ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 58 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Najugroženija područja u situaciji potresa su u naseljima gdje je najveća gustoća naseljenosti i najveći broj stanovnika. • Objekti na području Općine u kojima se okuplja i može biti ugrožen veći broj ljudi: Tablica 10: Prikaz objekata na području Općine u kojima se okuplja veći broj ljudi !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! • 4cVZX.#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z!_!X,V#`%!]Z!,X_Y\V%!#!`,aZ!c#.#!_+$,aZ/!UZ^#!c$,V!\V_-#f! ! 0L`SMHL!">X!2FMOLN!G`IJOLQL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ!V!OGIMZL!^J!GOVYSIL!TJ\M!`FGI!SIVPM! +LNMT!G`IJOQL!M!SGOLHMIL! -LYLHMQJQ!G`IJOQL! P$U%.]X#!-,`!"#$%&! 00%!E))! M$_b.UZ/#!-,`!N#VZ\%! 00%!K)! M$_b.UZ/#!-,`!B#c,U%0! 00%!1K)! M$_b.UZ/#!-,`!8#Y! 00%!1))! A%.$,+%]/#!-,`!"#$%&! 00%!D)! A%.$,+%]/#!-,`!B#c,U%0! 00%!E)! ;,U%&X#!-,`!:%X$%/#! 00%!K)! R$XU%!_!"#$%&_! 00%!D)! J,\#.UZ/#!c%Y.#].#&X#!-,`! 00%!K)! R$XU%!_!N#VZ\,V! 00%!K)! 8%YZ\#0%!_!B#c,U0_! 00%!()! "Y,$.]X#!,cVZX.!;%/%$%! 00%!H)!! 4]/,U/%!bX,\%!"#$%&! 00%!EK)! :,-$_&/%!bX,\%!8#Y! 00%!K)! :,-$_&/%!bX,\%!B#c,U%0! 00%!K)! :$,].,$!T%!_-$_+Z! 00%!1K)! :%X$%!J%/%].#$! 00%!K)! R%nnZ!c%$!N,/-! 00%!G)! R%nnZ!c%$!MZ`#! 00%!K)! ! • 8%Y%0#.Z.#!T%!Tc$#/V%U%/VZ!].%/,U/#b.U%!d]`VZb.%V!#!Y$#Y$Z`%![$%/Zef!! ! 0L`SMHL!""X!2FMOLN!G`IJOLQL!NL!N`FMKILTLKIJ!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! +LNMT!G`IJOQL! _FGI!G^G`L! -VgMKIL!NL!YFMYFJZV!gFLKJ!'L!d!+J! 4]/,U/%!bX,\%!"#$%&! ())! M6! (*O*!3X,/,`]X,!L!+,]Y,-%$]X#!Y,X%T%.Z\V#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z! )#D#"#!_FGI!NLYG^SJKMg!M!ZIJ^QL!NLYG^SJKIL! ! "! ,cT#$,`! /%! Y,-%.XZ! -,]._Y/Z! :,Y#],`! ].%/,U/#b.U%! ()11*+,-*'! /%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! _! ].%\/,`! $%-/,`! ,-/,]_! c#\,! VZ! KOK! ].%/,U/#X%'! .,&/#VZ! (>'GEq! _X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%! 4Y^#/Z*!!:$#[,-Z!,-!`#$,U#/%!,].U%$#\,!VZ!_X_Y/,!>HE!].%/,U/#X%'!,-/,]/,!(G'OOq!_X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%'! -,X! VZ! >GE! ].