ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 9 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 653 Komunalni doprinosi i naknade 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 137.500,00 0,00 137.500,00 100,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 42.500,00 0,00 42.500,00 100,00% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 683 Ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 0,00 297.000,00 100,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 UKUPNO 13.832.290,58 225.300,00 14.057.590,58 101,63% A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 8.719.055,00 228.789,52 8.947.844,52 102,62% 31 Rashodi za zaposlene 1.343.300,00 5.500,00 1.348.800,00 100,41% 311 Plaće (Bruto) 995.000,00 0,00 995.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 170.800,00 500,00 171.300,00 100,29% 313 Doprinosi na plaće 177.500,00 5.000,00 182.500,00 102,82% 32 Materijalni rashodi 3.949.250,00 178.289,52 4.127.539,52 104,51% 321 Naknade troškova zaposlenima 240.800,00 0,00 240.800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 499.050,00 117.689,52 616.739,52 123,58% 323 Rashodi za usluge 2.940.935,00 53.406,00 2.994.341,00 101,82% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.450,00 -143,00 9.307,00 98,49% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 259.015,00 7.337,00 266.352,00 102,83% 34 Financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 35 Subvencije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.306.055,00 1.000,00 1.307.055,00 100,08% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 1.086.055,00 1.000,00 1.087.055,00 100,09% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 403.950,00 30.000,00 433.950,00 107,43% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 403.950,00 30.000,00 433.950,00 107,43% 38 Ostali rashodi 1.383.500,00 14.000,00 1.397.500,00 101,01% 381 Tekuće donacije 803.500,00 4.000,00 807.500,00 100,50% 382 Kapitalne donacije 380.000,00 10.000,00 390.000,00 102,63%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=