ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 55 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka Na području Općine živi ukupno 552 (268 muškaraca i 284 žena), stanovnika kojima je potreban neki oblik pomoći pri obavljanju svakodnevnih zadataka, od toga 177 osoba (od toga 73 muškarca i 104 žena), treba pomoć druge osobe pri obavljanju istih, dok njih 145 (od toga 62 muškaraca te 83 žene), koristi pomoć druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka. Tablica 5: Prikaz broja stanovnika s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! *QLKGTKMbQTG!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ!*MFL]! *QLFG^Q!?!;GPMKJ! $OVYKG! AVbOM! fJK^OM! =>?=(! (1(! 11)! 1)(! !==?=D! 1D(! 1)1! D1! 6>?6(! 1H)! >>! DH! 6=?6D! OE! EO! KH! @>?@(! 1(K! HE! G(! @=?@D! 1EE! HD! G>! B>?B(! D(! (H! HG! B=?BD! E(! K! (D! D>?D(! S! S! S! D=!M!TMbJ! S! S! S! $OVYLK!`FGI! ^QLKGTKMOL! )#)"B! "#>B7! "#"7=! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! (*>*!".%/,U/#b.U,!]!,cT#$,`!/%!Y,.$Zc_!#!X,$#b.Z/VZ!Y,`,^#!-$_+Z!,],cZ!Y$#!,c%U\V%/V_!]U%X,-/ZU/#[! T%-%.%X%! ! @%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! #U#! _X_Y/,! KK(! d(>G! `_bX%$%0%! #! (GH! aZ/%e'! ].%/,U/#X%! X,V#`%! VZ! Y,.$Zc%/! /ZX#! ,c\#X! Y,`,^#! Y$#! ,c%U\V%/V_! ]U%X,-/ZU/#[! T%-%.%X%'! ,-! .,+%! 1DD! ,],c%! d,-! .,+%!DE!`_bX%$0%!#!1)H!aZ/%e'!.$Zc%!Y,`,^!-$_+Z!,],cZ!Y$#!,c%U\V%/V_!#].#['!-,X!/V#[!1HK!d,-! .,+%! >(! `_bX%$%0%! .Z! GE! aZ/Ze'! X,$#].#! Y,`,^! -$_+Z! ,],cZ! Y$#! ,c%U\V%/V_! ]U%X,-/ZU/#[! T%-%.%X%*! 0L`SMHL!=X!2FMOLN!`FGIL!^QLKGTKMOL!^!G`NMFGZ!KL!YGQFJ`V!M!OGFMbQJKIJ!YGZG\M!PFVaJ!G^G`J!YFM!G`LTSILKIV! ^TLOGPKJTKMg!NLPLQLOL! ! *YGS! $OVYKG! *QLFG^KJ!^OVYMKJ! >!?!)D! 7>!?!6(! 6=!M!TMbJ! $OVYKG! ]U*! KK(! H(! (>D! (HE! `! (>G! (E! 1KD! GG! a! (GH! 1O! 11)! 1KK! &^G`L!QFJ`L!YGZG\! PFVaJ!G^G`J! ]U*! 1DD! 1(! HE! 1((! `! DE! O! ((! H(! a! 1)H! E! (1! G)! &^G`L!OGFM^QM!YGZG\! PFVaJ!G^G`J! ]U*! 1HK! 11! EE! 1)1! `! >(! O! 1G! EK! a! GE! (! 1K! >>! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! (*D*!:$,`Z./%!Y,UZT%/,].!4Y^#/Z! ! • RZ].,U/#!Y$,`Z.! ! :,-$_&VZ! NVZ\,U%$]X,! L! c#\,+,$]XZ! a_Y%/#VZ! ]U,V#`! Y,\,a%VZ`! #T`ZW_! b#$Z+! :%/,/]X,+! Y$,].,$%! #!`Z.$,Y,\Z! I%+$Zc%! /_-#! VZ-/_! ,-!`,+_^/,].#! /V#[,U%!`ZW_],c/,+! Y,UZT#U%/V%*! 2\%U/#! -$a%U/#! Y$,`Z./#! Y$%U0#! .ZX_! Y%$%\Z\/,! ]%! a_Y%/#V]X#`! Y$,].,$,`! #\#! ]VZUZ$/,! dY,-$%U]X#! Y$%U%0e! #\#! V_a/,! dY,]%U]X#! Y$%U%0e! ,-! /VZ+%'! ,].%U\V%V_^#! .%V! Y$,].,$! Y$,`Z./,! #T,\#$%/#`*!:,\,a%V!4Y^#/Z!_!,XU#$_! .%XU,+%!Y$,].,$%!/#VZ!/#b.%!Y,U,\V/#V#!_!,-/,]_!/%!-$_+Z! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ".$%/#0%! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! *QLKGTKMbQTG!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ!*MFL]! *QLFG^Q!?!;GPMKJ! $OVYKG! AVbOM! fJK^OM! =>?=(! (1(! 11)! 1)(! !==?=D! 1D(! 1)1! D1! 6>?6(! 1H)! >>! DH! 6=?6D! OE! EO! KH! @>?@(! 1(K! HE! G(! @=?