ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 57 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK • Područna škola Šibovac, Šibovac 16, 43 541 Sirač • Program predškolskog odgoja pri OŠ Sirač 2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine Na području Općine, prema Državnome zavodu za statistiku, odnosno popisu stanovništva iz 2011. godine, postoji ukupno 870 domaćinstava, tj. kućanstava. Najzastupljenija su jednočlana kućanstva kojih je ukupno 279 ili 32,07%. Najveći broj članova zabilježen je u četveročlanim (500 članova) te dvočlanim domaćinstvima (456 članova). Najveća opasnost od epidemija i pandemija, ekstremnih temperatura te potresa prijeti područjima na kojima se nalazi najveći broj kućanstava te su osobito osjetljiva kućanstva s većim brojem članova. Tablica 8: Prikaz privatnih kućanstva prema broju članova Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 2.8.5. Privatna kućanstva prema tipu kućanstva i broju članova po tipu Najviše privatnih kućanstava nalazi se u naselju Sirač koje naseljava 63,84% ukupnog stanovništva Općine. Na području Općine od neobiteljskih kućanstva najzastupljenija su samačka neobiteljska kućanstva, dok su od obiteljskih kućanstava najzastupljenija dvočlana obiteljska kućanstva. Tablica 9: Prikaz privatnih kućanstva prema tipu kućanstva i broju članova po tipu ! ".$%/#0%! ((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! • :,-$_&/%!bX,\%!8#Y'!8#Y!H)'!HE!KH1!"#$%&! • :,-$_&/%!bX,\%!B#c,U%0'!B#c,U%0!1>'!HE!KH1!"#$%&! • :$,+$%`!Y$Z-bX,\]X,+!,-+,V%!Y$#!4B!"#$%&! )#B#(#!_FGI!PGZL\MK^QTL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! ! @%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z'!Y$Z`%!M$a%U/,`Z!T%U,-_!T%!].%.#].#X_'!,-/,]/,!Y,Y#]_!].%/,U/#b.U%!#T! ()11*! +,-#/Z'! Y,].,V#! _X_Y/,! GD)! -,`%^#/].%U%'! .V*! X_^%/].%U%*! @%VT%]._Y\VZ/#V%! ]_! VZ-/,&\%/%! X_^%/].U%! X,V#[! VZ! _X_Y/,! (DO! #\#! E(')Dq*! @%VUZ^#! c$,V! &\%/,U%! T%c#\VZaZ/! VZ! _! &Z.UZ$,&\%/#`! dK))! &\%/,U%e! .Z! -U,&\%/#`! -,`%^#/].U#`%! dHK>! &\%/,U%e*! @%VUZ^%! ,Y%]/,].! ,-!ZY#-Z`#V%! #!Y%/-Z`#V%'!ZX].$Z`/#[! .Z`YZ$%._$%! .Z!Y,.$Z]%!Y$#VZ.#!Y,-$_&V#`%!/%! X,V#`%! ]Z!/%\%T#!/%VUZ^#!c$,V!X_^%/].%U%!.Z!]_!,],c#.,!,]VZ.\V#U%!X_^%/].U%!]!UZ^#`!c$,VZ`!&\%/,U%*! 0L`SMHL!BX!2FMOLN!YFMTLQKMg!OV\LK^QTL!YFJZL!`FGIV!]SLKGTL! ! $OVYKG! _FGI!]SLKGTL!OV\LK^QTL! ! "! )! 7! (! =! 6! @! B! D! ">! ""!M! TMbJ! 2FG^IJ]LK! `FGI!G^G`L!V! OV\LK^QTV! _F#! OV\LK^QTL! GD)! (DO! ((G! 1(O! 1(K! DK! ()! 11! E! S! S! S! ('KK! _F#!G^G`L! (*(1G! (DO! HK>! (GD! K))! EDK! 1()! DD! (H! S! S! S! S! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! )#B#=#!2FMTLQKL!OV\LK^QTL!YFJZL!QMYV!OV\LK^QTL!M!`FGIV!]SLKGTL!YG!QMYV! ! @%VU#bZ! Y$#U%./#[! X_^%/].%U%! /%\%T#! ]Z! _! /%]Z\V_! "#$%&! X,VZ! /%]Z\V%U%! >E'GHq! _X_Y/,+! ].%/,U/#b.U%! 4Y^#/Z*! @%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! ,-! /Z,c#.Z\V]X#[! X_^%/].U%! /%VT%]._Y\VZ/#V%! ]_! ]%`%&X%!/Z,c#.Z\V]X%! X_^%/].U%'!