ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Broj 3 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 29. travnja 2022. ISSN 1331-3819 akti županIJSKE SKUPŠTINE 38. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedlog raspodjele imovine Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji Članak 1. Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog raspodjele imovine Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji (u nastavku teksta: Društvo) Klasa: 0241/22-01/04, Urbroj: 2103-66-22-01, koje je izradio likvidator 22. travnja 2022. godine, a kojem je sastavni dio Zaključno financijsko izvješće KLASA: 024-08/22-01/01, Urbroj: 2103-66-22-01 od 31. ožujka 2022. godine. Članak 2. Utvrđuje se da je prvi oglas kojim se poziva vjerovnike da prijave svoja potraživanja objavljen u Narodnim novinama dana 29. siječnja 2021. godine, drugi oglas je objavljen 17. veljače 2021. godine, a treći oglas je objavljen 5. ožujka 2021. godine. Članak 3. Utvrđuje se da nakon podmirivanja svih obaveza na dan 22. travnja 2022. godine Društvu preostaju novčana sredstva na bankovom računu u iznosu od 46.449,78 kuna. Članak 4. Prihvaća se prijedlog likvidatora o raspodjeli novčanih sredstava na način da se novčana sredstva iz članka 3. ove Odluke prenesu na osnivača Društva – Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8, OIB: 12928625880, a sukladno članku 124. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22). Članak 5. Tomislav Kozina, mag.artium. OIB: 0932032135, iz Bjelovara, Prespa 6, razrješuje se dužnosti likvidatora društva. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/135 URBROJ: 2103/1-01-22-13 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=