@D! 1EE! HD! G>! B>?B(! D(! (H! HG! B=?BD! E(! K! (D! D>?D(! S! S! S! D=!M!TMbJ! S! S! S! $OVYLK!`FGI! ^QLKGTKMOL! )#)"B! "#>B7! "#"7= 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! (*>*!".%/,U/#b.U,!]!,cT#$,`!/%!Y,.$Zc_!#!X,$#b.Z/VZ!Y,`,^#!-$_+Z!,],cZ!Y$#!,c%U\V%/V_!]U%X,-/ZU/#[! T%-%.%X%! ! @%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! a#U#! _X_Y/,! KK(! d(>G! `_bX%$%0%! #! (GH! aZ/%e'! ].%/,U/#X%! X,V#`%! VZ! Y,.$Zc%/! /ZX#! ,c\#X! Y,`,^#! Y$#! ,c%U\V%/V_! ]U%X,-/ZU/#[! T%-%.%X%'! ,-! .,+%! 1DD! ,],c%! d,-! .,+%!DE!`_bX%$0%!#!1)H!aZ/%e'!.$Zc%!Y,`,^!-$_+Z!,],cZ!Y$#!,c%U\V%/V_!#].#['!-,X!/V#[!1HK!d,-! .,+%! >(! `_bX%$%0%! .Z! GE! aZ/Ze'! X,$#].#! Y,`,^! -$_+Z! ,],cZ! Y$#! ,c%U\V%/V_! ]U%X,-/ZU/#[! T%-%.%X%*! 0L`SMHL!=X!2FMOLN!`FGIL!^QLKGTKMOL!^!G`NMFGZ!KL!YGQFJ`V!M!OGFMbQJKIJ!YGZG\M!PFVaJ!G^G`J!YFM!G`LTSILKIV! ^TLOGPKJTKMg!NLPLQLOL! ! *YGS! $OVYKG! *QLFG^KJ!^OVYMKJ! >!?!)D! 7>!?!6(! 6=!M!TMbJ! $OVYKG! ]U*! KK(! H(! (>D! (HE! `! (>G! (E! 1KD! GG! a! (GH! 1O! 11)! 1KK! &^G`L!QFJ`L!YGZG\! PFVaJ!G^G`J! ]U*! 1DD! 1(! HE! 1((! `! DE! O! ((! H(! a! 1)H! E! (1! G)! &^G`L!OGFM^QM!YGZG\! PFVaJ!G^G`J! ]U*! 1HK! 11! EE! 1)1! `! >(! O! 1G! EK! a! GE! (! 1K! >>! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! (*D*!:$,`Z./%!Y,UZT%/,].!4Y^#/Z! ! • RZ].,U/#!Y$,`Z.! ! :,-$_&VZ! NVZ\,U%$]X,! L! c#\,+,$]XZ! a_Y%/#VZ! ]U,V#`! Y,\,a%VZ`! #T`ZW_! b#$Z+! :%/,/]X,+! Y$,].,$%! #!`Z.$,Y,\Z! I%+$Zc%! /_-#! VZ-/_! ,-!`,+_^/,].#! /V#[,U%!`ZW_],c/,+! Y,UZT#U%/V%*! 2\%U/#! -$a%U/#! Y$,`Z./#! Y$%U0#! .ZX_! Y%$%\Z\/,! ]%! a_Y%/#V]X#`! Y$,].,$,`! #\#! ]VZUZ$/,! dY,-$%U]X#! Y$%U%0e! #\#! V_a/,! dY,]%U]X#! Y$%U%0e! ,-! /VZ+%'! ,].%U\V%V_^#! .%V! Y$,].,$! Y$,`Z./,! #T,\#$%/#`*!:,\,a%V!4Y^#/Z!_!,XU#$_! .%XU,+%!Y$,].,$%!/#VZ!/#b.%!Y,U,\V/#V#!_!,-/,]_!/%!-$_+Z! Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 2.7. Prometna povezanost Općine • Cestovni promet Područje Bjelovarsko-bilogorske županije svojim položajem između šireg Panonskog prostora i metropole Zagreba nudi jednu od mogućnosti njihova međusobnog povezivanja. Glavni državni prometni pravci teku paralelno sa županijskim prostorom ili sjeverno (podravski pravac) ili južno (posavski pravac) od njega, ostavljajući taj prostor prometno izoliranim. Položaj Općine u okviru takvoga prostora nije ništa povoljniji u odnosu na druge dijelove Županije jer se ne nalazi na longitudinalnim i transverzalnim pravcima postojećeg sustava državnih cesta. Tek u zapadnom dijelu Općine vrlo uskim prolazom prolazi državna cesta D 5 Virovitica – Daruvar – Okučani te se uz nju planira brza cesta Stara Gradiška – Okučani – Pakrac –Daruvar – Veliki Zdenci. Ostala struktura cesta je nižeg ranga i koncentriran je u zapadnom dijelu Općine oko općinskog središta Sirača. U tom dijelu je razgranatost cesta zadovoljavajuća dok je izrazita nerazvijenost cestovne mreže u istočnim područjima Općine zbog nepovoljne konfiguracije terena.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=