ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Broj 3 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 29. travnja 2022. ISSN 1331-3819 akti županIJSKE SKUPŠTINE 38. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedlog raspodjele imovine Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji Članak 1. Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog raspodjele imovine Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji (u nastavku teksta: Društvo) Klasa: 0241/22-01/04, Urbroj: 2103-66-22-01, koje je izradio likvidator 22. travnja 2022. godine, a kojem je sastavni dio Zaključno financijsko izvješće KLASA: 024-08/22-01/01, Urbroj: 2103-66-22-01 od 31. ožujka 2022. godine. Članak 2. Utvrđuje se da je prvi oglas kojim se poziva vjerovnike da prijave svoja potraživanja objavljen u Narodnim novinama dana 29. siječnja 2021. godine, drugi oglas je objavljen 17. veljače 2021. godine, a treći oglas je objavljen 5. ožujka 2021. godine. Članak 3. Utvrđuje se da nakon podmirivanja svih obaveza na dan 22. travnja 2022. godine Društvu preostaju novčana sredstva na bankovom računu u iznosu od 46.449,78 kuna. Članak 4. Prihvaća se prijedlog likvidatora o raspodjeli novčanih sredstava na način da se novčana sredstva iz članka 3. ove Odluke prenesu na osnivača Društva – Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8, OIB: 12928625880, a sukladno članku 124. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22). Članak 5. Tomislav Kozina, mag.artium. OIB: 0932032135, iz Bjelovara, Prespa 6, razrješuje se dužnosti likvidatora društva. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/135 URBROJ: 2103/1-01-22-13 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 39. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKA o brisanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji Članak 1. Ovom Odlukom Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji (u nastavku teksta: društvo) briše se iz sudskog registra Trgovačkog suda Bjelovar. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/135 URBROJ: 2103/1-01-22-10 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 40. Na temelju članka 24. Zakona o regionalnom razvoju ("Narodne novine", broj 147/14, 123,17 i 118/18) i članka 7. i 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29,97,47/99, 35/08 i 127/19) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" Članak 1. U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" ("Županijski glasnik", broj 1/18) mijenja se naslov Odluke i glasi: "ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE" Članak 2. U članku 1. stavci 1., 2. i 4. mijenjaju se i glase: "Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (u daljnjem tekstu: Ustanova). Kratki naziv Ustanove glasi: JURA BBŽ. Kratki naziv Ustanove na engleskom glasi: PIDA BBC." Članak 3. U članku 5. stavku 2. točka 8 mijenja se i glasi: "8. donosi Godišnji financijski plan Ustanove i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za proteklo razdoblje". Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Godišnji plan rada Ustanove i Financijski plan Ustanove za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine Upravno vijeće donosi najkasnije do 31.prosinca tekuće godine." Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Upravno vijeće dužno je do 31. ožujka tekuće godine Županu dostaviti Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana rada Ustanove za prethodnu kalendarsku godinu i Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana Ustanove za prethodnu kalendarsku godinu." Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. Članak 4. U članku 6. stavku 2. iza riječi "Ustanove" brišu se riječi "sukladno odredbama Zakona o radu", te se dodaju se riječi "tajnim glasovanjem". Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/18-01/16 URBROJ: 2103/1-01-22-10 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 41. Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09 i 139/10) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije

Stranica 3 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti za reprogram kredita za financiranje izgradnje četiri školsko-sportske dvorane kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija zadužila se uzimanjem dugoročnih kredita kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. s valutnom klauzulom CHF za financiranje izgradnje školsko sportskih dvorana u Srednjoj školi August Šenoa u Garešnici (broj kredita 5116563763), Osnovnoj školi Veliko Trojstvo (broj kredita 5116563722), Osnovnoj školi u Hercegovcu (broj kredita 5116563851) i u Osnovnoj školi Velika Pisanica (broj kredita (broj kredita 5116563798). Članak 2. Daje se suglasnost Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za zaduživanje kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. putem dugoročnih kredita u EUR radi reprograma ostatka glavnice po sljedećim kreditima: Broj kredita Rok otplate Namjena Preostali iznos glavnice 5116563763 30.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 1.612.487,08 CHF (11.788.409,30 kn) 5116563722 30.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 1.281.919,32 CHF (9.371.727,57 kn) 5116563851 01.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 309.268,24 CHF (2.260.967,32 kn) 5116563798 01.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 164.005,12 CHF (1.198.992,23 kn) Članak 3. S poslovnom bankom iz članka 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o dugoročnom kreditu kojim se neće mijenjati rok i način otplate kredita a iznos kredita bit će jednak stanju glavnice kredita na dan zatvaranja istih ali uz manju kamatnu stopu (1,10%) u odnosu na dosadašnju (1,7%). Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 450-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-5 Bjelovar, 29. travnja 2022. godine PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 42. Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09., 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, i 1/21.) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. U Odluci o izvršavanju Proračunu Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu KLASA:400-08/2101/2; URBROJ: 2103/1-01-21-5 od 14. prosinca 2021. godine ("Županijski glasnik", broj 11/21.) naziv GLAVA IV. mijenja se i dodaje se članak 13a. koji glasi: "IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA Članak 13a. Županija se može zaduživati za kapitalna ulaganja, u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Župani ja se može kratkoročno zaduži t i za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Župan donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Županije do iznosa utvrđenog posebnim propisom, a preko tog iznosa odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi Županijska skupština na prijedlog župana. Županijska skupština može izvanproračunskom korisniku Proračuna, na njegov zahtjev i uz prijedlog župana, izdati suglasnost za kratkoročno zaduživanje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Odluku o zaduživanju Županije i davanju jamstva donosi Županijska skupština, po postupku propisanom Zakonom o proračunu. Očekivana kreditna zaduženost Županije na dan 31.12.2022. biti će 45.000.000,00 kn." Članak 2. Glava IV. PROVEDBA PRORAČUNA postaje GLAVA V. PROVEDBA PRORAČUNA. Članak 3. Svi ostali članci ostaju nepromijenjeni. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 400-08/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-13 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 43. Temeljem članka 119. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Privredne banke Zagreb d.d. radi premošćivanja financijskog jaza Članak 1. Odobrava se kratkoročno zaduženje Bjelovarsko-bilogorske županije kod Privredne banke Zagreb d.d. radi premošćivanja financijskog jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, i to pod sljedećim uvjetima: IZNOS 17.545.000,00 kuna NAČIN KORIŠTENJA isplata na transakcijski račun Bjelovarsko-Bilogorske županije ROČNOST 30.04.2023. KAMATNA STOPA 1% godišnje, fiksna NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA 0,05% jednokratno NAKNADA ZA ODOBRENJE KREDITA 0,05% jednokratno NAČIN OTPLATE jednokratno INSTRUMENT OSIGURANJA zadužnica Članak 2. Daje se ovlaštenje županu za sklapanje ugovora o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno odredbama ove Odluke. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 450-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-2 Bjelovar, 29. travnja 2022. godine PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 44. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15., stavak 1, točka 2. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici, održanoj dana 29. travnja 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za provedbu postupka javne nabave: Namještaj za prizemlje nove bolničke zgrade i druga oprema Članak 1. Daje se suglasnost v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za provedbu

Stranica 5 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK postupka javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i potpis sve dokumentacije, uključujući potpisivanje ugovora s dobavljačem, vezano uz provedbu postupka javne nabave: - Namještaj za prizemlje nove bolničke zgrade i druga oprema. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.227.000,00 kn bez PDV-a, odnosno planirana vrijednost nabave iznosi 2.783.750,00 kn sa PDV-om. Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 26. 04. 2022. godine, donijeta je Odluka kojom se ovlašćuje v.d ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Sanela Grbaš Bratković, dr. med. za provedbu navedenog postupka javne nabave. Članak 2. Temeljem članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave, ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ukoliko javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Ovlašćuje se v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Sanela Grbaš Bratković, dr. med., za donošenje odluke o osiguranju sredstava, ukoliko će cijena najpovoljnije ponude biti veća od procijenjene vrijednosti nabave. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-59 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 45. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15., stavak 1, točka 2. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici, održanoj dana 29. travnja 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju prethodne suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava medicinske opreme za opremanje dnevne bolnice i dnevne kirurgije Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o donošenju prethodne suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 2.015.025,00 kn bez PDV-a, odnosno 2.504.381,25 kn sa PDV-om za predmet nabave: Nabava medicinske opreme za opremanje dnevne bolnice i dnevne kirurgije, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 29. 03. 2022. godine. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2022. godinu, a Opća bolnica Bjelovar provela je Otvoreni postupak javne nabave za isto. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-55 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 46. