ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 19 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Program 1020 Poduzetnička zona Lanara 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00% Akt. K100084 Otkup zemljišta Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Akt. K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem 649.100,00 5.300,00 654.400,00 100,82% Akt. A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena Funkcija: 1020 Starost 570.500,00 5.000,00 575.500,00 100,88% 31 Rashodi za zaposlene 400.000,00 5.000,00 405.000,00 101,25% 311 Plaće (Bruto) 290.000,00 0,00 290.000,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 35.000,00 5.000,00 40.000,00 114,29% 32 Materijalni rashodi 170.500,00 0,00 170.500,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 170.500,00 0,00 170.500,00 100,00% Akt. A100094 Promidžba i vidljivost Funkcija: 1020 Starost 17.500,00 0,00 17.500,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 17.500,00 0,00 17.500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 17.500,00 0,00 17.500,00 100,00% Akt. A100095 Upravljanje projektom i administracija Funkcija: 1020 Starost 61.100,00 300,00 61.400,00 100,49% 31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 61.100,00 300,00 61.400,00 100,49% 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 27.600,00 0,00 27.600,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 300,00 3.800,00 108,57% Program 1024 Javna ustanova KOMUS SIRAČ 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% Akt. A100136 Sufinanciranje ustanove KOMUS Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.825.625,00 61.500,00 1.887.125,00 103,37% Izv 1 4 5 Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture 1.814.625,00 61.500,00 1.876.125,00 103,39% Akt. A100120 Sanacija nogostupa u Kipu Funkcija: 0451 Cestovni promet 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=