ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 30 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 • reciklabilnog otpada (otpadni papir karton i otpadna plastika) najmanje jednom mjesečno za kategoriju korisnika kućanstvo; • glomazni otpad jednom godišnje (2) Plan s danima i okvirnim vremenom primopredaje komunalnog otpada prema područjima, kategorijama korisnika i vrstama otpada sastavni je dio obavijesti o odvozu komunalnog otpada. OBAVLJANJE JAVNE USLUGE I PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE Članak 8. (1) Davatelj javne usluge pruža, a korisnik javne usluge koristi javnu uslugu na sljedeći način: 1. Korisniku javne usluge mora se osigurati mogućnost odvojene primopredaje komunalnog otpada putem spremnika odgovarajućih veličina sukladno članku 5. ove Odluke, na njegovom obračunskom mjestu; korištenjem spremnika za ambalažno staklo i druge vrste otpada postavljenih na javnoj površini; korištenjem reciklažnog dvorišta te odvoza glomaznog komunalnog otpada jednom godišnje, bez naknade, s adrese obračunskog mjesta korisnika javne usluge; 2. Korisnik javne usluge kategorije kućanstvo može odabrati zbrinjavanje biootpada kompostiranjem u kućnom komposteru. Članak 9. (1) Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada. (2) Javna usluga obavlja se sukladno propisanim standardima Zakonom i ovom Odlukom, a uključuje sljedeće usluge: - uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika: miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i jednom godišnje glomaznog otpada; - uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu; - uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi. (3) Područje pružanja javne usluge iz stavka 1. ovog članka obuhvaća naselja Barica, Bijela, Donji Borki, Gornji Broki, Kip, Miljanovac, Pakrani, Sirač, Šibovac (4) Ovom Odlukom se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dodjeljuje trgovačkom društvu Darkom d.o.o., za komunalnu djelatnost, Josipa Kozarca 19, Daruvar, OIB 51300447787 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge), kojem su ti poslovi dodijeljeni na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE S OBRAZLOŽENJEM NAČINA NA KOJI JE ODREĐENA Članak 10. (1) Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a obračunava je Davatelj usluge na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i Cjenikom. (2) Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), a određuje se prema izrazu: CJU = MJU + C Članak 11. (1) Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. (2) Cijena obvezne minimalne javne usluge je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, a uključuje troškove nabave i održavanje opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, dio troškova obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta za primanje bez naknade otpada nastalog u kućanstvu, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom. (3) Cijena obvezne minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge. (4) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi mjesečno 58,00 kuna bez PDV-a. (5) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi mjesečno 405,00 kuna bez PDV-a. (6) U cijenu usluge uključen je PDV od 13%. (7) Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=