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije I Prima se na znanje Izvješće o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Vanje Ficnara. II Utvrđuje se da je mandat člana Županijske skupštine Vanje Ficnara prestao danom dostave pisane izjave, a to je 28. travnja 2022. godine i da Branka Vekić počinje obnašati dužnost članice Županijske skupštine, te joj se mandat članice Županijske skupštine verificira sa 29. travnja 2022. godine.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 III. Sastavni dio ovoga Zaključka je Izvješće Mandatnog povjerenstva. IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-02/22-04/25 URBROJ: 2103/1-01-22-03 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 47. Temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar na utrošak viška prihoda nad rashodima iz 2021. godine I. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskoj školi Bjelovar na utrošak viška prihoda nad rashodima iz 2021. godine u iznosu od 1.952.119,00 kuna. II. Višak prihoda nad rashodima iz 2021. godine Medicinska škola Bjelovar utrošit će namjenski na izgradnju škole te nabavu materijala za vježbe i ostale povećane troškove za nastavu, shodno Prijedlogu Odluke Školskog odbora Medicinske škole Bjelovar, KLASA: 400-03/22-01/01, URBROJ: 2103-65-04-22-3 od 11. veljače 2022. godine. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-51 U Bjelovaru, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 48. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Zaključnog financijskog izvješća Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji I. Prihvaća se Zaključno financijsko izvješće Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji (u nastavku teksta: društvo). II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/135 URBROJ: 2103/1-01-22-08 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 49. Na temelju članka 268. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20 ), članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici, održanoj dana 29. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora I. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske županije: - Nikoli Sudaru, dr. med. dent., sa svrhom obavljanja zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji dentalne medicine u Daruvaru, Petra Svačića 48 – Odluka donijeta na 7. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 21. travnja 2022. godine.

Stranica 7 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK II. Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke nalazi se na adresi Petra Svačića 48, Daruvar, sastoji se od: ordinacije dentalne medicine površine 16,35 m2, uz korištenje zajedničkog prostora površine 31,60 m2. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 501-03/22-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-3 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 50. Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 91. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar o dopuni djelatnosti škole za Učenički dom u sastavu škole Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglasnost Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar za dopunu djelatnosti Ekonomske i turističke škole Daruvar Učeničkim domom u sastavu škole, za organiziranje odgojno-obrazovnog rada, smještaja i prehrane, kulturnih i drugih aktivnosti učenika u Učeničkom domu. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/6 URBROJ: 2103/1-01-22-3 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 AKTI ŽUPANA 79. Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Odluci o osnivanju Odbora zaštite na radu ("Županijski glasnik", broj 11/21) u članku 2. pod rednim brojem 1. riječi: "službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice" zamjenjuju se rječju: "pročelnica". Članak 2. Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-22-9 Bjelovar, 24. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 80. Na temelju članka 48. stavka 1., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 21. ožujka 2022. godine, donio je ODLUKU o darovanju službenog vozila Zavodu za javno zdravstvno Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Donosi se Odluka o darovanju službenog vozila Bjelovarsko-bilogorske županije Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Predmet darovanja je službeno vozilo, osobni automobil marke RENAULT, tip vozila: TWINGO 1.5 DCI, broj. šasije: VF1CN030547011359, godina proizvodnje: 2012., registarske oznake: BJ 163 HR. Članak 3. Prava i obveze urediti će se Ugovorom o darovanju službenog vozila između Bjelovarsko-bilogorske županije i Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 031-06/22-01/4 URBROJ: 2103-09-22-01 Bjelovar, 21. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 81. Sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja Razvojnog sporazuma ("Narodne novine", broj 45/2018 i 120/2020) i odredbi članka 12. točke 1. predmetnog sporazuma vezano za obvezu podnošenja izvješća o ostvarivanju planiranih ciljeva i rezultata sudjelovanja u njegovoj provedbi, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o ovlaštenju za podnošenje izvješća I. Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije za podnošenje izvješća Bjelovarsko-bilogorske županije o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima u provedbi Razvojnog sporazuma za sjevernu Hrvatsku. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/43 URBROJ: 2109-09-22-6 U Bjelovaru, 15. travnja 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 9 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK 82. Na temelju članaka 11. i 36. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 01. travnja 2022. godine, donosi ODLUKU o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI) Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja zdravstvenog nadstandarda, intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokrada (STEMI), a ovisno o potrebi premještanja pacijenata iz Opće bolnice Bjelovar u KBC Zagreb. Članak 2. Temeljem Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine ("Županijski glasnik", broj 3/19), te Sporazuma o suradnji između Bjelovarsko-bilogorske županije i Opće bolnice Bjelovar, Bolnica u okviru svoje redovne djelatnosti organizira zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda (STEMI). U intervencijskom zbrinjavanju infarkta miokarda (STEMI) sudjeluju: liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač. Članak 3. Bjelovarsko-bilogorska županija financirati će zbrinjavanje infarkta miokarda (STEMI) po intervenciji u KBC Zagreb, u sljedećim iznosima: - liječnicima u iznosu od 400,00 kn neto, - medicinskim sestrama / tehničarima u iznosu od 200,00 kn neto, - vozačima u iznosu od 200,00 kn neto. Pripadajući iznos poreza i doprinosa, koji se obračunava na isplaćene troškove, Bjelovarsko-bilogorska županija obvezna je uplatiti neposredno za korist državnog proračuna. Članak 4. Naknade će se isplaćivati prema dostavljenim izvješćima Opće bolnice Bjelovar o intervencijama zbrinjavanja infarkta miokarda (STEMI), do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Izvješće treba sadržavati sljedeće podatke: - imena članova tima koji su sudjelovali u intervenciji, - datum i vrijeme intervencije, - ime osobe koja je prevezena u KBC Zagreb. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do 31. prosinca 2022. godine te će se objaviti u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/5 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 01. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 83. Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" Članak 1. Siniša Kovačić razrješava se dužnosti člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" kao predstavnik osnivača, na osobni zahtjev. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/24 URBROJ: 2103-09-22-07 U Bjelovaru, 20. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 84. Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije"

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Članak 1. Dalibor Rac imenuje se za člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/24 URBROJ: 2103-09-22-08 U Bjelovaru, 20. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 85. Na temelju članka 19. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19), članka 7. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika grada Zagreba ("Narodne novine", broj 27/21) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), a temeljem suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjednika Članak 1. Josip Heger, struč. spec. ing. sec., OIB: 65451619016 imenuje se za županijskog vatrogasnog zapovjednika Bjelovarsko-bilogorske županije na vrijeme od pet godina. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/79 Urbroj: 2103-09-21-02 Bjelovar, 23. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 86. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije Bjelovar Članak 1. Mirjana Posavac imenuje se za članicu Školskog odbora Gimnazije Bjelovar. Članak 2. Članici Školskog odbora iz članka 1. ovog Rješenja mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja, a traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/5 URBROJ: 2103-09-22-10 U Bjelovaru, 05. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 87. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. ožujka 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja njegovatelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, četiri (4) izvršitelja/ice u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja njegovatelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, četiri (4) izvršitelj/ ica, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/4, Urbroj: 2103-72-03-22-18, dana 01. ožujka 2022. godine.

Stranica 11 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-42 Bjelovar, 17. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 88. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 01. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-22-0478/2, sa 4. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 28. 03. 2022. godine, kojom je donijet Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. Navedenim Planom utvrđena je potreba za specijalizacijom iz: - hitne medicine – 2 (dvije) specijalizacije. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-8 Bjelovar, 01. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 89. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gimnaziji Bjelovar za osnivanje razrednog odjela sportske gimnazije I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Gimnaziji Bjelovar za osnivanje razrednog odjela sportske gimnazije od školske godine 2022./2023. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-21 Bjelovar, 03. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 90. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na na dobavu i ugradnju parne brane, toplinske izolacije, razdjelnog/zaštitnog geotekstila, nove hidroizolacijske membrane, nove vertikalne hidroizolacije holkera nadozida, galvaniziranog lima te izradu i montažu aluminisjkih klupčica u iznosu od 131.039,12 kuna (bez PDV-a) ili 163.798,90 kuna s PDV-om. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000110 Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Velika Pisanica, pozicija PR00616, konto 421.

