ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 31 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK na kojem se nekretnina ne koristi u smislu članka 71. Zakona. (8) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva, a što se utvrđuje temeljem očitovanja vlasnika nekretnine i dokazuje temeljem očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije. Članak 12. (1) Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 3. ove Odluke, odnosno podacima iz evidencije o predanom otpadu. (2) Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu: C = JCV x BP x U pri čemu je: C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku BP- broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima iz Evidencije U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika (3) Cjenikom koji donosi Davatelj usluge, određuje se, zasebno za korisnika kategorija kućanstvo i za korisnika koji nije kućanstvo, jedinična cijena za volumen spremnika miješanog komunalnog otpada. (4) Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika iznosi 1. Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora iznositi 1. ODREDBE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJA PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA Članak 13. (1) Prigovor u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se komunalnom redaru, a komunalni redar će rješenjem obvezati uzročnika neugode na otklanjanje posljedica. U slučaju da je do neugode došlo zbog povrede odredbi ove Odluke, Zakona ili drugog propisa, komunalni redar može pokrenuti prekršajni postupak. (2) Prigovor/reklamaciju u vezi korištenja ili naplate javne usluge korisnik javne usluge može predati davatelju javne usluge pisanim putem, osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik ili elektroničkom poštom na objavljenu službenu adresu elektroničke pošte davatelja javne usluge. Davatelj usluge dužan je korisniku javne usluge odgovoriti na prigovor/ reklamaciju u roku najviše 15 dana od datuma zaprimanja odnosno od datuma podnošenja iste, pisanim putem odnosno elektroničkom poštom, ovisno o zahtjevu korisnika javne usluge. Ukoliko korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom, može na iste opisane načine podnijeti prigovor/reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača. (3) Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od dana odgovora na prigovor korisnika. (4) Rok za reklamaciju na ispostavljeni račun je 8 (osam) dana od dana primitka računa u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan. ODREDBE O NAČ I NU POJ ED I NAČNOG KORIŠTENJA JAVNE USLUGE Članak 14. (1) Pojedinačno korištenje javne usluge osigurava se korisniku usluge dodjelom primjerenog spremnika sukladno članku 5. ove Odluke. (2) Kada više korisnika koristi zajednički spremnik, a pojedini korisnik zajedničkog spremnika zahtjeva pojedinačno korištenje javne usluge, isto će mu se osigurati dodjelom primjerenog spremnika kojeg je dužan držati unutar svog posebnog dijela nekretnine, a na dan primopredaje komunalnog otpada iznijeti na mjesto primopredaje. (3) Korisnik usluge može zahtijevati da mu se početno dodijeljeni spremnik za miješani komunalni otpad zamijeni za primjereniji spremnik sukladno raspoloživosti spremnika različite zapremnine. (4) Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada moraju se, u pravilu, nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge na vlastitoj nekretnini, u za to predviđenim podrumima, smetlarnicima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama, a omogućava pristup Davatelju usluge. (5) Primopredaja komunalnog otpada u pravilu se obavlja na javnoj površini ispred nekretnine korisnika usluge pristupačne Davatelju usluge. (6) Korisnik javne usluge dužan je na dan primopredaje otpada omogućiti Davatelju usluge pristup sprem-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=