ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 585.000,00 -163.489,52 421.510,48 72,05% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 585.000,00 -163.489,52 421.510,48 72,05% Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 562.500,00 0,00 562.500,00 100,00% Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Akt. K100160 Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 30.500,00 50.500,00 252,50% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 30.500,00 50.500,00 252,50% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 30.500,00 50.500,00 252,50% Akt. K100164 Adaptacija mrtvačnice u Siraču Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 474.500,00 0,00 474.500,00 100,00% Akt. K100165 Nadstrešnica ispred O. Š. Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 68.000,00 68.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 68.000,00 68.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 68.000,00 68.000,00 Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 295.500,00 75.000,00 370.500,00 125,38% 32 Materijalni rashodi 295.500,00 75.000,00 370.500,00 125,38% 322 Rashodi za materijal i energiju 129.000,00 55.000,00 184.000,00 142,64% 323 Rashodi za usluge 164.500,00 20.000,00 184.500,00 112,16% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Program 1007 Javne potrebe u školstvu 737.585,00 6.600,00 744.185,00 100,89%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=