ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 39 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Izjava korisnika kojom Potpisom ove Izjave korisnik usluge potvrđuje da je upoznat sa svim 10. potvrđuje da je upoznat s odredbama Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog Ugovorom otpada. Ugovor o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 11. Uvjeti raskida Ugovora raskida se sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Potpisom ove Izjave korisnik usluge potvrđuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su svi navedeni podaci istiniti i točni, te daje suglasnost da se njegovi osobni podaci sadržani u ovoj Izjavi mogu koristiti za potvrde evidencije, obračuna i informiranja u svezi s pružanjem javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 - GDPR korisnici usluga svjesno ustupaju svoje osobne podatke poduzeću Darkom d.o.o. koji se obvezuje da će poštivati privatnost svih svojih korisnika usluga, da osobne podatke korisnika neće proslijediti trećim osobama te da će se čuvati u bazi podataka. Osobni podaci koriste se isključivo u svrhu realizacije ugovora. Telefon: . ..................................................................................................... Kontakt podaci korisnika javne usluge Mobitel:....................................................................................................... E-mail:......................................................................................................... Vlastoručni potpis korisnika usluge OVJERA DAVATELJA USLUGE Datum ovjere: Potpis davatelja usluge DODATNE NAPOMENE ZA KORISNIKA USLUGE Izjavu koja se nalazi u prilogu, 2 (dva) primjerka, korisnik usluge je dužan popuniti, potpisati i vratiti davatelju javne usluge oba primjerka u roku od 8 dana od dana zaprimanja (poštom, elektroničkim putem ili osobno donijeti u prostorije Darkom-a). Ukoliko korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu u roku od 8 dana od dana zaprimanja iste, primjenjivati će se podaci iz Izjave koje je naveo davatelj usluge (Prijedlog davatelja usluge). Davatelj usluge će po zaprimanju ovjerene Izjave korisniku usluge vratiti 1 (jedan) ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Potpisom ove Izjave korisnik usluge potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama ugovora, a koji ugovor se smatra sklopljenim dostavom ove Izjave davatelju usluge. Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave, koji je naveo korisnik javne usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge), kada je taj podatak u skladu s Zakonom, Odlukom i Općim uvjetima. Ako očitovanje korisnika nije u skladu sa Zakonom, Odlukom i Općim uvjetima, kao i kada se korisnik usluge ne očituje, odnosno ne vrati potpisanu Izjavu u roku 8 dana od dana zaprimanja iste, primijenit će se podatak iz Izjave koje je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja usluge). Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da broj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge. Ugovor o korištenju usluge smatra se sklopljenim kada korisnik usluge dostavi Izjavu ili prilikom prvog korištenja usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za miješani komunalni otpad ukoliko korisnik ne dostavi Izjavu. Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena. *Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pismenog očitovanja vlasnika nekretnine i kada je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način. Korisnik koji ne koristi nekretninu dužan je priložiti dokaze o trajnom ne korištenju nekretnine. Cjenik javne usluge te Opće uvjete javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (uvjeti raskida Ugovora i ostali opći uvjeti) kao i ostale propisane odredbe koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada (Zakon, Odluka) možete pronaći na mrežnoj stranici www.darkom-daruvar.hr ili u prostorijama tvrtke Darkom d.o.o. Daruvar. Sve navedene podatke i informacije iz Izjave o načinu pružanja javne usluge, Darkom d.o.o. će koristiti u svrhu evidencije, obračuna javne usluge gospodarenja otpadom i dostave obavijesti vezane uz gospodarenje otpadom te se neće koristiti u druge svrhe bez prethodno pisanog odobrenja korisnika. Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=