%/,U/#X%'! .,&/#VZ! E)'DOq! _X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%! c#\,! cZT! Y$#[,-%*!! 0L`SMHL!")X!/L^YGPIJSL!^QLKGTKMbQTL!&Y\MKJ!YFJZL!PIJSLQKG^QM!M!`FGIV!NLYG^SJKMg! /#_F#! 2GPFV]IJ!PIJSLQKG^QM! _FGI!NLYG^SJKMg! 1*! :,\V,Y$#U$Z-%'!b_`%$].U,!#!$#c%$].U,! 1K>! (*! 5_-%$].U,!#!U%WZ/VZ! EK! E*! :$Z$%W#U%&X%!#/-_].$#V%! 1OD! H*! 4Y]X$c%!Z\ZX.$#&/,`!Z/Z$+#V,`'!Y\#/,`'!Y%$,`!#!X\#`%.#T%0#V%! K! K*! 4Y]X$c%!U,-,`'!_X\%/V%/VZ!,.Y%-/#[!U,-%'!+,]Y,-%$Z/VZ!,.Y%-,`!.Z!-VZ\%./,].! ]%/%0#VZ!,X,\#b%! 1K! >*! 2$%WZU#/%$].U,! >G! D*! ?$+,U#/%!/%!UZ\#X,!#!`%\,'!Y,Y$%U%X!`,.,$/#[!U,T#\%!#!`,.,0#X%\%! HH! G*! :$#VZU,T!#!]X\%-#b.Z/VZ! E>! O*! MVZ\%./,].!Y$_a%/V%!]`VZb.%V%!.Z!Y$#Y$Z`Z!#!_]\_a#U%/V%![$%/Z! (1! 1)*! 9/n,$`%0#VZ!#!X,`_/#X%0#VZ! 1! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! • 4cVZX.#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z!_!X,V#`%!]Z!,X_Y\V%!#!`,aZ!c#.#!_+$,aZ/!UZ^#!c$,V!\V_-#f! ! 0L`SMHL!">X!2FMO N!G`IJOLQL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ!V!OGIMZL!^J!GOVYSIL!TJ\M!`FGI!SIVPM! +LNMT!G`IJOQL!M!SGOLHMIL! -LYLHMQJQ!G`IJOQL! P$U%.]X#!-,`!"#$%&! 00%!E))! $ b.U /#! !N#VZ\%! 00%!K)! $ b. /#! !B#c,U%0! 00 ! K ! M$_b.UZ/#!-,`!8#Y! 00%!1))! .$ ]/#!- !"#$%&! 00%!D)! A%.$,+%]/#!-,`!B#c,U%0! 00%!E)! ;,U%&X#!-,`!:%X$%/#! 00 !K ! R$XU%!_!"#$%&_! 00 !D ! J,\#.UZ/#!c%Y.#].#&X#!-,`! 00 ! ! R$XU%!_!N#VZ\,V! !K ! 8%YZ\#0%!_!B#c,U0_! 00%!()! "Y,$.]X#!,cVZX.!;%/%$%! 00%!H)!! 4]/,U/%!bX,\%!"#$%&! 00%!EK)! $ & !b \ !8#Y! 00%! )! ,-$_&/%!bX,\%!B#c,U%0! 00%!K)! $,].,$!T%!_-$_+Z! 00%!1K)! : X$%!J%/%].#$! 00 !K ! nn ! $!N,/-! 00 !G ! R%nnZ!c%$!MZ`#! 00%!K)! ! • 8%Y%0#.Z.#!T%!Tc$#/V%U%/VZ!].%/,U/#b.U%!d]`VZb.%V!#!Y$#Y$Z`%![$%/Zef!! ! 0L`SMHL!""X!2FMOLN!G`IJOLQL!NL!N`FMKILTLKIJ!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! +LNMT!G`IJOQL! _FGI!G^G`L! -VgMKIL!NL!YFMYFJZV!gFLKJ!'L!d!+J! 4]/,U/%!bX,\%!"#$%&! ())! M6! (*O*!3X,/,`]X,!L!+,]Y,-%$]X#!Y,X%T%.Z\V#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z! )#D#"#!_FGI!NLYG^SJKMg!M!ZIJ^QL!NLYG^SJKIL! ! "! ,cT#$,`! /%! Y,-%.XZ! -,]._Y/Z! :,Y#],`! ].