ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.872.625,00 -3.489,52 3.869.135,48 99,91% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000,00 68.000,00 318.000,00 127,20% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 68.000,00 168.000,00 168,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.415.625,00 12.375,00 1.428.000,00 100,87% 421 Građevinski objekti 1.169.625,00 12.375,00 1.182.000,00 101,06% 422 Postrojenja i oprema 235.000,00 0,00 235.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.207.000,00 -83.864,52 2.123.135,48 96,20% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.192.000,00 -83.864,52 2.108.135,48 96,17% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% UKUPNO 12.766.102,65 225.300,00 12.991.402,65 101,76% B. Račun financiranja/zaduživanja Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% UKUPNO -174.422,65 0,00 -174.422,65 100,00% Članak 3. U posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2022.g, rashodi i izdaci povećavaju se, odnosno smanjuju unutar proračuna rashoda izdataka na sljedećim programima i aktivnostima: II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdatci Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 699.122,65 3.757,00 702.879,65 100,54% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 449.422,65 3.900,00 453.322,65 100,87%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=