ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 24 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Program Promicanja kulture je smanjen za 74.357,00 kn u Aktivnosti Spomenik kulture “Stari grad“ jer projekt nije prošao na natječaju (umanjen je za 77.894,00 kn). Aktivnost Dani kulture nacionalnih manjina je povećan za 3.537,00 kn zbog većih troškova organizacije. Program Razvoj civilnog društva je povećan za 4.000,00 kn zbog Aktivnosti financiranja političkih stranaka. Program organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja je povećan za 10.000,00 kn u aktivnosti Javna vatrogasna postaja Grada Daruvara za donaciju 10.000,00 kn za kupnju vatrogasnih ljestava. Program Zaželi - učim, radim, pomažem je povećan za 5.300,00 kn zbog nedovoljno planiranog troška doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i troška održavanja konferencija. GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Program Izgradnje komunalne infrastrukture je povećan za 61.500,00 kn. Povećanje se odnosi na: • Aktivnost Stajalište za autobuse je povećan za 375,00 kn zbog toga što je procjena odstupala od stvarnih troškova. • Aktivnost Ulica kralja Zvonimira koja je povećana za 12.000,00 kn zbog većih troškova građevinskih radova. • Aktivnost Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju koja je povećana za 49.125,00 kn za troškove postavljanja vodovodne mreže u iznosu od 26.000,00 kn i povećanja troškova građevinskih radova u iznosu od 23.125,00 kn. GLAVA KOMUNALNE DJELATNOSTI Program Održavanja javne rasvjete kao i istoimena Aktivnost je povećana za 33.689,52 kn zbog procjene da će troškovi električne energije biti u znatnom porastu. Bilješke su sastavni dio Proračuna. KLASA:400-01/22-01/3 URBROJ: 2103-17-02-22-1 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 64. Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donijelo je II. IZMJENE PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu Članak 1. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi podtočka 1.1.5. Zgrada Općine – tekuće i investicijsko uređenje mijenja se i glasi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=