ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 OPĆINA SIRAČ 60. Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donosi KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE SIRAČ I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Kodeksom ponašanja uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa ponašanja, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa ponašanja te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. Članak 2. (1) Svrha je Kodeksa ponašanja jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. (2) Cilj je kodeksa ponašanja uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća. Članak 3. (1) Odredbe ovog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća odnose se i na općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). (2) Odredbe ovog kodeksa ponašanja iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. odnose se na sve sobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog vijeća. Članak 4. (1) U ovom kodeksu ponašanja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Sirač 2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine Sirač 3. potencijalni sukob interesa je situacija u kojoj privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 4. stvarni sukob interesa je situacija u kojoj je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 5. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. (2) Izrazi koji se koriste u ovom kodeksu ponašanja, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=