ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 85 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 5. Danom primjene ovog Plana prestaje primjena Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Sirač za 2021. godinu, KLASA: 035-02/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-1 od 04.01.2021. godine. KLASA: 035-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-02-22-1 Sirač, 01.01.2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 2. Temel jem članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a sukladno članku 12. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 6/20), Načelnik Općine Sirač, 11. siječnja 2022. godine, donosi ODLUKU o pomoći za novorođeno dijete u obitelji u 2022. godini Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za novorođeno dijete u obitelji, te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2022. godini. Pomoć za novorođeno dijete u obitelji novčani je iznos na koji imaju pravo roditelji odnosno posvojitelji. Članak 2. Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji (posvojitelji): - čije je dijete rođeno od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine - koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta, te je i za dijete prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač, - novčanu pomoć može ostvariti samohrani roditelj ili obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta, te je i za dijete prijavljeno prebivalište na području Općine Sirač. Članak 3. Visina novčanog iznosa pomoći za prvo novorođeno dijete u obitelji iznosi 2.000,00 kn, te za svako sljedeće novorođeno dijete u istoj obitelji 3.000,00 kn. Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se u jednokratnom iznosu, u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, na račun korisnika. Članak 4. Zaht jev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete u obitelji, podnosi se u Općini Sirač, u roku 6 mjeseci od dana rođenja djeteta. Uz zahtjev podnositelj mora priložiti potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelj, presliku osobne iskaznice, broj računa i naziv banke na koji će se isplatiti pomoć, te rodni list za novorođeno dijete u obitelji. Općina Sirač može zahtijevati i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu ove Odluke. Članak 5. Općina Sirač utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za pomoć za novorođeno dijete u smislu ove odluke. O pravu za isplatu sredstava obavještava se podnositelj zahtjeva. Članak 6. Sredstva za provedbu Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Sirač za 2022. godinu. Članak 7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 551-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-02-22-1 Sirač, 11.01.2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 3. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine, broj 120/16), članka 2., 3., 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/2017, 144/2020) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač 18. siječnja 2022. godine donosi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=