ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 37 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK usluge ne može otkazati Ugovor; tj. sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu Davatelja usluge. Članak 11. (1) Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge koji donosi i mijenja davatelj javne usluge u skladu s odredbama Odluke i Zakona. Cjenik javne usluge utvrđuje izvršno tijelo Općine Sirač davanjem suglasnosti na isti. (2) Korisnik javne usluge je dužan plaćati Davatelju javne usluge cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom Davatelja javne usluge. Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju računa koji im Davatelj javne usluge ispostavlja jednom mjesečno, kada nastaje obveza plaćanja. (3) Račun se izdaje korisniku u tekućem mjesecu za pret- hodni mjesec, a dostavlja se korisniku javne usluge najkasnije do petnaestog dana tekućeg mjeseca. (4) Korisnik je dužan podmiriti račun u roku dospijeća. (5) U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima. Članak 12. (1) Spremnike za odlaganje otpada na obračunskom mjestu korisnika javne usluge korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini. Iznimno, spremnici mogu biti i na javnoj površini (npr. stambene zgrade, poslovne zgrade). (2) O zahtjevu korisnika javne usluge za držanje spremnika za komunalni otpad na javnoj površini odlučuje rješenjem nadležno tijelo Općine Sirač, uz prethodni dogovor s davateljem javne usluge. (3) Isto mjesto za primopredaju spremnika može biti predviđeno za više susjednih obračunskih mjesta korisnika usluge ili korisnika usluge koji su u neposrednoj blizini, a koju okolnost su korisnici usluge dužni izričito ugovoriti s Davateljem usluge. Članak 13. (1) Spremnici za otpad u dane odvoza otpada moraju biti izneseni na javnu površinu do vremena prolaska vozila davatelja javne usluge, u suprotnom se usluga neće izvršiti niti će se naplatiti cijena odvoza za (ne) predanu količinu otpada. (2) Spremnici za otpad u dane odvoza otpada moraju biti izneseni na javnu površinu na način da vozila i radnici Davatelja javne usluge imaju nesmetan pristup spremnicima i da omogućavaju normalan promet pješaka i vozila. (3) Davatelj javne usluge dužan je rukovati spremnicima za otpad na način da iste ne oštećuje, a odloženi otpad ne rasipava i ne onečišćuje okoliš. Svako onečišćenje i oštećenje uzrokovano prikupljanjem i odvozom otpada Davatelj javne usluge dužan je odmah otkloniti. (4) Davatelj javne usluge dužan je spremnike za otpad nakon pražnjenja vratiti na mjesto s kojih ih je i preuzeo i zatvoriti poklopac. Članak 14. (1) Korisnik javne usluge dužan je spremnike za odlaganje otpada održavati u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju. (2) Korisnik je odgovoran za svako namjerno oštećenje i nestanak spremnika koje mu je davatelj javne usluge dodijelio na korištenje bez naknade. U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika za otpad, trošak nabave novih snosit će korisnik javne usluge putem ugovorne kazne. (3) U slučaju kad je to očito ili kad korisnik dokaže da je oštećenje spremnika za otpad uzrokovao Davatelj javne usluge, trošak nabave nove posude snosit će Davatelj javne usluge, o čemu se sastavlja zapisnik. (4) Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba. Članak 15. (1) Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana valjane su jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku. (2) U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora i ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora. (3) Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništavna, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti ništavnu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu na način da u što većoj mjeri odgovora prvotnoj namjeri ugovornih strana. (4) Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku. (5) Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili isključivo određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora. (6) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=