ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 33 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK je koristio, davatelj javne usluge će korisniku obračunati cijenu minimalne javne usluge i to za razdoblje od podnošenja zahtjeva za odjavom do trenutka utvrđivanja korištenja nekretnine. Ugovorna kazna obračunat će se jednokratno prilikom utvrđivanja korištenja nekretnine. (3) U slučaju kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika usluge, na nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne primjenjuje se odredba članka 72. stavka 4. Zakona. (4) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku, kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, Davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje lokacije obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz Izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne. (5) Ugovorna kazna plaća se davatelju javne usluge putem ispostavljenog računa pri čemu se ista izriče nakon utvrđene povrede od strane Davatelja javne usluge. (6) Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, Davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA JAVNE USLUGE Članak 18. (1) Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke i čine njen sastavni dio. KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA USLUGE U ČIJE IME OPĆINA SIRAČ PREUZIMA OBVEZU SUFINANCIRANJA CIJENE JAVNE USLUGE Članak 19. (1) Općina Sirač preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge za korisnike koje odredi Općinski načelnik. Općina Sirač dostavlja davatelju javne usluge ažurirani popis korisnika, a Davatelj usluge dužan je mjesečno ispostaviti Općini Sirač jedinstveni račun za cijenu javne usluge sa specifikacijom cijene pojedinačno po korisniku za sve korisnike na popisu. KRITERIJ ZA UMANJENJE CIJENE JAVNE USLUGE Članak 20. (1) Korisnicima kategorije nekućanstvo koji odlažu manju količinu miješanog komunalnog otpada, davatelj usluge će smanjiti cijenu obvezne minimalne javne usluge na način da se: - korisniku usluge kategorije koji nije kućanstvo, a koji ima zadužen spremnik volumena 120 litara minimalna cijena javne usluge umanjuje za 300,00 kn. U cijenu nije uračunat PDV. - korisniku usluge kategorije koji nije kućanstvo, a kojem je odobreno korištenje spremnika volumena 240 litara cijena javne usluge umanjuje za 210,00 kn. U cijenu nije uračunat PDV. ODREDBE O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA Članak 21. (1) Spremnici se mogu postaviti na javnoj površini samo u slučaju kad ne postoje prostorne i tehničke mogućnosti smještaja spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge na vlastitoj nekretnini. (2) Lokaciju spremnika na javnoj površini određuje povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika, a odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač. ODREDBE O KOLIČINI GLOMAZNOG OTPADA KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU JAVNE USLUGE Članak 22. (1) Glomazni otpad preuzima se jednom godišnje, bez naknade, za korisnika usluge kategorije kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika ukupne količine do 5m³. (2) Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) propisuje se popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom. (3) Prilikom predaje glomaznog otpada, korisnik javne usluge ne može predati: električni i elektronički otpad; tekstil, odjeću i obuću; otpadnu gumu;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=