ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 35 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK komunalnog otpada na području Općine Sirač (u daljnjem tekstu: Odluka). (2) Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi davatelja javne usluge i korisnika javne usluge koji proizlaze iz Ugovora odnosno pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) na području pružanja javne usluge. Članak 2. (1) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike javne usluge na području pružanja javne usluge koji zaključe Ugovor s Davateljem javne usluge. Članak 3. (2) U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora. (3) Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu. Članak 4. (1) Obveza korištenja javne usluge za sve vlasnike nekretnina odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnike nekretnine, kad je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja Ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge, nastaje danom stupanja na snagu Odluke. (2) Obveza Davatelja javne usluge na pružanje javne usluge korisnicima koji nisu kućanstvo ne odnosi se niti obuhvaća pružanje usluge odvoza i zbrinjavanja otpada koji je kao proizvodni otpad nastao u proizvodnom procesu korisnika javne usluge, bez obzira što bi po prirodi ili sastavu bio sličan komunalnom otpadu iz kućanstva, kao ni na otpad iz poljoprivrede niti otpad iz šumarstva. Za takvu vrstu otpada korisnik javne usluge koji nije kućanstvo dužan je sklopiti poseban ugovor o odvozu i zbrinjavanju proizvodnog otpada s ovlaštenim prijevoznikom/ zbrinjavateljem/ oporabiteljem/trgovcem otpada. Članak 5. (1) Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge javnu uslugu ugovaraju sklapanjem Ugovora u skladu s odredbama Odluke i ovih Općih uvjeta, a prava i obveze Davatelja javne usluge i korisnika javne usluge utvrđuju se Zakonom, Ugovorom, Odlukom i ovim Općim uvjetima. Članak 6. (1) Ugovor se smatra sklopljenim: 1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili 2. u slučaju kad korisnik javne usluge ne dostavi Davatelju javne usluge Izjavu, prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada. U tom slučaju datum izdavanja računa za izvršenu javnu uslugu smatra se danom sklapanja Ugovora. (2) Sklapanjem Ugovora korisnik javne usluge potvrđuje da je upoznat s odredbama ovih Općih uvjeta i prihvaća njihovu primjenu. Davatelj usluge dužan je korisniku javne usluge, na njegov zahtjev, bez naknade uručiti Ugovor i Opće uvjete u tiskanom obliku. (3) Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge Ugovor sklapaju na neodređeno vrijeme. (4) Bitni sastojci Ugovora su Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, Izjava i Cjenik javne usluge. (5) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge uvid u akte iz stavka 4. ovoga članka prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene i/ ili dopune Ugovora te kasnije, na zahtjev korisnika javne usluge. (6) Općina i Davatelj javne usluge dužni su, putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za korisnika javne usluge prihvatljiv način, osigurati da korisnik javne usluge, prije sklapanja Ugovora i/ili izmjene odnosno dopune Ugovora, bude upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama. (7) Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti u strojno čitljivom obliku i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon te drugi podzakonski akti, digitalna preslika Odluke, digitalna preslika Cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Članak 7. (1) Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka ni nastanka ugovornog odnosa između Davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, a niti valjanosti nastalog Ugovora u smislu članka 6., stavak 1. ovih Općih uvjeta, posebice u slučajevima kad se usluga od strane Davatelja javne usluge izvršava, a korisnik javne usluge odbija potpisati Ugovor odnosno dostaviti Izjavu. (2) Korisnik javne usluge dužan je, u slučaju promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos koji utječu na odnos davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, iste prijaviti davatelju javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, pisanim putem, elektroničkom ili običnom poštom.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=