SEVERIN 3.097.751,01 12. ŠANDROVAC 6.612.785,24 13. ŠTEFANJE 3.059.300,49 14. VELIKA PISANICA 3.121.592,41 15. VELIKA TRNOVITICA 3.035.198,90 16. ZRINSKI TOPOLOVAC 3.016.967,05 UKUPNO 58.068.123,25 Članak 3. Darovane nekretnine, u naravi Magistralni vodoopskrbni cjevovod, postaje vlasništvo gradova i općina na području na kojem se nalaze, koji se obvezuju s imovinom postupati s pažnjom dobrog gospodara.

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći. Članak 3. Sredstva za novčanu pomoć osigurat će se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Novčana pomoć isplaćuje se u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) za svako novorođeno dijete koje živi u zajedničkom kućanstvu s roditeljem odnosno posvojiteljem, koji je podnositelj zahtjeva. Članak 5. Zahtjev se podnosi internetom putem sustava e-Novorođenče, putem nadležnog matičnog ureda ili u pisanom obliku na propisanom obrascu koji se nalazi na web stranici Županije, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar. Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka, u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju, uz uvjet da za to dijete naknada nije ranije isplaćena drugom korisniku. Članak 6. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: - rodni list (preslika) za novorođeno dijete; - uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja/posvojitelja odnosno dokaz o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca na području Bjelovarsko-bilogorske županije te uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci); - dokaz o državljanstvu (ako je pisani zahtjev na obrascu); - IBAN računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć (u slučaju da podnositelj zahtjeva ima zaštićeni račun potrebno je dostaviti obrasce FINE G1 i G2 na ime uplatitelja.) Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim. Članak 7. Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade rješenjem odlučuje o pravu na novčanu pomoć u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom. Članak 8. Ukoliko je korisnik novčane pomoći iz ove Odluke istu ostvario na temelju neistinitih ili netočnih podataka dužan je vratiti primljeni nepripadajući novčani iznos, u roku 30 dana od dostave zahtjeva za povrat sredstava. U suprotnom, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade podnijeti će tužbu radi stjecanja bez osnove nepripadajućeg novčanog iznosa pred nadležnim sudom. Članak 9. Na ostvarivanje novčane pomoći iz ove Odluke kao upravne stvari primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Članak 10. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete u obitelji, Klasa: 500-01/16-01/50, Urbroj: 210309-16-1 od 21. prosinca 2016. godine, osim članka 4. koji ostaje u primjeni do 30. lipnja 2022. godine, kao krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za djecu rođenu do 31. prosinca 2021. godine. Roditelji podnositelji zahtjeva za djecu rođenu od 01.01.2022. godine ostvarit će pravo na novčanu pomoć u visini 1.000,00 kn, kao pravo koje je za njih povoljnije u prijelaznom razdoblju do dana stupanja na snagu ove Odluke. Članak 11. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 502-02/22-01/1 URBROJ: 2103/1-17-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. godine POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 21. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donijela je PLAN RADA Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu I. Planom rada Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu (dalje u tekstu:

Stranica 15 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Plan rada) okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2022. godine, nositelji pripreme i predlagatelji tih tema te okvirni rokovi njihovog razmatranja, kako slijedi: I. TROMJESEČJE 1. Izvješće o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan dva puta na godinu podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini i to do 15. srpnja tekuće godine, za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine i do 15. siječnja za razdoblje srpanj-prosinac tekuće godine. Nositelj izrade: Upravni odjeli i službe Bjelovarsko-bilogorske županije Predlagatelj: Župan 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19, 98/19) uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno članku 7. stavku 2. Zakona Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije dužna je donijeti odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije za potrebe financiranja političkih stranaka. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije Predlagatelj: Župan 3. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini; Sukladno članku 49. stavku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19 i 112/19) propisuje se obaveza donošenja Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini. Programom se propisuje korištenje namjenskih prihoda Županijskog proračuna za 2022. godinu ostvarenih od zakupa, zakupa ribnjaka, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja poljoprivrednog zemljišta na korištenje izravnom pogodbom na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Predlagatelj: Župan 4. Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Prema članku 49. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19 i 112/19.) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Predlagatelj: Župan 5. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine", broj 169/04 i 37/08) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj sjednici održanoj dana 07. ožujka 2006. godine imenovala je Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Povjerenstvo je osnovano u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti prava pacijenata. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske županije podnosi se Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata pri Ministarstvu zdravstva prema propisanom obrascu od strane Ministarstva. Nositelj izrade: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Predlagatelj: Župan 6. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=