ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 0,00 21.500,00 100,00% Akt. A100005 Proračunska pričuva Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Izv 1 5 Program 1004 Nacionalne manjine 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 0,00 100,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 485,00 0,00 485,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 200,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 0,00 215,00 100,00% 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.800,00 0,00 4.800,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.800,00 0,00 3.800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 0,00 50,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 200,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 0,00 250,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00% 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.066.980,00 221.543,00 12.288.523,00 101,84% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.159.355,00 126.353,48 8.285.708,48 101,55% Izv 1 4 5 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.480.950,00 134.800,00 1.615.750,00 109,10% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 725.800,00 6.800,00 732.600,00 100,94% 31 Rashodi za zaposlene 695.800,00 500,00 696.300,00 100,07% 311 Plaće (Bruto) 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 95.800,00 500,00 96.300,00 100,52% 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 6.300,00 36.300,00 121,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 6.300,00 6.300,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=