ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 23 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bilješke uz II. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu Prve izmjene i dopune Proračuna potrebne su zbog realizacije novih projekata i novih investicijskih radova. Prihode smo povećali za 225.300,00 kuna te novi plan iznosi 14.057.590,58 kn. OPĆI DIO PRORAČUNA Prihodi i primici Konto 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećani su u iznosu od 225.300,00 kuna te sada iznose 4.518.800,00 kn. POSEBNI DIO PRORAČUNA U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su prema programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja gdje je vidljivo svako povećanje ili smanjenje rashoda i izdatka kako slijedi: 01. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE Program 1001 Javna uprava se povećava za 3.900,00 kuna, a odnosi se na povećanje: • Aktivnosti Redovne aktivnosti u iznosu 2.000,00 kn za potrebe objava i emitiranja na radiju i u dr. medijima. • Aktivnost Dani Općine Sirač, blagdani i proslave su povećani za 1.900,00 kn za troškove voditelja programa za Dan Općine Sirač. 02. RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Program 1005 Javna uprava i administracija se povećava u iznosu od 134.800,00 kuna, a odnosi se na: • Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje u iznosi od 6.800,00 kn za zdravstvene preglede zaposlenika i otpremnine zaposlenika. • Aktivnost Zajednički troškovi službi u iznosu 108.000,00 kn koji se odnose na: - povećanje troškova knjiga i časopisa u iznosu od 9.000,00 kn, - povećanje odvjetničke usluge u iznosu od 75.5000,00 kn (usluga odvjetnika u rješavanju spora sa HAKOM-om u svezi korištenja općinske infrastrukture), - povećanje troškova intelektualnih usluga u iznosu od 20.000,00 kn - povećanje troškova sudskih postupaka u iznosu od 3.500,00 kn • Aktivnost Nabava opreme se povećava za 20.000,00 kn a odnosi se na povećanje pozicije Sitnog inventara za nabavu pribora za jelo, čaša i tanjura u Hrvatskom domu. Program 1006 Upravljanje imovinom se povećava u iznosu od 10.010,48 kuna a odnosi se na: • Aktivnost Zgrada Općine koja je umanjena za 163.489,52 kn. Trošak građevinskih radova na Arhivi je povećan za 13.934,23 kn kao i trošak nadzora koji je povećan za 4.125,00 kn. Trošak građevinskih radova na Vijećnici je smanjen za 200.000,00 kn. Trošak postavljanja klime u vijećnici je povećan za 18.451,25 jer nije bio planiran. • Aktivnost Rekonstrukcije društvenog doma u Milja-novcu je povećana za 30.500,00 kn zbog povećanih troškova izrade glavnog projekta. • Aktivnost Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač nije bila planirana jer se nije znalo kada će izvođač radova moći krenuti sa radovima. Ista je ostvarena u iznosu od 68.000,00 kn. • Aktivnost Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata Općine povećano je za 75.000,00 kn zbog procjene povećanja troškova električne energije, plina, održavanja opreme i dr. Program Javne potrebe u školstvu, Aktivnost Predškolsko obrazovanje povećan je za 6.600,00 kn zbog većih troškova autobusne karte za predškolce i prehrane za predškolu. Program Socijalna skrb je povećan za 30.000,00 kn zbog nove Aktivnosti Sufinanciranje pogreba preminulih branitelja koje je Općina dužna sufinancirati zajedno sa Ministarstvom branitelja.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=