ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 27 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK SPECIFIKACIJA Opis Plan Povećanje Novi plan Izvor 2022. g. 2022. g. financiranja Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje 585.000,00 -163.489,52 421.510,48 Pomoći, Opći prihodi i primici Dom Miljanovac (R 835) 20.000,00 30.500,00 50.500,00 Pomoći, Opći prihodi i primici Ulica Kralja Zvonimira (R 702 75.000,00 12.000,00 87.000,00 Opći prihodi i primici Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju 500.000,00 49.125,00 549.125,00 Pomoći, Opći prihodi i primici Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač (R 835) 0 68.000,00 68.000,00 Opći prihodi i primici UKUPNO 1.180.000,00 kn -3.864,52 kn 1.176.135,48 kn 65. Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donijelo je I. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2022. godinu Članak 1. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g. ("Županijski glasnik", 12/21, 02/22) u članku 2. u točci 8. Održavanje javne rasvjete podtočka 8.2. Električna energija javne rasvjete mijenja se i glasi: Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja 8.2. električna energija javne rasvjete (R777) 150.000,00 33.689,52 183.689,52 Pomoći Potrebna sredstva osigurat će se iz Proračuna Općine Sirač od komunalne naknade, šumskog doprinosa i pomoći. Članak 2. Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/21-01/1 URBROJ: 2103-17-02-22-2 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 66. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u postupku donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK I.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=