ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 5 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA Članak 5. Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela: 1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije vlasti u kojima djeluju 3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja 4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti 6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 7. javnosti rada i dostupnosti građanima 8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela vlasti 9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora 15. odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisna postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično) 16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 17. osobne odgovornosti za svoje postupke. Članak 6. (1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. (2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. Članak 7. Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelji političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti. III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI Članak 8. Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. Članak 9. Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom. Članak 10. Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU Članak 11. Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA Članak 12. (1) Primjenu Kodeksa ponašanja prate Etički odbor i Vijeće časti. (2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. (3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. (4) Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=