ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 59 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine Tablica 13: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ! /#_F#! 2GPFV]IJ!PIJSLQKG^QM! _FGI!NLYG^SJKMg! 11*! 7#/%/0#V]XZ!-VZ\%./,].#!#!-VZ\%./,].#!,]#+_$%/V%! D! 1(*! :,]\,U%/VZ!/ZX$Z./#/%`%! 1! 1E*! ".$_&/Z'!T/%/].UZ/Z!#!.Z[/#&XZ!-VZ\%./,].#! >! 1H*! 6-`#/#].$%.#U/Z!#!Y,`,^/Z!_]\_a/Z!-VZ\%./,].#! D! 1K*! =%U/%!_Y$%U%!#!,c$%/%'!,cUZT/,!],0#V%\/,!,]#+_$%/VZ! KK! 1>*! 4c$%T,U%/VZ! (K! 1D*! MVZ\%./,].#!T-$%U].UZ/Z!T%b.#.Z!#!],0#V%\/Z!]X$c#! HE! 1G*! F`VZ./,].'!T%c%U%!#!$ZX$Z%0#V%! 1! 1O*! 4].%\Z!_]\_a/Z!-VZ\%./,].#! >! ()*! MVZ\%./,].#!X_^%/].U%!X%,!Y,]\,-%U0%'!-VZ\%./,].#!X_^%/].U%!X,VZ!Y$,#TU,-Z! $%T\#&#._!$,c_!#!,c%U\V%V_!$%T\#&#.Z!_]\_+Z!T%!U\%].#.Z!Y,.$ZcZ! 1! (1*! MVZ\%./,].!#TU%/!.Z$#.,$#V%\/#[!,$+%/#T%0#V%!#!.#VZ\%!! S! ((*! @ZY,T/%.,! 1! ! $-$2+&X! @7"! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! 0L`SMHL!"7X!2FMOLN!FL^YGPIJSJ!^QLKGTKMOL!YFJZL!MNTGFV!^FJP^QTL!NL![MTGQ! $-$2+&X! (*(1G! ".%\/#!$%-/#!,-/,]! KOK! :,U$Z`Z/#!$%-! H)! :$#[,-#!,-!Y,\V,Y$#U$Z-Z! (KD! ".%$,]/%!`#$,U#/%! (>1! 4].%\Z!`#$,U#/Z! EG(! :$#[,-#!,-!#`,U#/Z! E! ",0#V%\/Z!/%X/%-Z! 1HK! 4].%\#!Y$#[,-#! DO! :,U$Z`Z/%!Y,.Y,$%!-$_+#[! EE! NZT!Y$#[,-%! >GE! +JYGNKLQG! S! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! )#D#)#!_FGI!YFMZLQJSIL!^GHMILSKMge!ZMFGTMK^OMg!M!^SM]KMg!KLOKLPL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! ! "! ,cT#$,`! /%! Y,-%.XZ! P$U%.]X,+! T%U,-%! T%! ].%.#].#X_'! 11'DDq! ].%/,U/#X%! 4Y^#/Z! Y$#`%! ].%$,]/Z! `#$,U#/Z'! 1D'((q! Y$#`%! ,].%\Z! `#$,U#/Z'! -,X! ],0#V%\/_! /%X/%-_! Y$#`%! >'KHq! ].%/,U/#X%! 4Y^#/Z*! FX_Y%/! c$,V! ].%/,U/#X%! X,V#! Y$#`%! /ZX_! U$]._!`#$,U#/]X#['! ],0#V%\/#[! #\#! ]\#&/#[!/%X/%-%!#T/,]#!EK'KEq!,-!_X_Y/,+!c$,V%!].%/,U/#X%!4Y^#/Z'!.,&/#VZ!DGG!].%/,U/#X%*!! 0L`SMHL!"(X!2FMOLN!TF^QL!KLOKLPL!M!`FGIL!YFMZLQJSIL!KLOKLPL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! %F^QL!KLOKLPJ! _FGI!YFMZLQJSIL! ".%$,]/%!`#$,U#/%! (>1! 4].%\Z!`#$,U#/Z! EG(! ",0#V%\/Z!/%X/%-Z! 1HK! $-$2+&X! @BB! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! )#D#7#!2FGFL]VK!&Y\MKJ! ! :$,$%&_/!4Y^#/Z!T%!()((*+,-#/_!#T/,]#!1(*(1E*DKK'))!X_/%*!! %U\V%V_ 1! , $ Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za statistiku, 11,77% stanovnika Općine prima starosne mirovine, 17,22% prima ostale mirovine, dok socijalnu naknadu prima 6,54% stanovnika Općine. Ukupan broj stanovnika koji prima neku vrstu mirovinskih, socijalnih ili sličnih naknada iznosi 35,53% od ukupnog broja stanovnika Općine, točnije 788 stanovnika. Tablica 14: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ".