ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 34 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 problematični i opasni otpad iz kućanstva; zeleni (vrtni) biorazgradivi otpad (granje, lišće) niti građevinski otpad. (4) Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge kategorije kućanstvo osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza otpada i obrade tog otpada. Korisnik je dužan u zahtjevu za odvoz glomaznog otpada navesti koje vrste i količine otpada namjerava predati prilikom odvoza. REC I KLAŽNO DVOR I Š T E I MOB I LNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE I NAČIN NJEGOVOG KORIŠTENJA Članak 23. (1) Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Josipa Kozarca 23, Daruvar. (2) Otpad kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimiti propisan je Dodatkom III Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 81/20). (3) Prilikom korištenja usluga reciklažnog dvorišta, korisnik javne usluge dužan je identificirati se osobnom ispravom kako bi se omogućilo evidentiranje korištenja reciklažnog dvorišta te predanih količina i vrsta otpada. (4) Korisnici javne usluge kategorije kućanstvo s područja Grada Daruvara te Općina Sirač, Končanica, Dežanovac i Đulovac na reciklažnom dvorištu predaju otpad bez naknade. (5) Korisnik koji nije kućanstvo može predati otpad na reciklažno dvorište, uz naknadu, sukladno cjeniku koju određuje pravne osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem. (6) Na području Općine Sirač odvojeno prikupljanje otpada vrši se i putem mobilnog reciklažnog dvorišta (REC 59-M-1.) ODREDBE O PROVEDBI UGOVORA KOJI SE PRIMJENJUJU U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI Članak 24. (1) Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima ili višom silom na koje Davatelj usluge nije mogao utjecati (npr. elementarna nepogoda, vremenska nepogoda, ograničenja uvedena zakonom, neredi, nemiri i dr.). (2) U slučaju kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju obveza uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti, Davatelj usluge će o istom bez odgode obavijestiti korisnike usluga na prikladan način te se ispunjenje obveza Davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 25. (1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležni komunalni redar sukladno Odluci o komunalnom redu i zakonskim odredbama. Članak 26. (1) Davatelj javne usluge obvezan je ispuniti uvjete za naplatu odvoza miješanog komunalnog otpada prema predanoj količini/volumenu otpada na području Općine Sirač sukladno članku 3. ove Odluke, u roku najviše od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke. Članak 27. (1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 3/18). Članak 28. (1) Ova Odluka objavit će se u "Županijskom glasniku" i stupa na snagu osmog dana od dana objave. (2) Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. (3) Ova Odluka objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Sirač www.sirac.hr i na mrežnim stranicama Davatelja usluge www.darkom-daruvar.hr. KLASA: 351-03/22-01/4 URBROJ: 2103-17-01-22-7 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. PRILOG: OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SIRAČ (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) Članak 1. (1) Definicije i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima korištenim u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=