ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 56 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Na području Općine prijevoz putnika organiziraju tri transportna poduzeća: Čazmatrans, Croatiatrans i Šafar. Mreža cesta na području Općine razvrstana je na državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste kao što je prikazano u tablici. Tablica 6: Prikaz prometnica na području Općine Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine", broj 18/21, 100/21). • Željeznički promet Općinom prolazi željeznička pruga Banova Jaruga – Pčelić i odvojak Sirač – Piljenica industrijskog kolosijeka za tvrtku Intercal d.o.o. Sirač. Tablica 7: Prikaz željezničkih pruga na području Općine ! ".$%/#0%! (1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! 4X_&%/#! L! :%X$%0! LM%$_U%$! L! AZ\#X#! I-Z/0#*! 4].%\%! ].$_X._$%! 0Z].%! VZ! /#aZ+! $%/+%! #! X,/0Z/.$#$%/%! VZ! _! T%Y%-/,`! -#VZ\_! 4Y^#/Z! ,X,! ,Y^#/]X,+! ]$Z-#b.%! "#$%&%*! F! .,`! -#VZ\_! VZ! $%T+$%/%.,].! 0Z].%! T%-,U,\V%U%V_^%! -,X! VZ! #T$%T#.%! /Z$%TU#VZ/,].! 0Z].,U/Z!`$ZaZ! _! #].,&/#`! Y,-$_&V#`%!4Y^#/Z!Tc,+!/ZY,U,\V/Z!X,/n#+_$%0#VZ!.Z$Z/%*!! @%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! Y$#VZU,T! Y_./#X%! ,$+%/#T#$%V_! .$#! .$%/]Y,$./%! Y,-_TZ^%f! Q%T`%.$%/]'! R$,%.#%.$%/]! #! B%n%$*!J$Za%! 0Z].%! /%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! $%TU$].%/%! VZ! /%! -$a%U/Z'! a_Y%/#V]XZ'! \,X%\/Z!#!/Z$%TU$].%/Z!0Z].Z!X%,!b.,!VZ!Y$#X%T%/,!_!.%c\#0#! ! 0L`SMHL!6X!2FMOLN!YFGZJQKMHL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! /#_F#! &NKLOL! YFGZJQKMHJ! +LNMT!YFGZJQKMHJ! 'VSIMKL!UOZW!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'/f.%+,!9,*0,! ! "#! MR!K! ?Z$ZT#/,!:,\VZ!d2:!?Z$ZT#/,!:,\VZ!d+$%/#0%!5PkJ%W%$]X%ee!L!A#$,U#.#0%!L! AZ\#X#!I-Z/0#!L!M,/V#!M%$_U%$!L!;#Y#X!L!".%$%!2$%-#bX%!d2:!".%$%! 2$%-#bX%!d+$%/#0%!5PkN#Pee! 1(E'1GG! f$2.+14*-,!9,*0,! "#! <R!E1D1! B#c,U%0!d;ED1K)e!L!M,\V%/#!dMKe! 1'D>)! )#! <R!E1D(! M,\V%/#!dMKe!L!"#$%&!d<E(O1e! >'EH(! 7#! <R!E1DE! J#\V%/,U%0!d;ED1KDe!L!"#$%&!d<E1D(e! 1'EE(! (#! <R!E(D(! "#$%&!d<E1D(e!L!N%-\VZU#/%!dMKe! H'HH(! =#! <R!E(O1! J%$X,U%0!d<E1D)e!L!"#$%&!L!4`%/,U%0!dMKe! 1O'HKD! C&-.C+,!9,*0,! "#! ;R!ED1K)! B#c,U%0!d<E1D1e!L!M,/V#!"