ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 13 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Akt. A100010 Zajednički troškovi službi Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 419.150,00 108.000,00 527.150,00 125,77% 32 Materijalni rashodi 394.650,00 108.000,00 502.650,00 127,37% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 34.000,00 9.000,00 43.000,00 126,47% 323 Rashodi za usluge 323.150,00 95.500,00 418.650,00 129,55% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500,00 3.500,00 26.000,00 115,56% 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 100,00% Akt. A100011 Otplata kredita Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 34 Financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00% Akt. A100012 Nabava opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 226.000,00 20.000,00 246.000,00 108,85% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 206.000,00 0,00 206.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 195.000,00 0,00 195.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 101.500,00 0,00 101.500,00 100,00% 31 Rashodi za zaposlene 91.500,00 0,00 91.500,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 79.000,00 0,00 79.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 8.900,00 0,00 8.900,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100,00 0,00 1.100,00 100,00% Program 1006 Upravljanje imovinom 2.097.500,00 10.010,48 2.107.510,48 100,48% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 585.000,00 -163.489,52 421.510,48 72,05%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=