%/,U/#b.U%! ()11*+,-*'! /%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! _! ].%\/,`! $%-/,`! ,-/,]_! c#\,! VZ! KOK! ].%/,U/#X%'! .,&/#VZ! (>'GEq! _X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%! 4Y^#/Z*!!:$#[,-Z!,-!`#$,U#/%!,].U%$#\,!VZ!_X_Y/,!>HE!].%/,U/#X%'!,-/,]/,!(G'OOq!_X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%'! -,X! VZ! >GE! ].%/,U/#X%'! .,&/#VZ! E)'DOq! _X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%! c#\,! cZT! Y$#[,-%*!! 0L`SMHL!")X!/L^YGPIJSL!^QLKGTKMbQTL!&Y\MKJ!YFJZL!PIJSLQKG^QM!M!`FGIV!NLYG^SJKMg! /#_F#! 2GPFV]IJ!PIJSLQKG^QM! _FGI!NLYG^SJKMg! 1*! :,\V,Y$# $Z-%'!b_`%$].U,!#!$#c%$].U,! 1K>! (*! 5_-%$].U,!#!U%WZ/VZ! EK! E*! :$Z$%W#U%&X%!#/-_].$#V%! 1OD! H*! ] $ !Z\ZX.$#&/,`!Z/Z$+#V,`'!Y\#/,`'!Y%$,`!#!X\#`%.#T%0#V%! K! K*! 4Y]X$c%!U,-,`'!_X\%/V%/VZ!,.Y%-/#[!U,-%'!+,]Y,-%$Z/VZ!,.Y%-,`!.Z!-VZ\%./,].! ]%/%0#VZ!,X,\#b%! 1K! >*! 2$%WZU#/%$].U,! >G! D*! ?$+, #/%!/%!UZ\#X,!#!`%\,'!Y,Y$%U%X!`,.,$/#[!U,T#\%!#!`,.,0#X%\%! HH! G*! :$#VZU,T!#!]X\%-#b.Z/VZ! E>! O*! MVZ\%./,].!Y$_a%/V%!]`VZb.%V%!.Z!Y$#Y$Z`Z!#!_]\_a#U%/V%![$%/Z! (1! 1)*! 9/n,$`%0#VZ!#!X,`_/#X%0#VZ! 1! • Kapaciteti za zbrinjavanje stanovništva (smještaj i priprema hrane): Tablica 11: Prikaz objekata za zbrinjavanje na području Općine 2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine 2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja S obzirom na podatke dostupne Popisom stanovništva 2011.god., na području Općine u stalnom radnom odnosu bilo je 595 stanovnika, točnije 26,83% ukupnog broja stanovnika Općine. Prihode od mirovina ostvarilo je ukupno 643 stanovnika, odnosno 28,99% ukupnog broja stanovnika, dok je 683 stanovnika, točnije 30,79% ukupnog broja stanovnika bilo bez prihoda. Tablica 12: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ".$%/#0%! (H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! • 4cVZX.#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z!_!X,V#`%!]Z!,X_Y\V%!#!`,aZ!c#.#!_+$,aZ/!UZ^#!c$,V!\V_-#f! ! 0L`SMHL!">X!2FMOLN!G`IJOLQL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ!V!OGIMZL!^J!GOVYSIL!TJ\M!`FGI!SIVPM! +LNMT!G`IJOQL!M!SGOLHMIL! -LYLHMQJQ!G`IJOQL! P$U%.]X#!