ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 128 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 - mirne poplave – poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala, - bujične poplave – poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati, - akcidentne poplave – poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidro energetskih objekata. Nositelj obrane od poplave u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za vode, a pravna osoba za upravljanje svim vodama na području države su Hrvatske vode. Mjerama zaštite u urbanističkim planovima i građenju nužno je smanjiti mogućnost nastajanja poplava na području Općine, a to se može provesti putem građevinskih i negrađevinskih mjera: Građevinske mjere zaštite od poplava uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i održavanje vodotoka, vodnih građevina i objekata te nadzora vodnih građevina (brane, ustave, crpne stanice nasipi), - ekspanzijske površine su niski dijelovi riječnih dolina koji obično služe za rasterećenje ekstremno visokih poplavnih voda koje se upuštaju u narečene površine; - nasipi su najstariji i najčešće korišteni objekti zaštite od poplava jer su jednostavne građevine koje se mogu graditi od materijala s lica mjesta i uz relativno niske troškove; - uređenje vodotoka podrazumijeva radove kojima se povećava njegova protočna sposobnost, a time i snižavaju vodostaji visokih voda (uklanjanje prepreka koje usporavaju tok, skraćenje toka, iskop većeg profila); - odteretni kanali se grade u slučajevima ograničenog kapaciteta prirodnog vodotoka kada, zbog izgrađenosti duž njegovih obala ili visine postojećih mostova, ne postoji realna mogućnost povećanja proticajne sposobnosti vodotoka građevinskim intervencijama; Negrađevinske mjere zaštite od poplava sastoje se od provedbe mjera obrane od poplava, kao i upravljanje i koordinacija djelatnosti tijekom pojave velikih voda, kao i modernizacija i koordinacija komunikacijskih sustava koji će se aktivirati u slučaju pojave velikih voda. Općina u svoje prostorne planove mora ugraditi mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća, te zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih (među kojima su i poplave) i drugih nesreća. 6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave Punjenje vodotoka do trenutka izlijevanja iz korita. 6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave Oborina velikog intenziteta u kratkom periodu, a pogotovo u dužem periodu. 6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava Značajno za Općinu je to što je geografski smještena velikim dijelom u planinskom predjelu, koji karakteriziraju bujični tokovi sa značajnom brzinom evakuacije vodnog vala u niže predjele te zajedno sa zaobilaznim vodama ugrožavaju stambene i poslovne objekte, poljoprivredne površine i plave prometnice. Prelijevanje vodotoka na području Općine može uzrokovati nemogućnost isporuke komunikacijskih i energetskih usluga te djelomičnu ili potpunu paralizu prometa. Pregled najkritičnijih točaka izlijevanja vodenih kopnenih tijela na području Općine: - vodotok Bijela – u području "Tvornice vapna" – ugožavanje same tvornice i prometnice - vodotok Bijela – na području mlina "Vašatko" uzvodno od tvornice "Kumal" – ugrožavanje stambenih objekata, poljoprivrednih površina, prometnice, komunikacijske i energetske infrastrukture uslijed oštećenja korita uz koje su postavljeni vodovi - vodotok Bijela – u području dijela naselja Sirač "Brod" – uslijed visokog vodostaja vodotoka Bijela nemogućnost evakuacije zaobalnih voda – ugrožavanje stambenih i poslovnih objekata, poljoprivrednih površina i prometnice, - vodotok Brzica – most u naselju Bijela – ugrožavanje poljoprivrednih površina i prometnice, - vodotoka Grižina – u predjelu pilane "Građapromet" – ugrožavanje stambenih i poslovnih objekata, poljoprivrednih površina i prometnice, - vodotok Mačkovec – uslijed visokog vodostaja nemogućnost evakuacije zaobalnih voda – poplavljena ulica Kralja Zvonimira – ugrožavanje stamnbenih objekata, poljoprivrednih površina i prometnice, - vodotok Stančevac – most na cesti Pakrani – Sirač, plavljenje, čime je onemogućen sjeverni pristup u naselje Sirač iz pravca Pakrana. Kao posljedice izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine, dolazi do plavljenja stambenih i poslovnih objekata, privremeno je onemogućeno stanovanje te obavljanje poslovne djelatnosti. Uslijed plavljenja prometnica dolazi do obustave prometa te je onemogućena eventualna evakuacija ljudi iz poplavljenih područja.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=