ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 40 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 68. Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 19. stavka 1. alineje 11., članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. sjednici, održanoj 07. srpnja 2022. godine, donosi ODLUKU o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač Članak 1. Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač, koju je izradila Radna skupina osnovana Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač i osnivanju Radne skupine, KLASA: 810-03/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-6, 23. rujna 2021. godine. Članak 2. Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16), za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač iz članka 1. ove Odluke, ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta - Defensor, Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin. Članak 3. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač čini prilog i sastavni je dio ove Odluke. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 810-03/21-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-22 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač Sirač, 2022. god. SADRŽAJ: 1. UVOD. .................................................................................................................................................................. 14 2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE. ............................................................................ 16 2.1. Geografski položaj. ...................................................................................................................................... 16 2.2. Stanovništvo Općine..................................................................................................................................... 17 2.3. Gustoća naseljenosti..................................................................................................................................... 18 2.4. Razmještaj stanovnika.................................................................................................................................. 18 2.5. Spolno-dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu...................................... 19 2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka................................................................................................................................. 20 2.7. Prometna povezanost Općine....................................................................................................................... 20 2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine................................................................................ 21 2.8.1. Sjedišta upravnih tijela..................................................................................................................... 21 2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine...................................................................................... 22 2.8.3. Odgojno-obrazovne ustanove na području Općine.......................................................................... 22 2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine............................................................................................. 22 2.8.5. Privatna kućanstva prema tipu kućanstva i broju članova po tipu.................................................. 22 2.8.6. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine........................................................ 23 2.9. Ekonomsko-gospodarski pokazatelji na području Općine........................................................................... 24 2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja................................................................................................. 24 2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine.............................. 25 2.9.3. Proračun Općine............................................................................................................................... 25 2.9.4. Gospodarske grane na području Općine.......................................................................................... 26

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=