$ZW%/#!d<E1>Oe! >'E1E! )#! ;R!ED1KD! J#\V%/,U%0!d<E1DEe!L!N%-\VZU#/%!dMKe! H'1G1! 9TU,$f!4-\_X%!,!$%TU$].%U%/V_!V%U/#[!0Z].%!dl@%$,-/Z!@,U#/Zm!c$,V!1Gk(1'!1))k(1e*!! !! • <Z\VZT/#&X#!Y$,`Z.! ! 4Y^#/,`! Y$,\%T#! aZ\VZT/#&X%! Y$_+%! N%/,U%! =%$_+%! S! :&Z\#^! #! ,-U,V%X! "#$%&! S! :#\VZ/#0%! #/-_].$#V]X,+!X,\,]#VZX%!T%!.U$.X_!9/.Z$0%\!-*,*,*!"#$%&*!! ! 0L`SMHL!@X!2FMOLN![JSIJNKM]OMg!YFVaL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! &NKLOL! YFVaJ! 2VKM!KLNMT![JSIJNKM]OJ! YFVaJ! *OFL\JKM!KLNMT! [JSIJNKM]OJ!YFVaJ! 2FMYLPKG^Q! OGFMPGFV! ;FLhJTMK^OL! PVSIMKL!YFVaJ!UOZW! fJSIJNKM]OJ!YFVaJ!NL!SGOLSKM!YFGZJQ! ;()H! N%/,U%!=%$_+%!L!M%$_U%$!L! :&Z\#^!$%]Y_./#0%! N%/,U%!=%$_+%!S!:&Z\#^! k! OK'DK(! 9TU,$f!F$Z-c%!,!$%TU$].%U%/V_!aZ\VZT/#&X#[!Y$_+%!dl@%$,-/Z!@,U#/Zm!c$,V!GHk(1e! ! (*G*!M$_b.UZ/,!L!Y,\#.#&X#!Y,X%T%.Z\V#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z! )#B#"#!*IJPMbQL!VYFLTKMg!QMIJSL! ! • 4Y^#/%!"#$%&'!".VZY%/%!5%-#^%!1()k9'!HE!KH1!"#$%&! ! ! ".$%/#0%! (1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! X,/0Z .$#$%/%! VZ! _! T%Y -/,`! -#VZ\_! 4Y^#/ ! ,X,! ,Y^#/]X,+! ]$Z-#b.%! "#$ &%*! F! .,`! -#VZ\_! VZ! $%T+$% %.,].! 0Z].%! T%-,U,\V%U%V_^%! -,X! VZ! #T$%T#.%! /Z$%TU#VZ/,].! 0Z].,U/Z!`$ZaZ! _! #].,&/#`! Y,-$_&V#`%!4Y^#/Z!Tc,+!/ZY,U,\V/Z!X,/n#+_$%0#VZ!.Z$Z/%*!! @%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! Y$#VZU,T! Y_./#X%! ,$+%/#T#$%V_! .$#! .$%/]Y,$./%! Y,-_TZ^%f! Q%T`%.$%/]'! R$,%.#%.$%/]! #! B%n%$*!J$Za%! 0Z].%! %! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! $%TU$].%/%! VZ! /%! -$a%U/Z'! a_Y%/#V]XZ'! \,X%\/Z!#!/Z$%TU$].%/Z!0Z].Z!X%,!b.,!VZ!Y$#X%T%/,!_!.%c\#0#! ! 0L`SMHL!6X!2FMOLN!YFGZJQKMHL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! /#_F#! &NKLOL! YFGZJQKMHJ! +LNMT!YFGZJQKMHJ! 'VSIMKL!UOZW!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'/f.%+,!9,*0,! ! "#! MR!K! ?Z$ZT#/,!:,\VZ!d2:!?Z$ZT#/,!:,\VZ!d+$%/# %!5PkJ%W%$]X%ee!L!A#$,U#.#0%!L! AZ\#X#!I- /0#!L!M,/V#!M%$_U%$!L!;#Y#X!L!".%$%!2$ -#bX%!d2:!".%$%! 2$%-#bX%!d+$%/#0%!5PkN#Pee! 1(E'1GG! f 2.+14*-,!9,*0,! "#! <R!E1D1! B#c,U%0!d;ED1K)e!L!M \V%/#!dMKe! 1'D>)! )#! ! (! M \V%/#!dMKe!L!"#$%&!d<E(O1e! >'EH(! 7#! ! E! J#\V%/,U%0!d;ED1KDe!L!"