-,X! ]_!,-!,c#.Z\V]X#[! X_^%/].%U%!/%VT%]._Y\VZ/#V%!-U,&\%/%! ,c#.Z\V]X%!X_^%/].U%*!! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! 0L`SMHL!DX!2FMOLN!YFMTLQKMg!OV\LK^QTL!YFJZL!QMYV!OV\LK^QTL!M!`FGIV!]SLKGTL!YG!QMYV! 2FMTLQKL!OV\LK^QTL! $OVYKG! &`MQJSI^OL!OV\LK^QTL!YFJZL!`FGIV!]SLKGTL! +JG`MQJSI^OL!OV\LK^QTL! ^TJaL! )! 7! (! =! 6! @! B! D! ">! ""!M! TMbJ! ^TJaL! ^LZL]OL! OV\LK^QTL! TMbJ]SLKL! OV\LK^QTL! GD)! KDO! (1>! 1(O! 1(K! DK! ()! 11! E! S! S! S! (O1! (DO! 1(! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! )#B#6#!_FGIe!TF^QL!UKLZIJKLW!M!^QLFG^Q!aFLhJTMKL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! ! "_].%U/#! Y,-%0#! T%! c$,V! T+$%-%! _! Y,VZ-#/,V! X%.Z+,$#V#! T%! ]%-%! /Z! Y,].,VZ! Y%! VZ! Y$,$%&_/! Y$,UZ-Z/!_T!Y$,0#VZ/VZ/Z!UZ\#&#/Z!/%!,]/,U_!Y,-%.%X%! #T!:$,].,$/,+!Y\%/%!_$ZWZ/V%!4Y^#/Z! "#$%&*! 1!L!T#-%/Z!T+$%-Z!dT+$%-Z!T#-%/Z!-,!1OH)*!+,-#/Ze'!b.,!T/%&#!-%!]_!,cVZX.#!+$%WZ/#!_+\%U/,`! ,-! 0#+\Z! UZT%/Z! ac_X,`! .Z! ]%! ].$,Y,U#`%! ,-! -$UZ/#[! +$Z-%! #! /Zb.,! %$`#$%/,cZ.,/]X#['! %\#! cZT![,$#T,/.%\/#[!#!UZ$.#X%\/#[!]Z$X\%a%'! 11!L!T#-%/Z!T+$%-Z!]!%$`#$%/,cZ.,/]X#`!]Z$X\%a#`%!d,-!1OHKS.#[!+,-#/%!-,!1O>)S.#[!+,-#/%e'! 111!L!%$`#$%/,cZ.,/]XZ!]XZ\Z./Z!T+$%-Z!d,-!1O>)S.#[!+,-#/%!-,!-%/%]e'! 1%!L!T+$%-Z!]%!]_].%U,`!%$`#$%/,cZ.,/]X#[!/,]#U#[!T#-,U%!d,-!1O>)S.#[!+,-#/%!-,!-%/%]e'! %!L!]XZ\Z./Z!T+$%-Z!]!%$`#$%/,cZ.,/]X#`!/,]#U#`!T#-,U#`%!d,-!1O>)S.#[!+,-#/%!-,!-%/%]e*! ! 7>!q!T#-%/Z!T+$%-Z!?#Y!9! ==!q!T#-%/Z!T+$%-Z!]!%$`#$%/,!cZ.,/]X#`!]Z$X\%a#`%!?#Y! 99! d,-!1OHKS.#[!+,-#/%!-,!1O>)S.#[! +,-#/%e! ">!q!%$`#$%/,cZ.,/]XZ!]XZ\Z./Z!T+$%-Z!?#Y!999!d,-!1O>)S.#[!+,-#/%!-,!-%/%]e! 7! q! T+$%-Z! ]%! ]_].%U,`! %$`#$%/,cZ.,/]X#[! /,]#U#[! T#-,U%! ?#Y! 9A! d,-! 1O>)S.#[! +,-#/%! -,! Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 2.8.6. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine Sustavni podaci za broj zgrada u pojedinoj kategoriji za sada ne postoje pa je proračun proveden uz procijenjene veličine na osnovu podataka iz Prostornog plana uređenja Općine Sirač. I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža, II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažima (od 1945-tih godina do 1960-tih godina), III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas), IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas), V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas). 30 % zidane zgrade Tip I 55 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažima Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina) 10 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas) 3 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas) 2 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas) • Problematične su: - zgrade izgrađene prije razdoblja protupotresnog građenja - obiteljske kuće izgrađene bez kontrole - zgrade u kojima je izvršena adaptacija s izmjenama u konstrukciji, a bez detaljnih provjera.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=