-,`!"#$ &! 00%!E))! M$_b.UZ/#!-,`!N#VZ\%! 00%!K)! M$_b.UZ/#!-,`!B#c,U%0! 00%!1K)! M$_b.UZ/#!-,`!8#Y! 00%!1))! A%.$,+%]/#!-,`!"#$%&! 00%!D)! A%.$,+%]/#!-,`!B#c,U%0! 00 !E ! ;,U%&X#!-,`!:%X$%/#! 00%!K)! R$XU%!_!"#$%&_! 00%!D)! J,\#.UZ/#!c%Y.#].#&X#!-,`! 00 !K ! R$XU%!_!N#VZ\,V! 00 !K ! 8%YZ\#0%!_!B#c,U0_! 00%!()! "Y,$.]X#!,cVZX.!;%/%$%! 00%!H)!! 4]/,U/%!bX,\%!"#$%&! 00%!EK)! :,-$_&/%!bX,\%!8#Y! 00%!K)! :,-$_&/%!bX,\%!B#c,U%0! 00 !K ! :$,].,$!T%!_-$_+Z! 00%!1K)! :%X$%!J%/%].#$! 00%!K)! R%nnZ!c%$!N,/-! 00 !G ! R%nnZ!c%$!MZ`#! 00 ! ! ! • 8 Y%0#.Z.#!T%!Tc$#/V%U%/VZ!].%/,U/#b.U%!d]`VZb.%V!#!Y$#Y$Z`%![$%/Zef!! ! 0L`SMHL!""X!2FMOLN!G`IJOLQL!NL!N`FMKILTLKIJ!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! +LNMT!G`IJOQL! _FGI!G^G`L! -VgMKIL!NL!YFMYFJZV!gFLKJ!'L!d!+J! 4]/,U/ !bX,\%!"#$%&! ())! M6! (*O*!3X,/,`]X,!L!+,]Y,-%$]X#!Y,X%T%.Z\V#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z! )#D#"#!_FGI!NLYG^SJKMg!M!ZIJ^QL!NLYG^SJKIL! ! "! ,cT#$,`! /%! Y,-%.XZ! -,]._Y/Z! :,Y#],`! ].%/,U/#b.U%! ()11*+,-*'! /%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! _! ].%\/,`! $%-/,`! ,-/,]_! c#\,! VZ! KOK! ].%/,U/#X%'! .,&/#VZ! (>'GEq! _X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%! 4Y^#/Z*!!:$#[,-Z!,-!`#$,U#/%!,].U $#\,!VZ!_X_Y/,!>HE!].%/,U/#X%'!,-/,]/,!(G'OOq!_X_Y/,+! c$ V%! ].%/,U/#X%'! -, ! VZ! >GE! ].%/,U/#X%'! .,&/#VZ! E)'DOq! _X_Y/,+! c$,V%! ].%/,U/#X%! c#\,! cZT! Y$#[,-%*!! 0L`SMHL!")X!/L^YGPIJSL!^QLKGTKMbQTL!&Y\MKJ!YFJZL!PIJSLQKG^QM!M!`FGIV!NLYG^SJKMg! /#_F# 2GPFV]IJ!PIJSLQKG^QM! _FGI!NLYG^SJKMg! 1*! :,\V,Y$#U$Z-%'!b_`%$].U,!#!$#c%$].U,! 1K>! (*! 5_-%$].U,!#!U%WZ/VZ! EK! E*! :$Z$%W#U%&X%!#/-_].$#V%! 1OD! H*! 4Y]X$c%!Z\ZX.$#&/,`!Z/Z$+#V,`'!Y\#/,`'!Y%$,`!#!X\#`%.#T%0#V%! K! K*! 4Y]X$c%!U, ,`'!_X\%/V%/VZ!,.Y%-/#[!U,-%'!+,]Y,-%$Z/VZ!,.Y%-,`!.Z!-VZ\%./,].! ]%/%0#VZ!,X,\#b%! 1K! >*! 2$%WZU#/%$].U,! >G! D*! ?$+,U#/%!/%!UZ\#X,!#!`%\,'!Y,Y$%U%X!`,.,$/#[!U,T#\%!#!`,.,0#X%\%! HH! G*! :$#VZU,T!#!]X\%-#b.Z/VZ! E>! O*! MVZ\%./,].!Y$_a%/V%!]`VZb.%V%!.Z!Y$#Y$Z`Z!#!_]\_a#U%/V%![$%/Z! (1! 1)*! 9/n,$`%0#VZ!#!X `_/#X%0#VZ! 1!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=