ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 124 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.7.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI) Utjecaj Sektor Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) X Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) X Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) X Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) Nacionalni spomenici i vrijednosti 6.7.4. Kontekst – Poplava Područje Općine obuhvaćeno je Provedbenim planom obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 6: područje maloga sliva Ilova – Pakra. Ovim Provedbenim planom obrane od poplava branjenog područja 6: Područje maloga sliva Ilova – Pakra na Sektoru D – Srednja i donja Sava (u nastavku: Provedbeni plan branjenog područja 6), utvrđuju se tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava na vodama I. i II. reda te građevinama osnovne melioracijske odvodnje na branjenom području. Branjeno područje D.6. je područje uz vodotoke Ilova, Pakra, Garešnica, Toplica, Bijela, Sivornica i akumulacija Pupovac. Mali sliv Ilova - Pakra nalazi se u tzv. Savsko-dravskom međuriječju, zahvaća teritorij Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. Površina mu je cca 1.567 km², od čega se na područje Bjelovarsko-bilogorske županije odnosi 1.073 km², a na područje Požeško - slavonske županije 494 km². Dužina vodotoka I i II reda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iznosi cca 430 km (sliv Ilove), a u Požeškoslavonskoj županiji cca 260 km (sliv Pakre). Regulirano ih je cca 400,00 km. Izgrađenih nasipa oko 190 km. Hidrografsku mrežu sliva čine i brojni umjetni kanali detaljne odvodnje poljoprivrednih površina i vodoopskrbe ribnjaka. Obrana od poplave odnosi se vodotoke: - Ilova od ukupne dužine 97,60 km, od toga na našem slivu 75,06 km, brani se 68,11 km i od toga na našem slivu 45,57 km - Pakra od ukupne dužine 70,09 km, od toga na našem slivu 49,97 km, brani se 50,63 km i od toga na našem slivu 30,51 km - Bijela od ukupne dužine 57,10 km brani se 35,18 km - Toplica od ukupne dužine 42,55 km brani se 29,63 km - Garešnica od ukupne dužine 28,88 km brani se 26,14 km - Sivornica od ukupne dužine 13,23 km brani se 5,25 km - Usporni nasipi: v. Šeovica, v. Crnaja, v. Peratovica. Popis slabih mjesta u zaštitnom sustavu, odnoseći se na Općinu: - u naselju Sirač zbog neregulirane Bijelo često plavi mlin Vašatko (u tijeku su projekti o izmještanju korita). Područje Općine u Provedbenom planu branjenog područja 6 obuhvaćeno je Dionicom D.6.14. – Lijeva obala rijeke Bijele, Janja Lipa – tvornica vapna, rkm 0+000 do 35+180, nasip km 0+000-0+800; km 0+000-4+260; km 0+000-2+010; km 0+00-1+140 te Dionicom D.6.15. – Desna obala rijeke Bijele, Janja Lipa – tvornica vapna – rkm 0+00 do 35+180, nasip km 0+00-1+140; km 0+00-0+480; km 0+000-7+460; km 0+00-0+860; km 0+000-2+810; km 0+000-0+340.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=