ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 36 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 (3) Korisnik javne usluge dužan je u navedenom roku osobito obavijestiti davatelja javne usluge o prestanku korištenja nekretnine (stana, kuće, kuće za odmor i poslovnog prostora) na obrascu "Zahtjev za odjavu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada" dostupnom na mrežnoj stranici Davatelja javne usluge (www.darkom-daruvar.hr) ili na adresi sjedišta Davatelja javne usluge, uz navođenje razloga iz članka 9. ovih Općih uvjeta. (4) Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge u roku od 8 dana dostaviti pisanu obavijest o tome prihvaća li ili ne prihvaća zahtjev za raskid Ugovora, uz obrazloženje. Članak 8. (1) Korisnik javne usluge koji stupa na mjesto prijašnjeg korisnika (novi korisnik) dužan je u roku od 15 dana od dana stjecanja vlasništva nekretnine odnosno prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora, pisanim putem obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge, podnošenjem zahtjeva za dostavu obrasca Izjave ili dostavljanjem već popunjenog obrasca Izjave. (2) Uz popunjeni obrazac Izjave (novi) korisnik je dužan dostaviti ispravu kojom dokazuje stjecanje vlasništva nekretnine ili prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora (izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o prijenosu obveze plaćanja javne usluge). (3) Promjenu u statusu korisnika javne usluge korisnik je dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom, a koja je prilikom ispunjavanja službenih obrazaca davatelja usluge navedena uz svaki kao prilog. (4) Svaku promjenu u statusu korisnika javne usluge koju korisnik prijavljuje, davatelj javne usluge prihvaća od datuma prijave, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg obračunskog razdoblja te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. (5) Prilikom prestanka korištenja javne usluge korisnik javne usluge dužan je platiti sve do tada zaprimljene račune te vratiti dodijeljene spremnike i tek tada može biti brisan iz evidencije davatelja javne usluge. Članak 9. (1) Korisnik javne usluge može zatražiti raskid Ugovora u slučajevima: 1. prestanka odnosno promjene vlasništva nekretnine, te 2. u slučaju da trajno ne koristi nekretninu. Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se: (a)nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nema potrošnje električne energije i vode (na temelju očitanja mjernih uređaja) ili (b) nekretnina koja nije pogodna za stanovanje. (2) Za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo korisnik može zatražiti raskid Ugovora u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti, uz dostavu rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti. (3) Zahtjev za raskid Ugovora korisnik javne usluge podnosi davatelju javne usluge u obliku pisanog očitovanja, uz koje prilaže odgovarajuće dokaze kojima potkrjepljuje razloge za raskid Ugovora i to prema potrebi: izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti, ugovor o najmu/zakupu kad je korisnik javne usluge ugovorom izričito prenio na najmoprimca/ zakupoprimca obvezu plaćanja javne usluge davatelju javne usluge, potvrda da se usluga isporuke električne energije, vode ili plina trajno ne koristi ili mjesečno očitanje za navedene usluge za prethodnih 12 (dvanaest) uzastopnih mjeseci. (4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka Davatelj usluge dužan je odlučiti u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Prije odlučivanja o zahtjevu korisnika za raskid Ugovora, ovlašteni zaposlenik Davatelja javne usluge provjerit će koristi li se nekretnina ili ne, o čemu sastavlja zapisnik. U slučaju da ovlašteni zaposlenik Davatelja javne usluge utvrdi da se nekretnina, suprotno navodima korisnika, koristi, Davatelj javne usluge će pisanim putem obavijestiti korisnika javne usluge o odbijanju zahtjeva za raskid Ugovora uz obrazloženje odnosno naznaku razloga zbog kojih je zahtjev korisnika za raskid Ugovora odbijen, te će na računu za uslugu korisniku javne usluge obračunati ugovornu kaznu. (5) Ugovor prestaje važiti smrću korisnika javne usluge (fizičke osobe, fizičke osobe – vlasnika obrta) i prestankom postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra. (6) U slučaju prestanka važenja Ugovora zbog smrti korisnika javne usluge fizičke osobe, fizičke osobe – vlasnika obrta i prestanka postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra, pravni slijednik koji je u posjedu nekretnine ili posebnog dijela nekretnine dužan je o tome obavijestiti davatelja javne usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja o toj okolnosti. (7) Davatelj javne usluge može privremeno nastaviti s pružanjem javne usluge posjedniku nekretnine ili posebnog dijela nekretnine do podnošenja Izjave (novog) vlasnika nekretnine, uz uvjet da posjednik nekretnine redovito podmiruje sve novčane obveze koje se tiču obavljanja javne usluge za predmetnu nekretninu. Članak 10. (1) Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u članku 71. Zakona, korisnik

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=