$%/#0%! (K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! /#_F#! 2GPFV]IJ!PIJSLQK ^QM! _FGI!NLYG^SJKMg! 11*! 7#/%/0#V]XZ!-VZ\%./,].#!#!-VZ\%./,].#!,]#+_$%/V%! D! 1(*! :,]\,U%/VZ!/ZX$Z./#/%`%! 1! 1E*! ".$_&/Z'!T/%/].UZ/Z!#!.Z[/#&XZ!-VZ\%./,].#! >! 1H*! 6-`#/#].$%.#U/Z!#!Y,`,^/Z!_]\_a/Z!-VZ\%./,].#! D! 1K*! =%U/%!_Y$%U%!#!,c$%/%'!,cUZT/,!],0#V%\/,!,]#+_$%/VZ! KK! 1>*! 4c$%T,U%/VZ! (K! 1D*! MVZ\%./,].#!T-$%U].UZ/Z!T%b.#.Z!#!],0#V%\/Z!]X$c#! HE! 1G*! F`VZ./,].'!T%c%U%!#!$ZX$Z%0#V%! 1! 1O*! 4].%\Z!_]\_a/Z!-VZ\%./,].#! >! ()*! MVZ\%./,].#!X_^%/].U%!X%,!Y,]\,-%U0%'!-VZ\%./,].#!X_^%/].U%!X,VZ!Y$,#TU,-Z! $%T\#&#._!$,c_!#!,c%U\V%V_!$%T\#&#.Z!_]\_+Z!T%!U\%].#.Z!Y,.$ZcZ! 1! (1*! MVZ\%./,].!#TU%/!.Z$#.,$#V%\/#[!,$+%/#T%0#V%!#!.#VZ\%!! S! ((*! @ZY,T/%.,! 1! ! $-$2+&X! @7"! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! 0L`SMHL "7X!2FMOLN!FL^YGPIJSJ!^QLKGTKMOL YFJZL!MNTGFV!^FJP^QTL!NL![MTGQ! $-$2+&X! (*(1G! ".%\/#!$%-/#!,-/,]! KOK! :,U$Z`Z/#!$%-! H)! :$#[,-#!,-!Y,\V,Y$#U$Z-Z! (KD! ".%$,]/%!`#$,U#/%! (>1! 4].%\Z!`#$,U#/Z! EG(! :$#[,-#!,-!#`,U#/Z! E! ",0#V%\/Z!/%X/%-Z! 1HK! 4].%\#!Y$#[,-#! DO! :,U$Z`Z/%!Y,.Y,$%!-$_+#[! EE! NZT!Y$#[,-%! >GE! +JYGNKLQG! S! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! )#D#)#!_FGI!YFMZLQJSIL!^GHMILSKMge!ZMFGTMK^OMg!M!^SM]KMg!KLOKLPL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! ! "! ,cT#$,`! /%! Y,-%.XZ! P$U%.]X,+! T%U,-%! T%! ].%.#].#X_'! 11'DDq! ].%/,U/#X%! 4Y^#/Z! Y$#`%! ].%$,]/Z! `#$,U#/Z'! 1D'((q! Y$#`%! ,].%\Z! `#$,U#/Z'! -,X! ],0#V%\/_! /%X/%-_! Y$#`%! >'KHq! ].%/,U/#X%! 4Y^#/Z*! FX_Y%/! c$,V! ].%/,U/#X%! X,V#! Y$#`%! /ZX_! U$]._!`#$,U#/]X#['! ],0#V%\/#[! #\#! ]\#&/#[!/%X/%-%!#T/,]#!EK'KEq!,-!_X_Y/,+!c$,V%!].%/,U/#X%!4Y^#/Z'!.,&/#VZ!DGG!].%/,U/#X%*!! 0L`SMHL!"(X!2FMOLN!TF^QL!KLOKLPL!M!`FGIL!YFMZLQJSIL!KLOKLPL!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ! %F^QL!KLOKLPJ! _FGI!YFMZLQJSIL! ".%$,]/%!`#$,U#/%! (>1! 4].%\Z!`#$,U#/Z! EG(! ",0#V%\/Z!/%X/%-Z! 1HK! $-$2+&X! @BB! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! )#D#7#!2FGFL]VK!&Y\MKJ! ! :$,$%&_/!4Y^#/Z!T%!()((*+,-#/_!#T/,]#!1(*(1E*DKK'))!X_/%*!! Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine 2.9.3. Proračun Općine Proračun Općine za 2022. godinu iznosi 12.213.755,00 kuna. 2.9.4. Gospodarske grane na području Općine • Poljoprivredna proizvodnja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=