ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Članak 13. (1) Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. (2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, i to jedan član iz vlasti te jedan član iz oporbe. Članak 14. (1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. (2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti, članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Članak 15. (1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, službenika upravnog tijela Općine ili po prijavi građana. (2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa ponašanja uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. (3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja. Članak 16. (1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. (2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi. (3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. Članak 17. (1) Etički odbor u roku od 30 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi. (2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju. Članak 18. (1) Za povredu odredaba Kodeksa ponašanja Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa ponašanja. (2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. Članak 19. (1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora. (2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. Članak 20. (1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sirač. (2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća. Članak 21. Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u "Županijskom glasniku" i na mrežnoj stranici Općine Sirač. VI. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 22. Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-1 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 61. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) i članka 12. Kodeksa ponašanja nositelja političkih

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=