ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 39. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKA o brisanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji Članak 1. Ovom Odlukom Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji (u nastavku teksta: društvo) briše se iz sudskog registra Trgovačkog suda Bjelovar. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/135 URBROJ: 2103/1-01-22-10 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 40. Na temelju članka 24. Zakona o regionalnom razvoju ("Narodne novine", broj 147/14, 123,17 i 118/18) i članka 7. i 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29,97,47/99, 35/08 i 127/19) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" Članak 1. U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" ("Županijski glasnik", broj 1/18) mijenja se naslov Odluke i glasi: "ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE" Članak 2. U članku 1. stavci 1., 2. i 4. mijenjaju se i glase: "Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (u daljnjem tekstu: Ustanova). Kratki naziv Ustanove glasi: JURA BBŽ. Kratki naziv Ustanove na engleskom glasi: PIDA BBC." Članak 3. U članku 5. stavku 2. točka 8 mijenja se i glasi: "8. donosi Godišnji financijski plan Ustanove i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za proteklo razdoblje". Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Godišnji plan rada Ustanove i Financijski plan Ustanove za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine Upravno vijeće donosi najkasnije do 31.prosinca tekuće godine." Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Upravno vijeće dužno je do 31. ožujka tekuće godine Županu dostaviti Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana rada Ustanove za prethodnu kalendarsku godinu i Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana Ustanove za prethodnu kalendarsku godinu." Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. Članak 4. U članku 6. stavku 2. iza riječi "Ustanove" brišu se riječi "sukladno odredbama Zakona o radu", te se dodaju se riječi "tajnim glasovanjem". Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/18-01/16 URBROJ: 2103/1-01-22-10 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 41. Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09 i 139/10) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=