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/7 URBROJ: 2103-09-22-11 Bjelovar, 4. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 91. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 08. ožujka 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta za EU fondove na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta za EU fondove na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/04, Urbroj: 2103-72-0322-19, dana 01. ožujka 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-35 Bjelovar, 08. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 92. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za produženje roka završetka radova na energetskoj obnovi zgrade PŠ Miklouš I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za produženje roka završetka radova na energetskoj obnovi zgrade PŠ Miklouš. II. Suglasnost za produljenje roka izvođenja radova daje se izvođaču Slu-kom d.o.o. iz Kutine do 15.03.2022. godine, kako je zahtjevom i traženo. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-29 Bjelovar, 28. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 93. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za izvođenje vantroškovničkih radova na zgradi PŠ Miklouš I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnos t Osnovnoj škol i Čazma za izvođenje vantroškovničkih radova na zgradi PŠ Miklouš. II. Iznos ukupnih vantroškovničkih radova bez PDV-a iznosi 14.659,93 kune, a sa PDV-om 18.324,91 kunu. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-33 Bjelovar, 28. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 13 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK 94. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti ravnateljici Osnovne škole Velika Pisanica za potpisivanje Aneksa ugovora radi produljenja roka izvođenja radova Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost ravnateljici Osnovne škole Velika Pisanica za potpisivanje Aneksa ugovora radi produljenja roka izvođenja radova za 90 dana na projetu "Izgradnja školsko sportske dvorane Osnovne škole Velika Pisanica – I. faza". Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/7 URBROJ: 2103-09-22-15 Bjelovar, 6. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 95. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na izvedbu radova na rekonstrukciji priključka škole na NN mrežu distributera električne energije (HEP-ODS), za dobavu i polaganje spojnih vodova i dobavu i polaganje komunikacijskih vodova u iznosu od 32.912,00 kuna (bez PDV-a) ili 41.140,00 kuna s PDV-om. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000110 Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Velika Pisanica, pozicija PR00616, konto 421. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/7 URBROJ: 2103-09-22-14 Bjelovar, 6. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 96. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 05. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o II. izmjenama i dopunama Plan nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/06, Ur.broj: 2103-72-0322-08, od 29. ožujka 2022. godine, kojom se usvajaju II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-49 Bjelovar, 05. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 97. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ ica na neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/22-03/6, Urbroj: 2103-72-03-22-07, dana 29. ožujka 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-51 Bjelovar, 12. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 98. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 19. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na I. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, koja se odnosi na Daruvarske toplice, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju, Dom zdravlja Bjelovarskobilogorske županije te Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-22-17 Bjelovar, 19. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 99. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. travnja 2022. godine, donio je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izvješće o radu na području suzbijanja zlouporabe droga za 2021. godinu za potrebe redovnog izvještavanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Županijskom povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga na svom području za Izvješće o radu na području suzbijanja zlouporabe droga u 2021. godini, a za potrebe redovnog izvještavanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103/1-17-22-3 Bjelovar, 12. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 15 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 Stranica 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 38. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedlog raspodjele imovine Regionalne razvojne agencije Bjelovarskobilogorske županije d.o.o. u likvidaciji 39. Odluka o brisanju Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji 40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" 41. Odluka o davanju suglasnosti za reprogram kredita za financiranje izgradnje četiri školsko-sportske dvorane kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. 42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 43. Odluka o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Privredne banke Zagreb d.d. radi premošćivanja financijskog jaza 44. Odluka o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za provedbu postupka javne nabave: Namještaj za prizemlje nove bolničke zgrade i druga oprema 45. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava medicinske opreme za opremanje dnevne bolnice i dnevne kirurgije 46. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije 47. Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar na utrošak viška prihoda nad rashodima iz 2021. godine 48. Zaključak o prihvaćanju Zaključnog financijskog izvješća Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji 49. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora 50. Odluka o davanju suglasnosti Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar o dopuni djelatnosti škole za Učenički dom u sastavu škole AKTI ŽUPANA 79. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije 80. Odluka o darovanju službenog vozila Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 81. Odluka o ovlaštenju za podnošenje izvješća 82. Odluka o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI) 83. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" 84. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" 85. Rješenje o imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjednika 86. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije Bjelovar 87. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja njegovatelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, četiri (4) izvršitelja/ice u Općoj bolnici Bjelovar 88. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 89. Zaključak o davanju suglasnosti Gimnaziji Bjelovar za osnivanje razrednog odjela sportske gimnazije 90. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani 91. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta za EU fondove na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvšitelj/ica u Općoj bolnici Bjelovar SADRÆAJ

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2022. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar. Stranica 12 12 13 13 13 Stranica 13 14 14 92. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za produženje roka završetka radova na energetskoj obnovi zgrade PŠ Miklouš 93. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za izvođenje vantroškovničkih radova na zgradi PŠ Miklouš 94. Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Osnovne škole Velika Pisanica za potpisivanje Aneksa ugovora radi produljenja roka izvođenja radova 95. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani 96. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o II. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar 97. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 98. Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini 99. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu na području suzbijanja zlouporabe droga za 2021. godinu za potrebe redovnog izvještavanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=