ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 29 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK novine", broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju Zakona. (2) Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. KRITERIJI OBRAČUNA KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, OBRAČUNSKA RAZDOBLJA I KATEGORIJE KORISNIKA Članak 3. (1) Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen zaduženog spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. (2) Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu određuju se u trajanju od jednog mjeseca, počinje prvog dana u mjesecu, a završava zadnjeg dana u istom mjesecu. Račun se izdaje korisniku u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Članak 4. (1) Korisnici javne usluge, ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe razvrstavaju se u kategoriju: - korisnik kućanstvo - korisnik koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada) - korisnik koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost. (2) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. STANDARDNE VELIČINE I DRUGABITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA Članak 5. (1) Standarde veličine spremnika određuju se kako bi se omogućilo njihovo pražnjenje pomoću specijalnih komunalnih vozila sa sustavima za podizanje spremnika, u skladu s uvjetima zaštite na radu. (2) Miješani komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima volumena 120 litara, 240 litara i 1100 litara. (3) Iznimno, osim u navedenim spremnicima, za korisnike usluga koji imaju povremene potrebe za povećanim opsegom usluge, u dijelu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, u odnosu na zaduženi spremnik, otpad se može predati i u označenim vrećama Davatelja usluge od 120 litara. (4) Biootpad se odlaže u vrtnim komposterima. (5) Reciklabilni komunalni otpad prikuplja se u tipiziranim plastičnim spremnicima – označenim pripadajućim bojama ovisno o vrsti reciklabilnog otpada volumena 120 litara, 1100 litara i 2000-2500 litara. (6) U okviru javne usluge korisnik može imati najviše jedan spremnik odgovarajuće zapremine za svaku pojedinu vrstu otpada. (7) Korisnicima usluge koji nisu kućanstvo davatelj javne usluge ne osigurava spremnike za odvojeno sakupljanje reciklabilnog i biootpada. Korisnik usluge koji nije kućanstvo može s Davateljem usluge sklopiti poseban ugovor za sakupljanje reciklabilnog otpada. (8) Spremnici za odlaganje komunalnog otpada vlasništvo su davatelja javne usluge, osim spremnika koje su korisnici usluge nabavili o svom trošku. Članak 6. (1) Spremnici za sakupljanje otpada moraju biti nepropusni za tekućine, s poklopcem koji mora u potpunosti vodonepropusno zatvarati otvor za punjenje/ pražnjenje spremnika, sprječavati rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa. Spremnici za pojedine vrste komunalnog otpada kod korisnika javne usluge moraju sadržavati natpis s nazivom davatelja javne usluge, oznakom koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku javne usluge i obračunskom mjestu te naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen. (2) Spremnik za komunalni otpad mora imati jedinstvenu oznaku koju je moguće nedvosmisleno povezati s vlasnikom spremnika i očitati elektroničkim uređajem – barcode oznaku. Spremnik za miješani komunalni otpad uz prethodno navedenu jedinstvenu oznaku mora biti opremljen i elektroničkim čipom, a sve u svrhu osiguravanja dokaza o izvršenoj usluzi. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA Članak 7. (1) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika: • miješanog komunalnog otpada najmanje jednom u dva tjedna;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=