#$%&!d<E1D(e! 1' E ! (#! ! ( (! "#$%&!d<E1D(e!L!N%-\VZU#/%!dMKe! H'HH ! =#! ! O1! J%$X,U%0!d<E1D)e!L!"#$ &!L!4` /,U%0!dMKe! 1O'HKD! C&-.C+,!9,*0,! "#! ;R!ED1K)! B#c,U%0!d<E1D1e!L!M /V#!"$ZW%/#!d<E1>Oe! >'E1E! )#! ! D! J#\V /,U%0!d<E1DEe!L!N%-\VZU#/%!dMKe! H'1G1! 9TU,$f!4-\_X%!,!$%TU$].%U%/V_!V%U/#[!0Z].%!dl@%$, / !@,U#/Zm!c$,V!1Gk(1'!1))k(1e*!! !! • <Z\VZT/#&X#!Y$,`Z.! ! 4Y^#/,`! Y$,\%T#! aZ\VZT/#&X%! Y$_+%! N%/,U%! =%$_+%! S! :&Z\#^! #! ,-U,V%X! "#$%&! S! :#\VZ/#0%! #/-_].$#V]X,+!X,\,]#V X%!T%!.U$.X_!9/.Z$0%\!-*,*,*!"#$%&*!! ! 0L`SMHL!@X!2FMOLN![JSIJNKM]OMg!YFVaL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! &NKLOL! YFVaJ! 2VKM!KLNMT![JSIJNKM]OJ! YFVaJ! *OFL\JKM!KLNMT! [JSIJNKM]OJ!YFVaJ! 2FMYLP G^Q! OGFM GFV! ;FLhJTMK^OL! PVSIMK !YFVaJ!UOZW! fJSIJNKM]OJ!YFVaJ!NL!SGOLSKM!YFGZJQ! ;()H! N%/,U%!=%$_+%!L!M%$_U%$!L! :&Z\#^!$%]Y_./#0%! N%/,U%!=%$_+%!S!:&Z\#^! k! OK'DK(! 9TU,$f!F$Z-c%!,!$%TU$].%U%/V_!aZ\VZT/#&X#[!Y$_+%!dl@%$,-/Z!@,U#/Zm!c$,V!GHk(1e! ! (*G*!M$_b.UZ/,!L!Y,\#.#&X#!Y,X%T%.Z\V#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z! )#B#"#!*IJPMbQL!VYFLTKMg!QMIJSL! ! • 4Y^#/%!"#$%&'!".VZY%/%!5%-#^%!1()k9'!HE!KH1!"#$%&! ! Izvor: Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga ("Narodne novine", broj 84/21) 2.8. Društveno-politički pokazatelji na području Općine 2.8.1. Sjedišta upravnih tijela • Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43 541 Sirač 2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine • Ordinacija opće/obiteljske medicine Daruvar – vanjske ordinacije – TBN (dr. Žunić Ljiljana), Stjepana Radića 120/1, 43 541 Sirač • Ordinacije dentalne medicine Daruvar – dr. Sabolović Arijan, sr. Plažanin Vesna, 43 541 Sirač • Ljekarna Prohaska Tome, Stjepana Radića 119, 43 541 Sirač Ostale zdravstvene usluge stanovnici Općine Sirač ostvaruju putem Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije, Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, te drugih zdravstvenih ustanova unutar Županije i izvan nje. 2.8.3. Odgojno-obrazovne ustanove na području Općine • Osnovna škola Sirač, Vladimira Nazora 10, 43 541 Sirač • Područna škola Kip, Kip 40, 43 541 Sirač

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=