ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 28 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 U postupku donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač od 24.01.2022. godine, pojedini ponuditelji, na osobni zahtjev, a po dobivenom odobrenju, prisustvovali su sjednici Općinskog vijeća te iznijeli svoje pritužbe i zahtjeve. II. Općina Sirač pismene pritužbe, zahtjeve i molbe ponuditelja uputit će Ministarstvu poljoprivrede na razmatranje i zatražiti pojašnjenje te uputu za postupanje. Po dobivenoj uputi Ministarstva Općinsko vijeće Općine Sirač donijet će Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač III. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 320-02/21-01/23 URBROJ: 2103-17-01-22-54 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 67. Na temelju članka 66. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/2021) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na 15. sjednici, održanoj 07. srpnja 2022. godine donijelo je ODLUKU o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač UVODNE ODREDBE Članak 1. (1) Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada osobi za obradu ili zbrinjavanje otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga). (2) Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom i mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi zbrinjavatelju/oporabitelju otpada. (3) Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač (u daljnjem tekstu: Odluka) se propisuje i utvrđuje: 1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada; 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada; 3. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima; 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu; 5. područje pružanja javne usluge; 6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena; 7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada; 8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; 9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika; 10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge; 11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kada su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima; 12. odredbe o ugovornoj kazni; 13. opće uvjete ugovora s korisnicima; 14. kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Sirač preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge; 15. kriterij za umanjenje cijene javne usluge; 16. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta; 17. odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge; 18. reciklažno i mobilno reciklažno dvorište i način njegova korištenja; 19. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti. (4) Ovom Odlukom također se propisuje i utvrđuje dodjela obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sukladno članku 68. stavku 2. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21, dalje u tekstu: Zakon). Članak 2. (1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom ("Narodne

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=