ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 44 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.8.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo. ................................................................................................. 142 6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku. ...................................................................... 143 6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa......... 144 6.8.7. Matrica ukupnog rizika – Potres...................................................................................................... 145 6.8.8. Izvor podataka.................................................................................................................................. 145 7. UKUPNA MATRICA RIZIKA........................................................................................................................ 146 8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE..................................................... 147 8.1. Analiza na području preventive. ................................................................................................................ 147 8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite..................................................................................................... 147 8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave................................................................................................................ 148 8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela............... 149 8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta......................................................................................................................... 149 8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine............................................. 152 8.1.6. Baza podataka................................................................................................................................. 152 8.2. Analiza na području reagiranja.................................................................................................................. 153 8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine.............................................................. 153 8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine...................................................................................... 156 8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta............................................................................................................ 167 8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač..................................................................................................... 168 8.2.4.1. Epidemije i pandemije..................................................................................................... 168 8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature................................................ 171 8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline). ........................................................... 174 8.2.4.4. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)............................................................ 178 8.2.4.5. Suša.................................................................................................................................. 182 8.2.4.6. Degradacija tla - Klizišta................................................................................................. 186 8.2.4.7. Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela................................ 191 8.2.4.8. Potres. .............................................................................................................................. 195 9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE SIRAČ....................... 202 9.1. Karta prijetnji – Poplava............................................................................................................................ 202 10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU SIRAČ......................................................................................................................................... 204 POPIS TABLICA: Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima Općine u 2011. i 2021. godini................................................. 17 Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine – Popis stanovništva 2011. godine. .................................... 18 Tablica 3: Gustoća naseljenosti po jedinici površine – Prvi rezultati Popisa 2021. godine................................... 18 Tablica 4: Raspodjela stanovništva na području Općine Sirač prema starosti i spolu........................................... 19 Tablica 5: Prikaz broja stanovnika s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka......................................................................................................... 20 Tablica 6: Prikaz prometnica na području Općine.................................................................................................. 21 Tablica 7: Prikaz željezničkih pruga na području Općine. ..................................................................................... 21 Tablica 8: Prikaz privatnih kućanstva prema broju članova................................................................................... 22 Tablica 9: Prikaz privatnih kućanstva prema tipu kućanstva i broju članova po tipu............................................ 23 Tablica 10: Prikaz objekata na području Općine u kojima se okuplja veći broj ljudi............................................. 24 Tablica 11: Prikaz objekata za zbrinjavanje na području Općine............................................................................. 24

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=