ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 32 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 niku, ukoliko mjesto primopredaje nije na javnoj površini. (7) Nakon pražnjenja spremnika za otpad djelatnici davatelja javne usluge dužni su spremnik vratiti na mjesto na kojem je bio odložen i zatvoriti poklopac spremnika. (8) Komunalni i reciklabilni otpad rasut oko spremnika za otpad prije pražnjenja i odvoza otpada, dužni su očistiti korisnici usluge. NAČIN KORIŠTENJA ZAJEDNIČKOG SPREMNIKA I NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA Članak 15. (1) U slučaju kada više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja usluge, mora iznositi jedan (1). (2) U slučaju kada korisnici javne usluge kućanstva koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge određuje udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da je kriterij za određivanje udjela jednog Korisnika zapremina spremnika od 120 litara. (3) U slučaju kad su korisnici javne usluge koji nije kućanstvo koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge određuje udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da je kriterij za određivanje udjela jednog Korisnika zapremina spremnika od 120 litara. ODREDBE O PRIHVATLJ IVOM DOKAZU IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA USLUGE Članak 16. (1) Dokaz o izvršenju javne usluge za pojedinog korisnika usluge je elektronsko očitanje pražnjenja označenog spremnika, odnosno evidencija Davatelja usluge o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja za pojedinog korisnika usluge, pri čemu Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe. (2) Kao dodatno prihvatljiv dokaz u slučaju prigovora korisnika usluge može se upotrijebiti dokaz iz evidencije Davatelja usluge kao što je GPS praćenje vozila, video nadzor na vozilu i sl. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI Članak 17. (1) Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. (2) Korisnik usluge iz kategorije kućanstvo dužan je platiti iznos ugovorne kazne za neispunjavanje, odnosno neuredno ispunjavanje sljedećih obveza: 1. Ukoliko korisnik usluge odloži komunalni otpad izvan spremnika za otpad ili je volumen otpada veći od volumena zaduženog spremnika ili korisnik odlaže otpad u nestandardiziranim spremnicima, ugovorna kazna obračunat će se prilikom svakog evidentiranog nepravilnog odlaganja = 250,00 kn 2. Ukoliko korisnik usluge odloži otpad u spremnik koji nije namijenjen za tu vrstu otpada, ugovorna kazna obračunat će se prilikom svakog evidentiranog nepravilnog odlaganja - za odlaganje otpada u krive spremnike (od 80 l do 1100 l) = 250,00 kn 3. Ako korisnik usluge ošteti ili uništi spremnik za otpad, ugovorna kazna obračunat će se jednokratno - za uništenje spremnika davatelja usluge od 80 l = 300,00 kn - za uništenje spremnika davatelja usluge od 120 l = 350,00 kn - za uništenje spremnika davatelja usluge od 1100 l = 2.200,00 kn - za uništenje spremnika davatelja usluge od 5000 l = 3.000,00 kn - za uništenje spremnika davatelja usluge od 7000 l = 4.000,00 kn - za uništenje spremnika davatelja usluge od 10000 l = 5.000,00 kn 4. Ukoliko korisnik usluge ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika s kojim već raspolaže, ugovorna kazna obračunat će se jednokratno = 200,00 kn 5. Ukoliko korisnik usluge nije u roku od 30 dana od početka korištenja nekretnine, odnosno posebnog dijela, o istome pisanim putem obavijestio Davatelja usluge, ugovorna kazna obračunat će se jednokratno - za mjesece koje nije prijavio = 100,00 kn 6. Ukoliko je korisnik usluge podnio zahtjev za odjavom korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi, a istu nekretninu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=